Thieàn Thaát Truùc Vaøng
2363 Bautista Ave, Vista, CA 92084
(760) 758-4645

Xin chaøo möøng quyù vò ñeán vôùi Thieàn Thaát Truùc Vaøng.

Thaày Phuïng Sôn vaø Quyù Vò Phaät töû thuoäc caùc nhoùm tu hoïc Anh Ñaøo, Höôùng Döông, Truùc Vaøng thöïc haønh phaùp moân Thieàn Tònh ñeå öùng duïng vaøo caùc sinh hoaït bình thöôøng haøng ngaøy cho coù keát quaû toát ñeïp. Ñeå bieát roõ hôn veà söï thöïc haønh naøy, xin quyù vò vui loøng ñoïc taøi kieäu phaàn keá tieáp. Neáu quyù vò muoán thöïc haønh phöông phaùp tu taäp Thieàn Tònh naøy, xin vui loøng lieân laïc vôùi caùc ñaïo höõu sau ñaây:

ÔÛ Orange County:

ÔÛ San Diego

ñeå ñöôïc thoâng baùo veà tin töùc sinh hoaït tu hoïc taïi hai vuøng noùi treân.

Nguyeän caàu Hoàng AÂn Tam Baûo gia hoä quyù vò vaø thaân quyeán ñöôïc nhieàu an laønh, söùc khoûe vaø Boà Ñeà Taâm taêng tröôûng nhö yù nguyeän.

Nam Moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät.


Technical Note: This website uses VNI-Times font. If you can't read Vietnamese properly, please right click here to download a minimum package of fonts given free by VNI. After download, just double-click to install it. Thank you.


Ñoïc Tieáp