Söï Caàn Thieát

THÖÏC HAØNH NIEÄM PHAÄT

Trong Thôøi Ñaïi Khoa Hoïc


Chöông 6
NIEÄM PHAÄT NGOÀI THIEÀN:
NEÀN TAÛNG MOÏI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN

Nhöõng ñieàu chuùng ta ñoïc töø ñaàu cho ñeán caùc trang keá tieáp noùi veà heä thaàn kinh, veà phaûn öùng chieán ñaáu hay boû chaïy, veà heä thaàn kinh giao caûm vaø ñoái giao caûm, caùc teá baøo thaàn kinh vaø hai baùn caàu naõo, taâm lyù hoïc veà ngaõ vaø taâm lyù hoïc Phaät giaùo, söï caàn thieát cuûa thö giaûn ñeå ñoái trò vôùi caùc chöùng beänh thôøi ñaïi, thieàn Phaät giaùo vaø Tònh Ñoä hay phaùp moân nieäm Phaät laø chuaãn bò cho caâu traû lôøi noùi treân. Ñöùc Phaät ñöôïc xöng tuïng laø baäc Y Vöông, vua thaày thuoác, laø moät ñieàu thích hôïp. Ñaây khoâng phaûi laø moät söï ñeà cao coù tính caùch toân giaùo maø laø moät söï nhaéc nhôû thieát thöïc vì ñöùc Phaät daïy taâm laø goác reã cuûa nghieäp, hoaït ñoäng cuûa thaân, mieäng vaø yù cuøng keát quaû toát hay xaáu töông öng cuûa chuùng. Ngaøi nhaéc nhôû chuùng ta phaûi laøm nhöõng ñieàu laønh vaø toát ñeå höôûng quaû laønh vaø toát. Neáu bò quaû xaáu nhö löôøi bieáng, hung döõ, buoàn phieàn, nhaùc nhôùm, ñau oám, baát an, chao ñaûo, yeáu ñuoái, khoâng töï tin thì phaûi thöïc haønh söï chuyeån ñoåi. Do ñoù chuùng ta thöôøng nghe noùi tu laø chuyeån nghieäp. Neàn taûng cuûa söï thöïc haønh laø laøm cho taâm yeân oån hay taâm bình. Ngaøy nay ngöôøi ta duøng chöõ thö giaûn hay buoâng thö ñeå noùi veà traïng thaùi taâm vaø thaân buoâng xaû thoaûi maùi.

Taát caû moïi phaùp moân tu taäp trong ñaïo Phaät ñeàu ñaët treân neàn taûng taïo ra traïng thaùi thö giaõn nôi taâm, boä naõo, caùc baép thòt trong ngöôøi ñeå taïo thuaän duyeân cho söï buoâng xaû moïi thöù dính maéc theo thoùi quen. Ñieàu kyø dieäu hôn nöõa, khi thaân vaø taâm thö giaõn thì moät nguoàn naêng löôïng maïnh meõ choåi daäy, söùc maïnh taâm linh, giuùp chuùng ta thöïc hieän toát ñeïp nhöõng ñieàu mong muoán laønh maïnh. Vaø khi thöïc haønh tieáp tuïc, ñeàu ñaën trong nieàm an vui töï nhieân ñoù thì caùc teá baøo naõo taïo ra nhöõng söï keát hôïp hoaït ñoäng beàn bæ, nhö nhöõng maïch ñieän quanh phaàn cöùng cuûa maùy vi tính. Ñaïo Phaät goïi ñoù laø taäp khí: nguoàn naêng löïc maïnh meõ cuûa thoùi quen. Thoùi quen toát thì chuùng thuùc ñaåy chuùng ta laøm caùc vieäc toát deã daøng cho mình vaø cho ngöôøi. Thoùi quen xaáu thuùc ñaåy mình laøm vieäc haïi mình vaø haïi ngöôøi. Nhö chuùng ta bieát huùt thuoác laø tai haïi vì moãi naêm laøm cho 400,000 ngöôøi huùt thuoác cheát vaø 50,000 ngöôøi ngöûi khoùi thuoác cheát theo, nhöng cai thuoác laù thì raát khoù.

Neáu chuùng ta thöïc haønh nieäm Phaät vaø thieàn laøm neàn taûng thì, nhö moät caùnh hoa coù naêm caùnh nôû (5 maãu ngöôøi öôùc muoán) phaùt trieån theo nhaân nhuïy ôû giöõa (nieäm Phaät, thieàn).

  1. Phaùt trieån ñôøi soáng taâm linh
  2. Phaùt trieån ngheà nghieäp, hoïc haønh
  3. Phaùt trieån söùc khoûe, theå duïc, theå thao
  4. Thuyeân giaûm beänh taät
  5. Maïnh meõ tinh thaàn

Chuùng ta nhôù lôøi daïy cuûa vua Traàn Thaùi Toâng veà ba haïng ngöôøi. Ngöôøi thöôïng trí thì nhaän bieát taâm mình chính laø Phaät hay taùnh thaáy bieát chaân thaät goïi laø taùnh giaùc. Haèng soáng vôùi taùnh giaùc ñoù töùc laø soáng ñôøi giaùc ngoä. Tuy vaäy, ngaøi cuõng noùi ñieàu ñoù khoâng phaûi deã neân ngaøi khuyeân nhöõng ngöôøi trung trí thöïc haønh nieäm Phaät ñeå deïp tröø voïng töôûng vaø ngöôøi haï trí thì nieäm Phaät ñeå khi qua ñôøi ñöôïc sanh veà coõi Phaät.

Taïi sao ngaøi khuyeân ñieàu ñoù? Vì ngaøi bieát roõ caên cô cuûa ña soá chuùng ta ñang soáng ñôøi soáng bình thöôøng trong xaõ hoäi. Nhieàu ngöôøi caàn coù moät phöông phaùp deã daøng, cuï theå, deã nghe, deã hieåu deã thöïc haønh vaø coù keát quaû toát ñeïp: khi soáng an vui, khi qua ñôøi sanh veà coõi Phaät.

Ñieàu quan troïng hôn nöõa, phaùp moân nieäm Phaät dung hoøa giöõa töï löïc vaø tha löïc. Töï löïc laø töï mình coá gaéng thöïc haønh. Tha löïc laø tieáng nieäm Phaät eâm dòu vaø ñeàu, söï naâng ñôõ cuûa baïn ñaïo, lôøi nguyeän cöùu ñoä chuùng sanh cuûa ñöùc Phaät A Di Ñaø, laø söùc maïnh beân ngoaøi giuùp chuùng ta vöõng vaøng tieán böôùc treân con ñöôøng an vui toát ñeïp.

1. Caùch Thöïc Haønh Caên Baûn

Hieän nay caùc chuøa phaùt haønh hay taëng khoâng caùc maùy haùt lôøi nieäm Phaät. Ñieàu naøy raát hay vì boä naõo chuùng ta deã daøng trôû veà vôùi söï thoaûi maùi khi nghe tieáng haùt. Lôøi nieäm Phaät theo tieáng haùt cuõng laø moät söùc maïnh beân ngoaøi (tha löïc) maø chuùng ta nöông theo. Ñeå cho gia taêng hieäu quaû chuùng ta phoái hôïp hôi thôû vôùi lôøi nieäm Phaät: thôû vaøo nieäm (ñoïc thaàm) ‘Nam Moâ A’, thôû ra ñoïc thaàm ‘Di Ñaø Phaät’ theo tieáng haùt lôøi nieäm Phaät töø maùy.

Khi nieäm coù theå ngoài treân gheá thaät thoaûi maùi hay ngoài treân goái thieàn döôùi ñaát. Ngoài löng thaúng, buoâng xaû caùc baép thòt, thôû vaøo vaø thôû ra thaät thoaûi maùi. Giöõa hôi thôû vaøo vaø hôi thôû ra khoâng coù ngöøng laïi.

Toát hôn heát laø taäp thôû baèng buïng: thôû vaøo buïng phình ra, thôû ra buïng xeïp xuoáng. Caùch taäp thôû naøy ñaõ ñöôïc trình baøy roõ raøng trong chöông tröôùc ñaây. Taäp thôû baèng buïng tröôùc. Sau khi thuaàn thuïc thì phoái hôïp hôi thôû buïng vôùi nieäm Phaät. Thöïc haønh phoái hôïp nieäm Phaät nhö ñaõ noùi ôû phaàn tröôùc:

Nieäm thaàm"Nam Moâ A""Di Ñaø Phaät"
Hôi thôû thôû vaøothôû ra

Khi môû maùy nieäm Phaät vaø nieäm thaàm theo thì hôi thôû töï nhieân, khoâng ngöng laïi vaø khoâng neùn hôi. Khi thôû ra trong phaàn "Di Ñaø Phaät" baép thòt buïng hôi eùp vaøo moät chuùt ñeå taêng söùc maïnh söï chuù taâm. Nieäm Phaät 15 phuùt sau ñoù taét maùy, chæ ngoài theo doõi hôi thôû vaøo vaø hôi thôû ra cuøng caûm nhaän nieàm an laïc cuûa thaân taâm töø 10 ñeán 20 phuùt nöõa tuøy thôøi gian cuûa moãi ngöôøi. Sau ñoù tuïng thaønh tieáng hay ñoïc thaàm (thuoäc loøng caøng toát) baøi Lôïi Ích Nieäm Phaät sau ñaây:

"Kính leã Phaät Di Ñaø
Cuøng möôøi phöông chö Phaät
Con nay xin phaùt nguyeän
Nieäm Phaät vôùi loøng thaønh
Thaân traøn ñaày söùc maïnh
Traàm tónh töïa nuùi non
Taâm an vui vi dieäu
Chieáu saùng cuoäc ñôøi con
Trí bi ñeàu vieân maõn
Nhö bieån lôùn raïng ngôøi.

Loøng con thanh thaûn nieäm
Danh hieäu Phaät nhieäm maàu
Thaân taâm thaønh trong saùng
Theá gian böøng toûa raïng
Cam loà phaùp möa tuoân
Chính ngay töï ñaàu nguoàn.

Ñaày voâ löôïng coâng ñöùc
Ñuû voâ bieân phöôùc hueä
Ñôøi soáng ñöôïc an laønh.
Thaân con laø söùc maïnh
Doõng maõnh nhö sö vöông
Taâm con laø tình thuông
Thöïc haønh Boà Taùt haïnh
Laøm lôïi laïc chuùng sanh.

Nieäm Phaät vôùi loøng thaønh
Thaân khaåu yù thanh tònh
Saùng trong nhö ngoïc quyù
Thôm ngaùt höông hoa sen
Trí tueä cuøng phöông tieän
Thaønh töïu ñöôïc moïi ñieàu
Toát laønh nhö yù nguyeän.
Nam Moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät
Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Nam Moâ Ñaïi Bi Quaùn Theá AÂm Boà taùt.
Nam Moâ Thanh Tònh Ñaïi Haûi Chuùng Boà Taùt."

Sau ñoù noùi thaàm lôøi caàu nguyeän nhö : "Nguyeän caàu chö Phaät gia hoä cho con ñöôïc söùc khoûe gia taêng, thöïc haønh coâng vieäc toát ñeïp". Neáu laø hoïc sinh thì nguyeän: "Xin chö Phaät töø bi gia hoä cho con ñöôïc an vui thoaûi maùi, chaêm chæ hoïc haønh, trí oùc thoâng minh, loøng con töôi saùng." Neáu bònh thì caàu nguyeän: "...gia hoä cho con ñöôïc söùc khoûe gia taêng, thaân taâm thoaûi maùi vaø an laïc...". Tuøy moãi hoaøn caûnh maø coù nhöõng lôøi caàu nguyeän cho thích hôïp.

Ñaây laø söï thöïc haønh neàn taûng cho ñôøi soáng taâm linh lieân heä ñeán taát caû moïi sinh hoaït khaùc trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Lyù töôûng nhaát, moãi ngaøy thöïc haønh nöûa giôø buoåi saùng tröôùc khi ñi laøm vaø nöûa giôø buoåi toái tröôùc khi ñi nguû.

Taïi sao söï thöïc haønh treân ñöôïc goïi laø neàn taûng cho söï thay ñoåi tích cöïc, toát ñeïp vaø toaøn dieän cuûa chuùng ta? Vì nhö chuùng ta ñaõ khaûo saùt veà söï hoaït ñoäng cuûa caùc teá baøo naõo vaø khoa hoïc ñaõ chöùng minh cuï theå, thöïc haønh phöông phaùp giaûn dò, deã daøng vaø thoaûi maùi naøy hai laàn trong moät ngaøy thì keát quaû ñem laïi raát lôùn lao veà phöông dieän theå chaát, laø boä naõo vaø thaân theå, maø caû veà söï an oån, thoaûi maùi, haïnh phuùc, an bình nôi taâm cuûa chuùng ta. Töø ñoù moät nguoàn naêng löôïng, moät söùc maïnh taâm linh böøng daäy keøm vôùi söï thoâng minh, hieåu bieát vaø saùng taïo giuùp chuùng ta hoïc haønh, laøm vieäc, phaùt trieån khaû naêng chuyeân moân vaø thaønh coâng toát ñeïp trong ñôøi soáng.

2. Nhu Caàu Phaùt trieån Söùc Khoûe

Tröôùc heát chuùng ta tìm hieåu caùch gia taêng söùc khoûe vì söùc khoûe laø neàn taûng cuûa moïi hoaït ñoäng ñaïo cuõng nhö ñôøi.

Hieän nay taïi Hoa Kyø raát nhieàu ngöôøi ñoïc caùc taøi lieäu veà bí quyeát ñeå gia taêng söùc khoûe, soáng laâu, vui töôi laønh maïnh, traùnh ñöôïc caùc beänh taät nhö chöùng phì noäm, tieåu ñöôøng loaïi II, giaûm huyeát aùp, giaûm chaát cholesterol, hay vaøi thöù khaùc, bí quyeát aáy laø taäp theå thao. Theo Hieäp Hoäi Tim Hoa Kyø thì coù 61.8 trieäu ngöôøi Myõ bò moät trong caùc loaïi beänh tim maïch, ñoù laø nguyeän nhaân töû vong lôùn nhaát taïi Hoa Kyø: cöù 33 giaây ñoàng hoà thì coù moät ngöôøi cheát vì beänh tim maïch. Vaø Hieäp Hoäi naøy cho bieát: "Nhöõng ngöôøi hay hoaït ñoäng cô theå thì soáng laâu hôn".

Nhieàu ngöôøi bieát nhö vaäy, vaø hoï coá gaéng taäp theå thao. Nhieàu ngöôøi ñi mua maùy ñi boä, mua caùc quaû taï cuøng moät soá maùy moùc taäp theå thao khaùc. Moät soá ghi danh taïi caùc trung taâm taäp theå thao. Nhöng vaøi thaùng sau, hay coù nhieàu ngöôøi chæ vaøi tuaàn sau, laø nhieàu ngöôøi trôû veà thoùi quen cuõ khoâng taäp theå thao. Nhöõng khích thích ban ñaàu taøn daàn vaø hoï thaáy taäp theå thao laø moät gaùnh naëng, meät maø khoâng vui. Neáu chuùng ta ñeán vieáng thaêm nhaø baïn beø, hoûi hoï coù maùy taäp theå thao hay khoâng, nhieàu ngöôøi seõ chæ cho chuùng ta thaáy nhöõng maùy ñoù ñöôïc caát trong kho vaø boïc laïi caån thaän ñeå traùnh buïi.

Taïi sao taäp theå duïc khoâng ñöa ñeán nieàm vui?

Neáu chuùng ta ñeán quan saùt nhöõng ngöôøi taäp theå duïc taïi nhaø hay taïi trung taâm theå thao thì thaáy raát nhieàu ngöôøi taäp theå duïc maø khoâng bieát ñeán caûm giaùc nôi thaân theå cuûa hoï. Nhieàu ngöôøi vöøa taäp vöøa nghe nhaïc, xem truyeàn hình hay ñoïc saùch. Hoï bieát taäp theå duïc laø moät vieäc caàn thieát nhöng khoâng coù höùng thuù, do ñoù hoï phaûi tìm moät söï "giaûi trí" trong khi taäp taønh.

Ñoù laø moät ñieàu sai laàm lôùn! Taäp theå duïc hay theå thao thao thaät söï ñem ñeán moät nieàm an vui kyø dieäu voâ cuøng maø khoâng coù loaïi giaûi trí naøo coù theå so saùnh ñöôïc.

Chuùng ta ñaõ ñeà caäp ñeán veà hoaït ñoäng cuûa boä naõo, veà hai baùn caàu naõo, veà söï buoâng thö vaø nieàm an vui, thoaûi maùi, laønh maïnh khi traïng thaùi naøy xuaát hieän. Thôû baèng buïng laø neàn taûng cuûa söï trôû veà traïng thaùi thö giaûn. Do ñoù, chuùng ta neân taäp thôû baèng buïng phoái hôïp vôùi nieäm Phaät moät tuaàn, ñeå sau ñoù aùp duïng vaøo vieäc taäp theå duïc.

3. Caùch Taäp Theå Duïc

Sau khi thôû baèng buïng thaønh coâng, böôùc keá tieáp laø taäp theå duïc vaø phoái hôïp vôùi hôi thôû nôi buïng. ÔÛ ñaây chuùng ta cuõng caàn noùi roõ laø hôi thôû vaøo thì khoâng khí vaøo trong phoåi, phoåi phoàng leân. Neáu thôû thöôøng thì ngöïc phoàng leân, coøn thôû buïng thì buïng phoàng leân vaø döôõng khí coù cô hoäi ñi xuoáng phía ñaùy phoåi. Khi thôû ra baèng buïng thì khoâng khí dô (thaùn khí) bò ñaày ra nhieàu töø vuøng ñaùy phoåi.

Khi taäp theå thao, chuùng ta phoái hôïp hôi thôû thöôøng vôùi hôi thôû buïng laøm cho phoåi thôû ñöôïc nhieàu vaø saâu hôn. Ñieàu quan troïng nhaát laø ñöøng nghe nhaïc, xem truyeàn hình hay ñoïc saùch khi taäp theå thao. Chuù taâm thoaûi maùi vaøo cöû ñoäng chaân tay vaø lôøi nieäm.

Caùch thöïc haønh nhö sau:

a. Ñi treân maùy

Caùc maùy ñi boä thöôøng coù nuùt soá (baám) gia taêng toác ñoä töø 1 (chaäm nhaát) ñeán 10 (mau nhaát). Coù maùy toát thì giöõa soá 1 vaø soá 2 coù 10 soá nhoû hôn gia taêng töø 1 ñeán 2.

Khi baét ñaàu ñi boä, baám soá 1, vöøa ñi chaäm vöøa thôû baèng buïng vaø nieäm Phaät 10 laàn ñeå cho tænh trí vaø trôû veà vôùi söï thaáy bieát veà hôi thôû vaøo vaø hôi thôû ra theo ñoä daøi cuûa lôøi nieäm Phaät vaø böôùc chaân. Sau ñoù chæ chuù taâm thoaûi maùi nôi hôi thôû vaøo vaø hôi thôû ra cuøng ñoäng taùc böôùc ñi. Tieáp theo ñoä hai phuùt (soá naøy hieän treân maùy), baám vaøo nuùt soá 2 ñeå gia taêng toác ñoä. Tieáp tuïc thôû baèng buïng thoaûi maùi vaø bieát cöû ñoäng cuûa thaân theå.

Sau naêm phuùt, baám vaøo nuùt soá 3 (hoaëc 2.5) tieáp tuïc thôû baèng buïng thoaûi maùi ñoàng thôøi bieát chaân ñang böôùc nhanh hôn.

Thöïc haønh nhö treân laø Thieàn Hoaït Ñoäng ñöa ñeán keát quaû raát toát: nieàm an vui gia taêng cuøng vôùi söùc khoûe. Ñi boä vaø thôû thoaûi maùi nôi buïng. Duø böôùc chaân ñi chaäm hay ñi mau, cho ñeán giai ñoaïn naøy nhòp ñoä hay ñoä daøi cuûa hôi thôû vaãn gioáng nhau nhö khi nieäm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät (coù theå môû maùy haùt lôøi nieäm Phaät ñeå thöïc haønh cho deã daøng). Khi naøo suy nghó nhôù töï nhaéc mình trôû veà vôùi caùi thaáy bieát veà hôi thôû vaø böôùc chaân.

Ñi thoaûi maùi nhö vaäy töø 10 ñeán 15 phuùt thì chuyeån sang phaàn chaïy: baám vaøo nuùt soá 4 vaø chaïy ñeàu. Luùc naøy nhôù thôû laïi bình thöôøng, khoâng thôû baèng buïng, vaø thôû maïnh. Vaø ñeå cho hôi thôû ñöôïc ñieàu hoøa vaø maïnh thì khi moät chaân (ví duï chaân phaûi) chaïm xuoáng saøn maùy thì hít vaøo, chaân kia (ví duï chaân traùi) chaïm xuoáng saøn maùy thì hít vaøo. Nhö theá laø coù hai hôi hít vaøo. Tieáp theo laø chaân naøy chaïm saøn maùy thì thôû ra, chaân beân kia chaïm saøn maùy thì thôû ra. Nhö theá laø coù hai hôi thôû ra.

Xin nhôù laø khi chaïy vôùi toác ñoä soá 4 hay mau hôn tuøy yù thích vaø khaû naêng moãi ngöôøi, thì chuùng ta thôû thöôøng, thôû maïnh hai hôi thôû vaøo moät laàn (hít, hít) vaø hai hôi thôû ra moät laàn (thôû, thôû). Caùch theo doõi deã nhaát laø nghe tieáng khoâng khí vaøo muõi khi thôû vaøo vaø khi thôû ra.

Chaïy boä töø 5 ñeán 10 phuùt thì baét ñaàu baám nuùt soá 2 ñeå ñi chaäm laïi vaø chuyeån veà hôi thôû nôi buïng cho thoaûi maùi. Baám qua nuùt soá 1, ñi chaäm laïi theâm nöõa vaø sau ñoù taét maùy ñi boä vaø ño ñoä huyeát aùp, boä phaän naøy coù saün nôi maùy.

b. Taäp caùc maùy keùo hay ñaåy tay hoaëc chaân laøm gia taêng söùc maïnh baép thòt

Chuùng ta chæ caàn choïn boán maùy keùo hay ñaåy tay vaø moät maùy taäp chaân laø ñuû. Neáu coù nhieàu thì giôø thì coù theå taäp nhieàu maùy hôn theo yù thích hay theo lôøi ñeà nghò cuûa nhaân vieân höôùng daãn.

Tröôùc heát chuùng ta phaûi nhôø nhaân vieân taïi Trung Taâm Theå Thao höôùng daãn caùch xöû duïng maùy cho ñuùng. Sau ñoù, moãi laàn taäp phaûi ñeå laïi baøn caân, laøm taêng hay giaûm söùc naëng cuûa caàn keùo nôi maùy, cho thích hôïp vôùi khaû naêng keùo hay ñaåy cuûa baép thòt tay hay chaân cuûa moãi ngöôøi. Chæ caàn ruùt ra moät caùi que baèng saét nhoû nhö chieác ñuûa aên côm vaø caém vaøo caùc loã nhoû cao hay thaáp laø coù theå thay ñoåi söùc naëng cuûa boä phaän taäp.

Moãi ñoäng taùc keùo hay ñaåy laøm töø 10 ñeán 12 laàn. Moãi maùy laø moät ñoäng taùc. (Caùc maùy duøng ôû nhaø thì moät maùy coù theå laøm saùu ñoäng taùc.) Khi ñaåy maïnh hay keùo maïnh (caêng baép thòt) thì thôû ra maïnh baèng mieäng hay muõi. Khi traû maùy veà vò trí cuõ (baép thò khoâng caêng) thì thôû vaøo baèng muõi. Sau ñoù ngoài thaät thoaûi maùi vaø thôû baèng buïng möôøi laàn.

Ñeå cho caûm giaùc buoâng thö mau xuaát hieän, nhaém maét höôùng caùi thaáy nheï nhaøng leân phía giöõa traùn vaø thôû thaät thoaûi maùi: thôû vaøo nieäm thaàm: ‘Nam Moâ A’, thôû ra nieäm thaàm ‘Di Ñaø Phaät’. Thôû vaøo, thôû ra laø moät hôi thôû. Ñeám möôøi hôi thôû baèng caùch duøng caùc ngoùn tay nhö soá moät laø ngoùn uùt co vaøo moät tí, soá hai laø ngoùn ñeo nhaãn, v.v... ñeám theo caùch ñoù thì khoâng suy nghó. Sau ñoù ñeám theâm moät laàn möôøi nöõa roài tieáp tuïc sang ñoäng taùc thöù hai.

c. Ñi vaøo vuøng an laïc roäng lôùn

Tröôùc khi nghæ taäp theå thao, phaûi taäp ñoäng taùc naøy ñeå ñi vaøo vuøng an laïc roäng lôùn.

Ñöùng vöõng vaøng treân maùy taäp chaân ñöa tôùi thì tay keùo caùi caàn lui (ra sau), chaân ñöa lui thì tay keùo caùi caàn tôùi (ra tröôùc). Thôû baèng buïng thaät thoaûi maùi. Ban ñaàu thôû vaøo nieäm ‘Nam Moâ A’, thôû ra ‘Di Ñaø Phaät’ cuøng cöû ñoäng tay vaø chaân. Chaân tay coù theå hoaït ñoäng nhanh hay chaäm, tieáng nieäm Phaät vaãn theo nhòp ñoä bình thöôøng nhö trong maùy phaùt ra. Khi ñi ñaõ ñeàu, sau ñoä 5 phuùt nieäm Phaät, thì thöïc haønh söï buoâng xaû, chuù taâm nheï nhaøng vaøo hôi thôû thoaûi maùi cuøng cöû ñoäng tay chaân. Ñieàu quan troïng laø taâm tænh thöùc nhöng laéng dòu.

Moät laïc thoï hay caûm giaùc an vui töø töø daâng leân töø caùc ñoäng taùc nheï nhaøng ñoù cuøng hôi thôû vaøo vaø thôû ra ñeàu vaø chaäm. Nhôù ñöøng suy nghó vaø höôùng caùi nhìn (hay söï chuù yù) leân phía vuøng tieàn naõo boä hay vuøng giöõa traùn. Thöïc haønh söï buoângxaû thaân taâm vaø thöôûng thöùc nieàm an vui traøn ngaïäp nôi boä naõo vaø thaân theå. Tieáp tuïc höôûng nieàm an laïc ñoù trong khi taäp. Neáu muoán ñeám thì thôû vaøo thôû ra thoaûi maùi nhö khi nieäm Phaät vaø ñeám moät. Ñeám cho ñeán 50 hay 100 thì nghæ taäp. Neáu khoâng muoán ñeám thì xem ñoàng hoà, ñi nhö vaäy trong 10 hay 15 phuùt ñi ngöng laïi.

Toát hôn heát, vaøo buoåi saùng, sau khi nieäm Phaät vaø ngoài thoaûi maùi, chuùng ta chuyeån qua phaàn taäp theå thao. Neáu taäp vaøo buoåi chieàu hay toái thì cuõng daønh thì giôø ñeå nieäm Phaät vaø ngoài thôû thoaûi maùi tröôùc ñoù. Khi chuùng ta phoái hôïp nhö treân thí caûm giaùc an vui kyø dieäu naøy seõ keùo daøi trong ngaøy luùc chuùng ta aên saùng, laùi xe, laøm vieäc, noùi chuyeän, hoïc haønh hay laøm caùc coâng vieäc trong nhaø.

4. Bieát Chaêm Soùc Cho Mình Ñöôïc Khoûe Maïnh

Ñaïo Phaät ñaët treân neân taûng cuûa söï thaáy bieát chaân thaät. Do ñoù, khi tìm hieåu veà söùc khoûe cuûa mình, chuùng ta haõy töï quan saùt vaø tìm hieåu: söùc khoûe coù toát khoâng, coù naëng kyù quaù khoâng, caùch aên uoáng coù hôïp vôùi söï phaùt trieån söùc khoûe khoâng, coù ñôøi soáng taâm linh toát khoâng, coù taäp theå duïc ñeàu ñaën khoâng.

Ñöùc Phaät nhaéc nhôû chuùng ta phaûi chuù yù ñeán hieän taïi, bieát ñieàu gì ñang coù maët trong hieän taïi. Neáu hieän taïi khoâng ñöôïc nhö yù thì cuõng ñöøng giaän hôøn traùch moùc mình hay ngöôøi khaùc veà nhöõng chuyeän xaûy ra trong quaù khöù. Trong kinh Ngöôøi Bieát Soáng Moät Mình ngaøi daïy:

"Ñöøng tìm veà quaù khöù
Ñöøng nghó töôûng töông lai
Quaù khöù ñaõ qua roài
Töông lai thì chöa tôùi
Haõy thaáy roõ söï soáng
Trong giôø phuùt hieän taïi
Keû thöùc giaû an truù
Vöõng chaõi vaø thaûnh thôi."

Ñieàu ngaøi daïy raát hay: ñieàu gì ñang coù maët trong giôø phuùt hieän taïi chuùng ta phaûi nhìn thaáy roõ raøng, ñöøng coù mô maøng nhöõng thöù gì mình coù trong quaù khöù, cuõng ñöøng coù töôûng töôïng nhöõng thöù mình mô öôùc seõ xuaát hieän trong töông lai. Do ñoù, neáu muoán coù söùc khoûe toát ñeïp thì phaûi bieát chaêm soùc mình ngay trong hieän taïi.

Ñöùc Phaät Thích Ca raát chuù troïng ñeán söùc khoûe. Ngaøi ñi boä raát nhieàu, aên uoáng vöøa phaûi, tinh thaàn thoaûi maùi an vui neân cho ñeán 80 tuoåi ngaøi vaãn coøn hoaït ñoäng maïnh meõ. Do ñoù, chuùng ta cuõng neân thöïc haønh theo ñöùc Phaät vaø baét ñaàu chuù troïng ñeán söùc khoûe cuûa mình töø ngaøy hoâm nay.

Ngaøy thöù tö 25 thaùng 3, 2002, boä tröôûng Y Teá Vaø Xaõ Hoäi Hoa Kyø (Health and Human Services) Tommy G. Thompson nhaéc nhôû nhöõng ngöôøi naëng caân hôn thöôøng leä töø 46 tuoåi trôû leân neân ñi thöû maùu thöôøng xuyeân. ñeå traùnh moät loaïi beänh môùi ñöôïc tìm ra: chöùng tieàn tieåu ñöôøng. Tröôùc ñaây ngöôøi ta chæ phaân loaïi hai thöù beänh tieåu ñöôøng loaïi 1 (coù khi coøn beù) vaø loaïi 2 (phaùt ra nôi ngöôøi lôùn khi cô theå khoâng coøn ñuû khaû naêng chuyeån ñöôøng trong maùu thaønh naêng löôïng). Loaïi 1 thöôøng do di truyeàn vaø loaïi 2 thöôøng phaùt ra nôi nhöõng ngöôøi bò bònh maäp phì. Hieän nay, 90% ngöôøi bò beänh tieåu ñöôøng thuoäc loaïi 2 naøy. Giôø ñaây ngöôøi ta khaùm phaù theâm chöùng tieàn tieåu ñöôøng, moät loaïi beänh ñe doïa cho söùc khoûe cuûa raát nhieàu ngöôøi vì chöùng beänh naøy ít ai bieát vaø coù theå ñöa tôùi caùc chöùng beänh tim maïch.

Khi beänh tieåu ñöôøng phaùt trieån thì coù theå laøm cho muø maét, hö thaän, laøm nhieãm truøng tay chaân hay khoâng chuyeån maùu ñuû nôi tay chaân vaø coù luùc phaûi cöa chaân. Do ñoù, oâng Thompson nhaéc nhôû: "Moät ngöôøi soáng khoâng bò tieåu ñöôøng trong moät naêm laø soáng theâm ñöôïc moät naêm khoâng ñau ñôùn, taät nguyeàn vaø khoâng phaûi traû tieàn thuoác thang cho hoï."

Noùi khaùc ñi, hoï laøm vieäc toát ñeïp, ñem veà nhieàu lôïi töùc, khoâng maát tieàn naèm beänh vieän hay thuoác men, nhôø ñoù, xaõ hoäi dö ra ñöôïc moät soá taøi nguyeân lôùn ñeå chöõa trò cho nhöõng beânh nhaân bò caùc chöùng beänh khaùc.

Chuùng ta thöôøng nghe qua baùo chí vaø truyeàn hình caùc chuyeân vieân y teá ñaõ nghieân cöùu veà beänh naøy cho bieát coù theå laøm cho tieåu ñöôøng chaäm phaùt hay chöõa laønh neáu beänh nhaân thay ñoåi loái soáng: aên theâm caùc thöù rau ñaäu, ñaäu naønh, gaïo löùc, v.v... hay aên kieâng, laøm giaûm caân, cuøng taäp theå thao thöôøng xuyeân. Vieän Söùc Khoûe Quoác Gia (National Institutes of Health) cho bieát söï thay ñoåi caùch soáng giuùp cho 60% nhöõng ngöôøi bò tieàn tieåu ñöôøng ñöôïc laønh beänh.

Ai cuõng bieát ñieàu ñoù caàn thieát, nhöng laøm ñöôïc thöôøng xuyeân khoâng phaûi laø chuyeän deã. Chuùng ta chæ laøm ñöôïc moät vieäc laâu daøi neáu vieäc ñoù taïo ra nieàm an vui cho mình. Nieäm Phaät vaø taäp theå duïc ñaùp öùng ñieàu naøy. Ñoù laø yù nghóa cuûa tinh taán nhö yù tuùc thuoäc boán Nhö YÙ Tuùc chuùng ta ñaõ ñeà caäp tröôùc ñaây.

Trong phaùp moân nieäm Phaät coù noùi ñeán tín (nieàm tin), nguyeän (phaùt taâm muoán thöïc haønh) vaø haïnh (thöïc haønh thöïc söï vaø thöïc haønh laâu daøi). Thöôøng chuùng ta chæ nghe noùi ñeán tín, nguyeän, haïnh cuûa ngöôøi tu haønh. Thöïc ra, tín, nguyeän, haïnh laø ñaàu moái cuûa taát caû moïi söï thaønh coâng trong ñôøi soáng haøng ngaøy: hoïc haønh, laøm vieäc, phaùt trieån caùc khaû naêng chuyeân moân, taäp caùc moân theå thao, laøm cho gia taêng söùc khoeû, taïo döïng haïnh phuùc gia ñình.

Vaø ñeå ñeå cho söï thöïc haønh ñöôïc laâu daøi, beàn vöõng vaø coù keát quaû toát ñeïp, chuùng ta neân bieát caùch chaêm soùc cô theå cuûa mình ñeå duy trì söùc khoûe qua söï aên uoáng ñieàu ñoä, aên rau, traùi caây, ñaäu khuoân, uoáng söõa ñaäu naønh vaø traùnh aên caùc loaïi thöïc phaåm coù nhieàu chaát môõ nhö hamburger, cuøng caùc loaïi thöïc phaåm "coù lieàn aên ngay" (fast food) nhö pizza, taco (loaïi quaù nhieàu thòt, daàu hay môõ), mì goùi (ñöôïc ngöôøi AÙ chaâu thích nhöng nhieàu khi raát haïi, duø cho laø mì chay, vì coù nhieàu boät ngoït vaø chöùa quaù nhieàu chaát beùo nhaát laø chaát daàu duøng chieân mì goïi laø transfat hay trans fatty accid khoâng khaùc daàu baûo hoøa hay saturated fat ñöa ñeán chöùng ngheõn maïch maùu).

Ngöôøi bieát thöông mình laø ngöôøi bieát aên ngon nhöng boå döôõng. Khoâng caàn phaûi aên kieâng hay aên chay hoaøn toaøn: tuøy theo hoaøn caûnh cuûa moãi ngöôøi, aên cho coù ñuû chaát ñaïm, daàu thöïc vaät, rau töôi, traùi caây, gaïo hay neáp löùc coù nhieàu chaát xô, caùc loaïi ñaäu vaø haït. Ngöôøi phuï nöõ Nhaät Baûn ñöôïc tieáng soáng laâu vaø khoûe maïnh nhaát theá giôùi. Khi nhìn vaøo baøn aên cuûa hoï chuùng ta thaáy coù rau töôi hay luoäc, caùc loaïi döa, töông ñaäu naønh, ñaäu khuoân, caùc loaïi caù, nhaát laø loaïi caù nhoû aên nguyeân con vì xöông meàm, thænh thoaûng coù ít thòt heo hay boø. Hoï aên raát nhieàu thöùc aên cheá bieán töø ñaäu naønh. Hoï cuõng thích aên caùc loïai traùi caây theo moãi muøa. Vaø chuùng ta cuõng ñöøng queân, moät nöûa tín ñoà Phaät giaùo Nhaät Baûn trong ñoù phuï nöõ chieám phaàn ña soá, theo moân phaùi Nieäm Phaät.

Neáu chuùng ta ñang khoûe maïnh thì phaùt trieån söùc khoûe cho beàn vöõng. Neáu khoâng may ñang bò beänh thì thöïc haønh nieäm Phaät, caàu nguyeän vaø baét ñaàu chöông trình taäp theå duïc haøng ngaøy ñeå phaùt trieån söùc khoûe. Phoái hôïp nieäm Phaät vaø theå thao ñöa ñeán moät nieàm an vui saâu thaúm kyø dieäu trong ñôøi soáng haøng ngaøy: ñoù laøTònh Ñoä taïi theá gian naøy.

5. Bí Quyeát Cuûa Soáng Laâu Vaø Soáng Khoûe Maïnh

Chuùng ta neân tìm hieåu theâm veà tình traïng sinh hoaït hieän nay trong xaõ hoäi Hoa Kyø, töø ñoù chuùng ta seõ thaáy roõ vieäc caàn thöïc haønh phöông phaùp nieäm Phaät, ngoài thôû thoaùi maùi, taäp theå duïc, soáng ñôøi hoaït ñoäng. Chuùng ta töï mình thöïc haønh tröôùc ñeå coù kinh nghieäm taâm linh vöõng chaéc vaø töø söï hieåu bieát chaân thaät ñoù maø giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc an vui khoûe maïnh.

Tôø baùo y hoïc New England Journal of Medecine, vaøo ngaøy 14 thaùng 3, naêm 2002, ñaõ coâng boá keát quaû nguyeân cöùu thöïc hieän treân 6,000 ngöôøi ñaøn oâng ñeå tìm hieåu caùc yeáu toá veà söùc khoûe vaø söï soáng laâu. Cuoäc nghieân cöùu naøy ñi ñeán keát luaän laø moät ngöôøi ñaøn oâng coù söùc khoûe theå chaát toát ñeïp laø moät ngöôøi coù hy voïng soáng laâu. Taäp theå thao thöôøng xuyeân laø moät yeáu toá ñöa ñeán söï khoûe chaéc chaén. Moät thaân theå khoûe maïnh cuõng giuùp cho nhöõng ngöôøi bò beänh tim maïch cuõng nhö nhöõng ngöôøi chöa töøng bò beänh naøy bôùt ñi nguy cô töû vong.

Hieäp Hoäi Tim Hoa Kyø (American Heart Association) baùo ñoäng hieän nay phoûng chöøng coù ñoä 61.8 trieäu ngöôøi bò moät loaïi beänh tim maïch naøo ñoù. Noùi khaùc ñi, thì cöù moät trong naêm ngöôøi soáng ôû Myõ ñang bò nhö vaäy, duø hoï coù bieát hay khoâng bieâát. Beänh tim maïch ñöa ñeán soá töû vong cao nhaát taïi Hoa Kyø moãi naêm: moãi 33 giaây ñoàng hoà coù moät ngöôøi cheát vì beänh tim maïch.

Taäp theå thao laø caùch raát toát ñeå laøm giaûm beänh tim maïch, tieåu ñöôøng loaïi 2 (do beùo phì vaø ít hoaït ñoäng), chöùng tieàn tieåu ñöôøng, maùu cao vaø caû giaûm thieåu nguy cô phaùt trieån cuûa vaøi chöùng ung thö.

Vaøo muøa thu naêm 2002, tieåu bang Colorado phaùt ñoäng phong traøo khuyeán khích gia taêng hoaït ñoäng goïi laø Colorado on The Move. Taát caû daân chuùng trong tieåu bang naøy töø 9 tuoåi trôû leân ñöôïc khuyeán khích ñi boä moãi ngaøy 2,000 böôùc hay nhieàu hôn. Töø ñoù taêng daàn leân 10,000 böôùc. Ñi boä 2,000 böôùc thì ñoä chöøng 15 phuùt hay 1 daëm Anh (1.6 kilometers), 10,000 böôùc thì khoaûng 75 phuùt hay 1 giôø 15 phuùt. Chaïy boä thì ít giôø hôn nhieàu. Vaø ñeå nhöõng ngöôøi thöïc haønh bieát ñöôïc mình ñi bao nhieâu böôùc, ngöôøi ta baùn maùy ñeám böôùc chaân 10 ñoâ la moät caùi, ai khoâng coù tieàn thì ñöôïc phaùt cho moät caùi.

Taïi sao chính quyeàn vaø caùc chuyeân gia y khoa chuù taâm vaán ñeà theå thao nhieàu nhö vaäy ? Laø vì, theo chuyeân gia Frank Booth nguyeân cöùu veà chöùng khoâng hoaït ñoäng thaân theå cuûa cô quan Researchers Against Inactivity-Related (www.ridinactivity.org) thì söï khoâng hoaït ñoäng thaân theå laøm cho nöôùc Myõ phaûi toán 150 tyû ñoâ la moãi naêm ñeå traû tieàn toån phí chaêm soùc söùc khoûe cho nhöõng ngöôøi naøy.

Ngaøy nay cô quan y teá cuûa chaùnh phuû Hoa Kyø cuõng nhö tö nhaân raát quan taâm ñeán haäu quaû cuûa tình traïng bôùt daàn caùc hoaït ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi soáng trong xaõ hoäi ñaày tieän nghi naøy: cöûa môû töï ñoäng, ñöôøng ñi chuyeån ñoäng (moving walk way), thang maùy, thang caáp chaïy leân chaïy xuoáng, xe ñaäu raát gaàn caùc cöûa haøng, maùy vi tính coù ñuû caùc loaïi chöông trình töø giaûi trí ñeán tin töùc, truyeàn hình coù treân 120 ñaøi khaùc nhau ñeå ngoài moät choã xem ñuû thöù phim aûnh. Tình traïng ñoù taïo ra moâi tröôøng thích hôïp cho chöùng beùo phì phaùt trieån.

Beùo phì laø moät tình traïng cô theå tích tuï quaù nhieàu môõ, haàu heát trong caùc moâ döôùi da. Beùo phì laø moät chöùng roái loaïn dinh döôõng phoå bieán taïi nhieàu quoác gia, nhaát laø nhöõng nöôùc giaøu coù.

Moät ngöôøi ñöôïc xem laø beùo phì khi caân naëng hôn 20% so vôùi taàm voùc chieàu cao. Ví duï, moät ngöôøi cao 5 feet 6 inches (5’6" hay 1.65m) neáu caân naëng 180 pounds (81.5kg) hay cao 6 feet (1.8m) caân naëng 221 pounds (100kg) thì ñöôïc xem laø beùo phì.

Vieän nghieân cöùu söùc khoûe National Institute of Health trong cuoäc nghieân cöùu vaøo naêm 1998 cho bieát vaøo naêm 1997 Hoa Kyø coù 97 trieäu ngöôøi lôùn naëng kyù hay beùo phì. Hieäp hoäi Beùo Phì (Obesity Association), baùo ñoäng coù ñeán 300,000 ngöôøi cheát haøng naêm coù theå töø chöùng beùo phì naøy ñöa ñeán. Nhöõng caùi cheát naøy thaät khoâng caàn thieát.

Baùc só Frank Booth giaùm ñoác cô quan nghieân cöùu choáng laïi söï baát ñoäng thaân theå noùi treân ñöa con soá cuï theå hôn veà haäu quaû tai haïi cuûa vaán ñeà naøy. OÂng ñaõ taïo ra chöõ Hoäi Chöùng Cheát Do Baát Ñoäng, Sedentary Death Syndrome hay SeDS ñeå nhaán maïnh ñeán söï tai haïi lôùn lao cuûa cöùng baát ñoäng thaân theå gaây ra. OÂng ñaõ trình baøy söï tai haïi ñoù nhö sau:

Ngoaøi ra, oâng Frank Booth cuõng baùo ñoäng keå töø naêm 1956 cho ñeán 1993:

Vaøo thaùng tö naêm 2002, toå chöùc Partnership for Prevention thoâng baùo khu vöïc thöông maïi tö nhaân phaûi chi phí 250 tyû ñoâ la cho dòch vuï y teá moãi naêm. Neáu coäng vôùi soá tieàn chi tieâu ôû treân cho muïc naøy chuùng ta thaáy ñoù laø moät kinh phí khoång loà.

Chính phuû Myõ cuõng bieát nguy cô ñaõ, ñang, vaø seõ phaûi chi tieâu quaù nhieàu tieàn cho vieäc chöõa trò beänh taät neân ñaõ khuyeán khích daân chuùng hoaït ñoäng nhieàu hôn. Ngoaøi ra, ñeå chia xeû bôùt gaùnh naëng cho nhöõng ngöôøi beùo phì vaø khuyeán khích hoï ñi chöõa beänh naøy, chính phuû ñaõ ñoàng yù xeáp loaïi ñaây laø moät chöùng beänh caàn phaûi chöõa trò. Do ñoù, vaøo muøa khai thueá naêm 2002, cô quan thueá vuï Myõ IRS thoâng baùo cho pheùp ngöôøi daân Myõ ñöôïc tröø caùc khoaûn chi tieâu laøm cho giaûm caân nhö laø moät loaïi chi tieâu cho beänh taät. Ñeå traùnh laïm duïng, cô quan IRS ñaõ noùi roõ ngöôøi muoán khai tröø thueá vaøo muïc naøy phaûi tham gia moät chöông trình laøm giaûm caân vì lyù do caàn thieát cho söï ñieàu trò beänh (a weight loss program for medically valid reason). Neáu moät ngöôøi chæ tham döï vaøo moät chöôøng trình theå thao hay chöông trình kieåm soaùt söùc naëng ñeå cho gia taêng söùc khoûe toång quaùt, söï laønh maïnh hay laø ñeå cho hình daùng troâng khaù hôn (improve tax payer’s appearance, general health and sense of well-being) thì khoâng hoäi ñuû yeáu toá tröø thueá.

Soáng laâu vaø soáng khoûe maïnh laø muïc ñích cuûa ngöôøi thöïc haønh Nieäm Phaät vaø ngoài thieàn: traùnh beänh taät, coù hình daùng toát ñeïp hôn, gia taêng söùc khoûe vaø nieàm an vui trong ñôøi soáng, thaønh coâng hôn khi laøm vieäc vaø hoïc haønh, bieát caùch chaêm soùc khi bò beänh, soáng haïnh phuùc vaø cheát bình an. Do ñoù, khoâng toán tieàn cho caùc chöông trình laøm cho xuoáng caân, bôùt beùo phì, neân cuõng khoâng caàn chuù yù ñeán muïc tröø thueá cho muïc naøy! Vì ít coù ai treân ñôøi naøy muoán coù beänh ñeå ñöôïc tröø thueá!

Chuùng ta chæ caàn nhìn qua baûng toùm löôïc cuûa cô quan nghieân cöùu noùi treân veà beänh taät lieân quan ñeán hoäi chöùng baát ñoäng thaân theå (SeDS) döôùi ñaây thì thaáy vieäc thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn vaø hoaït ñoäng toát ñeïp haèng ngaøy laø ñieàu khoâng nhöõng neân laøm maø laø phaûi laøm, vaø phaûi laøm ngay.

Hoäi Chöùng Baát Ñoäng Thaân Theå, Sedentary Death Syndrome hay SeDS laøm gia taêng caùc tröôøng hôïp maéc caùc loaïi beänh sau ñaây:

Ñoïc xong baûng lieät keâ beänh taät do söï thieáu vaän ñoäng noùi treân chuùng ta thaáy ruøng mình. Neáu chuùng ta khoâng ruøng mình ñöôïc, thì coù leõ chuùng ta phaûi töï xeùt coù phaûi mình ñang bò chöùng beänh baát ñoäng hay khoâng!

Nhö vaäy, ta neân taäp theå duïc vaø sinh hoaït theå thao haøng ngaøy phoái hôïp vôùi nieäm Phaät, ngoài thôû thoaûi maùi ñeå coù ñôøi soáng taâm linh an vui vaø thaân theå khoûe maïnh. Ñôøi soáng seõ coù nhieàu yù nghóa hôn. Chuùng ta khoâng nhöõng töï mình thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn, hoaït ñoäng thaân theå maø coøn phoå bieán phöông phaùp taäp theå thao phoái hôïp vôùi nieàm vui taâm linh naøy ñeå nhieàu ngöôøi khaùc cuøng thöïc haønh. Ñieàu naøy daãn tôùi söï gia taêng söùc khoûe cuûa nhieàu ngöôøi trong xaõ hoäi vaø laøm cho xaõ hoäi bôùt ñi moät gaùnh naëng lôùn lao, 300 tyû ñoâ la moät naêm, ñeå traû tieàn ñieàu trò beänh taät. Soá tieàn naøy seõ chuyeån qua caùc muïc chi tieâu cho thuoác men vaø chaêm soùc y teá caàn thieát hôn. Ñoù chính laø töï lôïi vaø lôïi tha cuûa ñôøi soáng giaùc ngoä.

Ñoù laø ôû nöôùc giaøu coù nhö Hoa Kyø. Taïi nhöõng nöôùc ngheøo, chính phuû khoâng coù ñuû tieàn lo cho söùc khoûe cuûa ngöôøi daân, daân ngheøo phaûi töï lo laáy. Noùi khaùc ñi, khi hoï bò beänh taät thì khoâng coù ai saên soùc hay giuùp ñôõ.

Neáu chuùng ta khuyeán khích hoï taäp theå thao thì hoï cuõng khoâng coù tieàn ñeå ñoùng cho caùc chöông trình taäp theå duïc hay caùc moân theå thao. Chæ coøn caùch laø khuyeán khích hoï ñi ñeán caùc coâng vieân ñeå ñi boä hay kieám moät choã roäng raõi naøo ñoù taäp khí coâng, döông sinh hay thaùi cöïc quyeàn.

7. Ñi Boä Phoái Hôïp Vôùi Nieäm Phaät

Cô quan y teá khuyeán khích daân chuùng ñi boä ñeå gia taêng söùc khoûe. Moät ngaøy ñi boä töø nöûa giôø ñeán moät giôø thì raát toát cho tim vaø ngaên ngöøa beänh tieåu ñöôøng. Nhieàu ngöôøi vöøa ñi boä vöøa nghe nhaïc ñeå giaûi trí.

Ñi boä laø caùch trôû veà vôùi nieàm vui trong saùng, roäng lôùn vaø aám aùp cuaû ñôøi ngöôøi. Chuùng ta thöïc haønh phöông phaùp ñi boä naøy sau khi taäp theå thao laïi caøng coù keát quaû toát ñeïp.

Khi ñaõ thöïc haønh moät thôøi gian nieäm Phaät, ngoài thieàn thì boä naõo chuùng ta ñaõ coù nhöõng "ñöôøng daây an vui" quaán (wired) vöõng chaéc, hay noùi caùch khaùc ñaõ taïo ñöôïc moät vuøng haït gioáng toát maø baát cöù luùc naøo ta trôû veà vôùi söï buoâng thö vaø höôùng söï chuù taâm thoaûi maùi leân phía naõo thì caûm giaùc vui söôùng, an bình, vaéng laëng bieåu loä.

Chuùng ta thöïc haønh caùch ñi boä nhö sau:

Khi ñi boä nhö vaäy vaø höôûng nieàm vui raát maïnh meõ nôi vuøng naõo, chuùng ta bò loâi cuoán raát nhieàu vaø cöù muoán truï (ôû hoaøi) trong nieàm vui ôû vuøng naõo boä ñoù. Nhöng söï thöïc haønh cuûa chuùng ta khoâng phaûi chæ coù muïc ñích nhö vaäy. Chuùng ta phaûi "tænh daäy" hay buoâng xaû söï ham muoán ôû hoaøi trong nieàm vui söôùng ñoù vaø trôû veà vôùi taùnh thaáy bieát trong saùng, roäng lôùn, thoâng minh, beùn nhaïy, tænh thöùc ñang thaáy bieát roõ raøng moïi thöù: caây coái, nhaø cöûa, ñaùm maây traéng löõng lôø, baàu trôøi xanh, tieáng gioù thoaûng, tieáng ñoäng cô ñang noå, khoâng khí maùt laïnh hay noùng böùc, caûm giaùc an vui kyø dieäu nôi vuøng naõo boä vaø söï thoaûi maùi cuaû thaân theå.

Luùc ñoù toaøn theå thaân taâm laø moät thöïc taïi maàu nhieäm, khoâng chia caùch theå chaát vaø tinh thaàn. Ñoù laø thaân taâm nhaát nhö, moät caùi toaøn dieän môùi meõ, trong saùng, linh ñoäng, thoaûi maùi, an vui. Luùc ñoù chuùng ta tröïc nhaän, hay ñuùng hôn taâm chuùng ta töï thaáy bieát tröïc tieáp, taâm laø khoâng gian roäng lôùn bao la, chöù khoâng phaûi chæ giôùi haïn trong boä naõo, vaø khoâng coù gì ôû trong hay ôû ngoaøi. Trong khoâng gian roäng lôùn bao la ñoù coù nhaø cöûa, xe coä, nuùi ñoài, maây bay, maët trôøi ñang toaû chieáu aùnh saùng röïc rôõ vaø caùi thaân cuûa chuùng ta ñang ñi boä an vui.

Neáu khoâng coù thì giôø ñi boä haøng ngaøy ngoaøi trôøi thì chuùng ta thöïc haønh ñi boä an vui trong nhaø hay taïi nôi sôû laøm vieäc. ÔÛ nhaø hay ôû sôû, khi coù dòp ñi boä nhö ñi laáy caùc duïng cuï, hoà sô, nöôùc uoáng hay vaøo phoøng veä sinh chuùng ta thöïc haønh chuù taâm thoaûi maùi vaøo hôi thôû, böôùc chaân vaø nôi vuøng tieàn naõo ñeå thaáy roõ raøng mình ñang coù maët, ñang soáng, ñang hieän höõu trong nieàm vui kyø dieäu cuûa ñôøi ngöôøi.

Taäp theå duïc vaø ñi boä laø soáng ñôøi hoaït ñoäng. Muïc ñích chính cuûa söï thöïc haønh laø chuùng ta trôû veà nieàm an vui taâm linh kyø dieäu vaø thaáy roõ chaân lyù toân giaùo nhieäm maàu coù maët thöôøng xuyeân trong thaân vaø taâm cuûa chính mình. Ngoaøi ra, söï thöïc haønh treân ñem ñeán raát nhieàu keát quaû veà söùc khoûe maø baùc só Harry L. Mills toùm löôïc nhö sau:

8. Ñi Boä Laø Moân Theå Thao Raát Höõu Ích

Coù ngöôøi vieän côù laø taäp theå duïc raát toát nhöng toán tieàn cho nhieàu thöù quaù, laïi ôû trung taäp taäp theå duïc vaø ngaïi choã quaù ñoâng ngöôøi. Nhö vaäy hoï raát thích hôïp vôùi moân ñi boä.

Baùc só JoAnn E. thuoäc vieän ñaïi hoïc Manson of Harvard Medical School vaø nhaø beänh vieän Brigham and Women’s Hospital ôû Boston tieåu bang Massachussetts trình baøy cuøng ñoàng nghieäp veà söï ích lôïi cuûa ñi boä. Baø cho raèng cuoäc nghieân cöùu cho thaáy nhöõng ngöôøi phuï nöõ maõn kinh ñi boä thöôøng xuyeân thì cuõng laøm cho caùc beänh tim maïch giaûm ñi khoâng khaùc gì nhöõng phuï nöõ taäp caùc moân theå thao maïnh meõ nhö chaïy boä hay chôi caùc moân theå thao khaùc. Ñieàu naøy coù caùi lôïi laø caùc baø khoâng phaûi phí söùc nhieàu, khoâng bò ñau ñôùn caùc baép thòt hay caùc khôùp xöông maø vaãn ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeïp nhö nhöõng ngöôøi phaûi hao toán söùc löïc thaät nhieàu.

Baùc só Manson vaø nhoùm nghieân cöùu gôûi 73,734 baûng caâu hoûi cho nhöõng phuï nöõ töø 50 ñeán 79 tuoåi veà caùc boä moân theå thao hoï ñang thöïc haønh haøng tuaàn. Luùc baéc ñaàu cuoäc nghieân cöùu thì chöa coù ai bò beänh ung thö hay tim maïch. Sau ñoù, nhoùm nghieân cöùu naøy theo doõi hoï trong ba naêm vaø ghi nhaän laø coù bao nhieâu ngöôøi tieáp ñoù bò beänh tim maïch.

Nhöõng phuï nöõ ñi boä hay taäp theå duïc thöôøng xuyeân ít bò phaùt ra chöùng beänh veà tim maïch hôn ngöôøi khoâng ñi boä hay taäp theå duïc. Ñi boä vaø taäp theå duïc ñeàu coù keát quaû töông töï: ngöôøi phuï nöõ ñi boä theo caùch böôùc mau toái thieåu 2 ½ giôø moãi tuaàn hoaëc laø taäp theå duïc raát nhieàu thì ñeàu ñaït ñöôïc keát quaû laø giaûm ñi 30% bò beänh tim maïch. Böôùc mau laø ñi boä khoaûn 1 daëm Anh (1.6km) töø 15 ñeán 20 phuùt. Nhöõng phuï nöõ ngoài quaù nhieàu, ít hoaït ñoäng, thì coù nguy cô phaùt trieån chöùng beänh tim maïch.

Toát nhaát laø moãi ngaøy ñi boä moät giôø, chia laøm hai thôøi cuõng ñöôïc, vaø khi ñi thì böôùc mau cho tim phoåi hoaït ñoäng maïnh. Nhöõng ñieàu ích lôïi treân dó nhieân cuõng ñuùng cho phaùi nam. Nhieàu oâng ñi boä vaø thaáy thaân theå khoûe maïnh, tinh thaàn thoaûi maùi. Khi chuùng ta phoái hôïp ñi boä vôùi phaùp moân nieäm Phaät thì söï lôïi ích gia taêng vì trí oùc ñöôïc thaûnh thôi hôn.

Ñeå thöïc haønh ñieàu treân, buoåi saùng nieäm Phaät 15 phuùt, ngoài thôû thoaûi maùi 15 phuùt sau ñoù duøng ñieåm taâm. Sau khi duøng ñieåm taâm ñi ñeán coâng vieân hay nôi an toaøn coù theå ñi boä ñöôïc vaø thöïc haønh. Neáu khoâng coù choã beân ngoaøi thì ñi trong nhaø hay quanh vöôøn.

Ñöùc Phaät laø ngöôøi thöôøng xuyeân ñi boä neân ngaøi soáng raát khoûe maïnh cho ñeán naêm ngaøi 80 tuoåi. Chuùng ta ñöøng queân ñoù laø caùch ñaây hai möôi laêm theá kyû, luùc ñoù tuoåi thoï trung bình cuûa ngöôøi daân La Maõ laø 30 tuoåi. Ñieàu quan troïng hôn nöõa, tinh thaàn cuûa ngaøi luoân luoân trong saùng, loøng cuûa ngaøi roäng môû, an vui vaø taâm cuûa ngaøi toûa chieáu tình thöông yeâu röïc rôõ ñeán moïi ngöôøi vaø moïi loaøi. Vaø ñieàu quan troïng hôn heát, ngaøi nhaéc nhôû: taát caû moïi chuùng sanh ñeàu coù theå thaønh Phaät nhö ngaøi.

Noùi khaùc ñi, caùi ñang thaáy bieát roõ raøng, vaéng laëng maø laïi raát linh ñoäng laø taâm chaân thaät. Coøn taát caû söï giaûi thích, phaân tích, lyù luaän, so saùnh chæ laø söï coá gaéùng hieåu taâm chaân thaät qua chöõ nghóa.

9. Caùch Taïo Keát Quaû Toát Vaø Boû Thoùi Quen Xaáu

Coù nhieàu luùc chuùng ta muoán thöïc haønh nhöõng ñieàu toát noùi treân nhöng chæ laøm ñöôïc moät thôøi gian ngaén roài boû. Coøn nhöõng thoùi quen xaáu nhö huùt thuoác, uoáng röôïu, v.v... thì muoán boû laïi khoâng boû ñöôïc. Nieäm Phaät, ngoài thieàn giuùp chuùng ta raát nhieàu trong nhöõng tröôøng hôïp naøy.

Chuùng ta coøn nhôù caâu chuyeän cuûa caùc vò ñaïi sö Maät Toâng Taây Taïng thöïc haønh phaùp moân Tam Muoäi Hoûa ngoài ngoaøi trôøi baêng gia,ù treân thaân chæ ñaép moät aùo choaøng mong manh vaø ngoài baát ñoäng trong taùm giôø ñoàng hoà. Naêm 1988, phaùi ñoaøn nghieân cöùu do baùc só Benson höôøng daãn laïi ñeán tu vieän Rumtek thuoäc vuøng Sikkim, vuøng bieân giôùi giöõa Trung Hoa vaø AÁn Ñoä. Caùc vò taêng só Taây Taïng chaáp nhaän cho phaùi ñoaøn thöïc haønh cuoäc nghieân cöùu veà Tam Muoäi Hoûa. Trong kyø naøy phaùi ñoaøn tìm hieåu theâm möùc ñoä tieâu thuï döôõng khí khi caùc vò thieàn toïa. Möùc tieâu thuï döôõng khí cuûa ñaïi sö Bakar Rinpoche giaûm ñeán 64 phaàn traêm, möùc ñoä thaáp nhaát ghi nhaän ñöôïc töø tröôùc ñeán nay treân cô theå con ngöôøi. Tröôùc ñaây, trong caùc cuoäc nghieân cöùu taïi Boston, nhöõng beänh nhaân ñöôïc höôùng daãn thöïc haønh thieàn, möùc ñoä giaûm söï tieâu thuï döôõng khí cuûa hoï trung bình chæ töø 10 ñeán 17 phaàn traêm.

Quaùn töôûng laø moät yeáu toá raát quan troïng trong Maät Toâng. Quaùn töôûng laø töôûng thaáy moät caùch soáng ñoäng hình aûnh chö Phaät hay Boà Taùt, caùc luoàng naêng löôïng chaïy qua caùc trung taâm naêng löïc hay chakras, ngoïn löûa phaùt ra töø vuøng ñan ñieàn toûa khaép thaân theå. Töø ñoù nhieät ñoä trong ngöôøi gia taêng ñeå hoï coù theå ngoài 8 giôø trong khí haäu laïnh buoát döôùi khoâng ñoä. Caùc nhaø nghieân cöùu thì ñaët giaû thuyeát laø khi thöïc haønh phöông phaùp bí maät ñoù, thaân theå caùc vò tu só ñaõ chuyeån hoùa ñöôïc (ñoát ñöôïc) chaát môõ naâu trong ngöôøi thaønh söùc noùng ñeå söôûi aám thaân theå, ñieàu naøy ngöôøi thöôøng khoâng ai laøm ñöôïc.

Duø giaûi thích caùch naøo, hoï cuõng coâng nhaän laø söï quaùn töôûng trong khi thöïc haønh söï buoâng thö coù moät taùc ñoäng maïnh meõ kyø dieäu vaøo thaân vaø taâm, coù theå laøm thay ñoåi thaân vaø taâm moät caùch saâu xa. Vaø ñieàu naøy hieän nay ñaõ ñöôïc nhieàu huaán luyeän vieân theå thao höôùng daãn cho caùc löïc só theá vaän hoäi thöïc haønh tröôùc khi tranh taøi vaø gaët haùi ñöôïc nhöõng keát quaû toát ñeïp.

Tònh Ñoä Toâng khoâng thöïc haønh quaùn töôûng chi ly nhö Maät Toâng, hoï chæ quaùn töôûng thaáy hình aûnh ñeïp ñeõ cuûa Phaät A Di Ñaø hay cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm toûa chieáu haøo quang trong laønh röïc rôõ ñeán hoï, roài taâm thaønh caàu nguyeän nhöõng ñieàu toát laønh.

Chuùng ta phoái hôïp söï thöïc haønh cuûa toân giaùo vaø söï khaùm phaù cuûa khoa hoïc hieän ñaïi, thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn vaø quaùn töôûng ñeå taïo ra nhöõng keát quaû toát vaø laøm giaûm nhöõng thoùi quen xaáu nhö sau.

Caùc moân theå thao

Neáu ngaøy hoâm sau tham döï moät cuoäc thi ñua theå thao, sau nhöõng ngaøy luyeän taäp, daønh moät ngaøy nghæ ngôi thaät thoaûi maùi. Buoåi toái hoâm ñoù thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn nhö thöôøng leä, xong roài quaùn töôûng thaáy mình chaïy boä, ñaùnh quaàn vôït, bôi loäi, v.v... vôùi nhöõng ñoäng taùc toát ñeïp vaø sau ñoù caàu nguyeän: "Xin ñöùc Phaät gia hoä cho con thaân theå khoûe maïnh, tinh thaàn an vui, thöïc hieän ñöôïc ñieàu toát ñeïp vaøo ngaøy mai. Toái nay con nguû moät giaác ngon laønh vaø saùng mai thöùc daäy, thaân vaø taâm con thaät sung maõn." Hoaëc laø ñoïc lôøi caàu nguyeän mình öa thích.

Neáu buoåi toái tinh thaàn caêng thaúng thì môû maùy nghe lôøi nieäm Phaät vaø nieäm thaàm theo, phoài hôïp hôi thôû nôi buïng cho taâm laéng dòu, khi buoàn nguû thì taét maùy vaø nguû moät giaùc ngon laønh.

Thi cöû

Thi cöû laø ñieàu quan troïng ñoái vôùi sinh vieân vaø hoïc sinh. Tröôùc ngaøy thi hoï thöôøng lo laéng. Coù nhieàu ngöôøi coá gaéng hoïc cho ñeán hai ba giôø saùng tröôùc ngaøy thi. Ñeán luùc ngoài vaøo baøn ñoïc caùc caâu hoûi, ñaàu oùc hoï teâ lieät khoâng nhôù baøi ñeå traû lôøi maëc duø hoï raát chaêm hoïc.

Ñeå traùnh tình traïng treân vaø ñeå taïo ra thoùi quen toát, hoï neân hoïc ñeàu ñaën moãi ngaøy, cuøng thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn vaø ñi boä hay thieàn haønh ñeå gia taêng khaû naêng tieáp thu baøi vôû. Ngaøy cuoái tröôùc khi thi hoï ñaõ hoïc xong baøi vaø daønh moät ngaøy nghæ ngôi cho thaät thoaûi maùi. Toái hoâm tröôùc ngaøy thi, thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn nhö thöôøng leä vaø quaùn töôûng ngaøy mai khi ngoài vaøo baøn hoïc, hoï ñeå taäp giaáy traéng mang theo xuoáng baøn, nhaän caùc caâu hoûi vaø ñoïc töø toán, vieát hay ñaùnh daáu vaøo caùc oâ traû lôøi thoaûi maùi. Hoï quaùn thaáy maët mình töôi tænh, trí oùc trong saùng vaø an vui töï taïi nhö caûm giaùc an vui töï taïi hoï ñang thöôûng thöùc sau khi nieäm Phaät, ngôøi thieàn. Sau ñoù ñoïc lôøi caàu nguyeän: "Xin ñöùc Phaät gia hoä cho con toái nay nguû moät giaác an laønh, ngaøy mai vaøo phoøng thi, trí oùc con raát trong saùng, tænh thöùc, thaûnh thôi vaø con laøm baøi toát ñeïp" hay caàu nguyeän theo loái mình öa thích. Sau ñoù ñi nguû sôùm cho khoûe.

Tröôøng hôïp coù ngöôøi bò lo laéng, khoâng nguû ñöôïc thì môû maùy nieäm Phaät nieäm thaàm theo cho ñeán khi buoàn nguû thì taét maùy vaø nguû ngon.

Phoûng vaán xin vieäc laøm

Phoûng vaán xin vieäc laøm laø moät ñieàu raát quan troïng. Ñöùc Phaät Thích Ca nhaéc nhôû luùc nhoû ñi hoïc, lôùn hoïc moät ngheà thích hôïp vaø toát theo khaû naêng cuûa mình, laøm vieäc vaø phaùt trieån söï nghieäp.

Tröôùc khi phoûng vaán, coá gaéng ñoïc taøi lieäu veà sôû ñang tuyeån moä ngöôøi laøm, chi tieát coâng vieäc laøm maø hoï muoán nhaân vieân môùi tuyeån vaøo laøm, cuøng nhöõng khaû naêng ñoøi hoûi phaûi coù. Chuaãn bò caùc caâu traû lôøi thaät roõ raøng ñeå chöùng minh khaû naêng chuyeân moân vaø kieán thöùc cuûa mình lieân heä ñeán coâng vieäc laøm vaø bieåu loä thaùi ñoä thoaûi maùi, an vui, hieåu bieát vaø tích cöïc. Thoâng thöôøng, ngöôøi ta muoán thueâ nhöõng ngöôøi khoâng nhöõng coù khaû naêng chuyeân moân maø coøn coù khaû naêng hôïp taùc vôùi nhöõng nhaân vieân khaùc vaø ngöôøi ñieàu haønh coâng vieäc. Khoâng ai muoán möôùn moät ngöôøi maø hoï nghó seõ gaây khoù khaên hay ‘quaäy’ (trouble maker) hoï sau naøy.

Moät ngöôøi thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn, soáng ñaïo thì coù nhöõng ñöùc tính toát töï nhieân. Vaø cuõng nhö treân, tröôùc khi phoûng vaán, daønh moät ngaøy nghæ ngôi thoaûi maùi, toái hoâm ñoù thöïc haaøh nieäm Phaät, ngoài thieàn vaø quaùn töôûng mình vaøo gaëp ngöôøi phoûng vaán. Mình môû cöûa phoøng vaøo, ñoùng cöûa laïi, tieán ñeán ngöôøi phoûng vaán, chaøo hoûi vaø ngoài vaøo nôi hoï môøi mình ngoài. Quaùn thaáy mình vui töôi, thoaûi maùi, tænh thöùc khi tham döï cuoäc phoûng vaán. Sau ñoù ñoïc lôøi caàu nguyeän: "Xin ñöùc Phaät gia hoä con toái nay nguû moät giaác an laønh. Ngaøy mai con traû lôøi toát ñeïp caùc caâu hoûi.". Neân ñi nguû sôùm cho khoûe.

Trong tröôøng hôïp bò chöùng lo laéng khoâng an, môû maùy nieäm Phaät, nieäm thaàm theo nhö treân. Neáu coøn khoâng nguû ñöôïc thì khoâng neân naèm tieáp, ñöùng daäy ñi boä, vaø phoái hôïp vôùi hôi thôû ñan ñieàn cho thoaùi maùi, sau 15 phuùt hay nöûa giôø, ngoài xuoáng gheá hay treân goái troøn, nieäm Phaät thaàm cho ñeán khi buoàn nguû thì leân giöôøng.

Dó nhieân, moãi ngöôøi coù moät caùch thöùc toát ñeïp cho mình trong moãi hoaøn caûnh, nhöng phoái hôïp theâm nieäm Phaät vaø ngoài thieàn cuøng caàu nguyeän thì laøm cho söï toát ñeïp gia taêng.

Boû caùc taät xaáu

Ai cuõng bieát nghieän thuoác laù, nghieän röôïu ñöa ñeán ung thö phoåi vaø haïi gan. Coøn coù nhöõng ngöôøi huùt caàn sa, ma tuùy hay duøng caùc thöù thuoác taïo ra nhöõng khoaùi caûm laøm toån haïi ñeán boä naõo. Ai cuõng muoán boû nhöng cuõng nhö lôøi taâm söï ngöôøi nghieän thuoác laøo:

"Nhôù ai nhö nhôù thuoác laøo
Ñaõ choân ñieáu xuoáng laïi ñaøo noù leân."

Choân ñieáu xuoáng vì muoán cai huùt thuoác ñeå traùnh beänh taät, nhöng laïi theøm quaù neân phaûi ñaøo noù leân ñeå huùt laïi. Hieän nay coù nhieàu toå chöùc hay beänh vieän giuùp cai thuoác laù, röôïu, caàn sa, ma tuùy. v.v... Toát hôn laø ghi teân vaøo nhöõng nôi ñoù ñeå ñöôïc söï höôùng daãn vaø chaêm soùc chuyeân moân. Beân caïnh ñoù, baét ñaàu thöïc haønh nieäm Phaät vaø ngoài thieàn cuøng caàu nguyeän moãi ngaøy. Trong moãi laàn thöïc haønh quaùn töôûng thaáy ñöùc Phaät A Di Ñaø toûa chieáu aùnh saùng trong laønh leân thaân theå cuûa mình, thaân theå cuûa mình thaønh trong saùng vaø ñoïc lôøi caàu nguyeän: "Con caùm ôn ñöùc Phaät ñaõ töø bi cöùu vôùt con ñeå con ñöôïc laønh maïnh. Con nguyeän hoaøn taát chöông trình cai thuoác (röôïu) naøy toát ñeïp. Con luoân luoân töôûng nhôù ñeán ñöùc Phaät. Xin ñöùc Phaät töôûng nhôù ñeán con vaø gia hoä cho con thöïc haønh ñöôïc nhöõng ñieàu laønh nhö yù nguyeän."

Neáu vò naøo thaáy mình coù ñöôïc söï giao caûm vôùi ñöùc Quaùn Theá AÂm thì caàu nguyeän vôùi ngaøi nhö treân.


Chöông Tröôùc    Muïc Luïc    Ñoïc Tieáp Chöông Sau