Söï Caàn Thieát

THÖÏC HAØNH NIEÄM PHAÄT

Trong Thôøi Ñaïi Khoa Hoïc
MUÏC LUÏC

LÔØI KÍNH THÖA

Chöông 1 NHÖÙNG LÔÏI ÍCH CUÏ THEÅ KHI NIEÄM PHAÄT
1. Thaân Theå Ngöôøi Qua Ñôøi Coù Muøi Thôm Kyø Laï
2. Cuoäc Nghieân Cöùu Veà Tam Muoäi Hoûa
3. Caàu Nguyeän Chöõa Laønh Beänh Taät
4. Khaû Naêng Kyø Dieäu Nôi Con Ngöôøi
5. Muïc Ñích Tu Taäp Cuûa Quyù Vò Taêng Ni
6. Ñöôøng Höôùng Thöïc Haønh Roõ Raøng Cho Ngöôøi Cö Só
7. Nhöõng Ñieàu Lôïi Ích

Chöông 2 KHOA HOÏC ÑI SAÂU HÔN VAØO THAÂN TAÂM
1. Taâm Vieân YÙ Maõ
2. Cuoäc Nghieân Cöùu Veà Thaùi Ñoä Khæ
3. Heä Thaàn Kinh Töï Quaûn
4. Heä Thaàn Kinh Ñoái (Hay Phoù) Giao Caûm
5. Nieäm Phaät Ñöa Ñeán Thoaûi Maùi An Vui
6. Boä Naõo
7. Hai Baùn Caàu Naõo

Chöông 3 CAÙI TOÂI HAY NGAÕ VOÁN ROÃNG LAËNG
1. Moïi Thöù Ñeàu Do Duyeân Hôïp
2. Xuùc Caûm
3. Cô Cheá Töï Veä
4. Taäp Thôû Baèng Buïng

Chöông 4 NEÀN TAÛNG SÖÏ THÖÏC HAØNH
1. Thaáy Bieát Roõ Raøng
2. Söï Caàn Thieát Cuûa Kinh Nghieäm Taâm Linh
3. Theo Gioù Vaøo Ñaïi Döông
4. Nhöõng Ñöôøng Giaây Môùi Trong Boä Naõo
5. Boä Naõo Luoân Luoân Soáng Ñoäng
6. Tu Laø Laøm Cho Toát Hôn
7. Taïo Ra Caûm Giaùc Thö Giaõn

Chöông 5 PHAÛI BIEÁT ROÕ MÌNH THÖÏC SÖÏ MUOÁN GÌ >
1. Duïc Nhö YÙ Tuùc
2. Moïi Thöù Coù Maët Do Duyeân Sinh
3. Nhöõng Caùi Muoán Toát Ñeïp
4. Xeáp Ñaët Nhöõng Caùi Muoán Theo Töøng Nhoùm

Chöông 6 NIEÄM PHAÄT NGOÀI THIEÀN: NEÀN TAÛNG MOÏI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN
1. Caùch Thöïc Haønh Caên Baûn
2. Nhu Caàu Phaùt trieån Söùc Khoûe
3. Caùch Taäp Theå Duïc
4. Bieát Chaêm Soùc Cho Mình Ñöôïc Khoûe Maïnh
5. Bí Quyeát Cuûa Soáng Laâu Vaø Soáng Khoûe Maïnh
6. Ñi Boä Phoái Hôïp Vôùi Nieäm Phaät
7. Ñi Boä Laø Moân Theå Thao Raát Höõu Ích
8. Caùch Taïo Keát Quaû Toát Vaø Boû Thoùi Quen Xaáu

Chöông 7 PHAÙT TRIEÅN CHUYEÂN MOÂN
1. Daïy Con Nieäm Phaät
2. Giuùp Cho Con Hoïc Gioûi
3. Laøm Vieäc Coù Keát Quaû Toát Hôn
4. Phaùt Trieån Ngheà Nghieäp Chuyeân Moân
5. Phaùt Trieån Taøi Naêng Trong Caùc Boä Moân Giaûi Trí

Chöông 8 PHUÏC HOÀI NHANH CHOÙNG KHI BÒ BEÄNH
1. Chuù YÙ Thoaûi Maùi Nôi Caûm Giaùc
2. Thuaàn Tuùy Bieát Caûm Giaùc
3. Caùc Chöùng Beänh Lieân Quan Ñeán Taâm Thaàn
4. Taâm Khoûe Maø Thaân Cuõng Khoûe
5. Nhöõng Tröôøng Hôïp Laønh Bònh Kyø Dieäu
6. Haùt Lôøi Nieäm Phaät Laøm Bôùt Chöùng Laõng Trí
7. Tröôøng Hôïp Phaûi Giaûi Phaãu
8. Thöïc haønh Quaùn Thaân An Laïc

Chöông 9 SOÁNG HAÏNH PHUÙC, CHEÁT BÌNH AN
1. Ritchie, Ngöôøi Trôû Veà Töø Coõi Cheát
2. Raát Nhieàu Ngöôøi Thaáy Nhö Treân
3. Ñaïo Phaät Noùi Gì Sau Khi Cheát
4. Bieát Tröôùc Ngaøy Giôø Mình Qua Ñôøi

Chöông 10 THÖÏC HAØNH BOÀ TAÙT ÑAÏO
1. Lôïi Ích Cuûa Boà Taùt Ñaïo
2. Moät Vò Boà Taùt ÔÛ Thoân Queâ Laøm Haøng Trieäu Ngöôøi Bieát Ñeán Ñaïo
3. Choïn Moät Lôøi Nguyeàn
4. Ñoïc Laïi Möôøi Ñieàu Phaùt Nguyeän
5. Thöïc Haønh Nieäm Phaät, Toùm Taét


LÔØI KÍNH THÖA

Chuùng toâi kính gôûi ñeán quyù vò cuoán saùch nhoû beù naøy vôùi öôùc mong ñaùp öùng phaàn nhoû nhu caàu thöïc haønh moät phöông phaùp tu taäp giaûn dò nhöng thieát thöïc, cuï theå vaø hôïp vôùi khoa hoïc laø thöïc haønh Nieäm Phaät, Ngoài Thieàn haàu giuùp cho chuùng ta ñöôïc thoaûi maùi, an vui, phaùt trieån ngheà nghieäp chuyeân moân, laøm vieäc thaønh coâng, giuùp con caùi hoïc gioûi vaø coù ñaïo haïnh, phaùt trieån haïnh phuùc gia ñình cuõng nhö caùc khaû naêng chuyeân moân. Thöïc haønh Nieäm Phaät, Ngoài Thieàn moãi ngaøy töø nöûa giôø ñeán moät giôø vaø phoái hôïp vôùi theå thao giuùp chuùng ta gia taêng söùc khoûe, traùnh ñöôïc nhieàu beänh taät, coù ñöôïc nieàm vui trong laønh trong ñôøi soáng haøng ngaøy, nhaát laø ñoái vôùi quyù vò ñang ñi laøm, baän roän nhieàu coâng vieäc vaø coù gia ñình phaûi chaêm soùc. Ngoaøi ra, khi khoâng may bò ñau oám, chuùng ta cuõng thöïc haønh phöông phaùp naøy ñeå ñöôïc thoaûi maùi vaø choùng bình phuïc. Taát caû moïi söï thöïc haønh ñeàu ñaët treân caên baûn nhöõng khaùm phaù môùi meû cuûa khoa hoïc hieän ñaïi, phöông phaùp tu taäp vaø trí tueä cuûa ñaïo Phaät.

Saùch khoâng ñeà caäp nhöõng lyù thuyeát cao sieâu maø chæ nhaán maïnh khía caïnh thöïc haønh: deã nghe, deã hieåu, deã thöïc haønh, coù keát quaû roõ raøng vaø vöõng chaéc. Phöông phaùp naøy neáu ñöôïc moät baø cuï ôû thoân queâ, moät baùc só ôû thaønh thò, moät ngöôøi caûnh saùt vuøng ñoâng daân cö, moät giaùm ñoác coâng ty, moät sinh vieân ñang coá gaéng hoïc haønh, moät löïc só ñieàn kinh, moät ngöôøi buoân baùn ngoaøi chôï, moät chính khaùch, moät em hoïc sinh tieåu hoïc, moät thaûo chöông vieân, moät noâng phu khoûe maïnh hay moät coâng chöùc ñaõ veà höu thöïc haønh thì keát quaû toát ñeïp cuõng nhö nhau: an vui, thoaûi maùi, töï taïi, gia taêng söï saùng taïo, thoâng minh, phaùt trieån tình thöông vaø söùc khoûe.

Noùi toùm laïi, ñaây laø moät phöông phaùp thöïc haønh giaûn dò vaø cuï theå cho nhöõng ngöôøi Phaät töû ñang soáng cuoäc ñôøi bình thöôøng trong xaõ hoäi, quan taâm ñeán phaåm chaát cuûa ñôøi soáng caù nhaân mình, cuøng taïo döïng moät gia ñình haïnh phuùc vöõng beàn vaø söï phaùt trieån toát ñeïp cho xaõ hoäi.

Chuùng toâi xin caùm ôn moät ñaïo höõu aån danh ñaõ duyeät laïi baûn thaûo vaø trình baøy baûn ñaùnh maùy thaønh moät cuoán saùch ñeïp, cuõng nhö taát caû quyù ñaïo höõu ñaõ phaùt taâm aán toáng taøi lieäu naøy.

Nguyeän hoài höôùng coâng ñöùc beù nhoû naøy ñeán taát caû moïi ngöôøi coù duyeân laønh bieát ñöôïc Phaät phaùp vaø nguyeän caàu chö Phaät gia hoä quyù vò thaønh töïu toát ñeïp moïi nguyeän laønh nhö yù.

Kính,

Phuïng Sôn
Nhöõng Taùc Phaåm Ñaõ AÁn Toáng
Cuûa Thaày Phuïng Sôn
Thieàn Thaát Truùc Vaøng
2363 Bautista Ave, Vista, CA 92084
(760) 758-4645


Chöông Tröôùc    Muïc Luïc    Ñoïc Tieáp Chöông Sau