Söï Caàn Thieát

THÖÏC HAØNH NIEÄM PHAÄT

Trong Thôøi Ñaïi Khoa Hoïc


Chöông 7
PHAÙT TRIEÅN CHUYEÂN MOÂN

Ngöôøi Phaät töû taïi gia haøng ngaøy ñi laøm vieäc ñeå nuoâi naáng baøn thaân vaø gia ñình. Muoán coù lôïi töùc gia taêng thì khaû naêng chuyeân moân phaûi phaùt trieån. Ñieàu ñoù cuõng phuø hôïp vôùi lôøi cuûa ñöùc Phaät. Trong kinh Phöôùc Ñöùc Phaät daïy:

"Soáng trong moâi tröôøng toát
Taïo ra caùc nhaân laønh
Ñi treân con ñöôøng chaùnh
Laø phöôùc ñöùc lôùn nhaát.

Coù hoïc, coù ngheà hay
Haønh trì caùc giôùi luaät
Noùi nhöõng lôøi aùi ngöõ
Laø phöôùc ñöùc lôùn nhaát."

Moâi tröôøng laø nôi mình sinh soáng goàm coù gia ñình, laøng xaõ, phoá phöôøng, caây coái, soâng ngoøi, nuùi ñoài, khí haäu cuøng caùc sinh hoaït cuûa nhöõng ngöôøi trong ñoù. Ñöùc Phaät laø ngöôøi tích cöïc cho neân ngaøi nhaéc nhôû phaûi taïo ra nhöõng nhaân laønh ñeå höôûng ñöôïc quaû toát. Neáu nhieàu ngöôøi trong gia ñình hay coäng ñoàng, thaân laøm ñieàu laønh, mieäng noùi ñieàu laønh vaø yù suy nghó ñieàu laønh thì ñoù laø neàn taûng cuûa moät moâi tröôøng toát.

Neáu moãi chuùng ta hieåu vaø thöïc haønh toát ñeïp ñaïo Phaät trong ñôøi soáng haøng ngaøy hay thöïc haønh chaùnh phaùp thì keát quaû laø coù ñöôïc an vui haïnh phuùc. Neáu nhieàu ngöôøi cuøng thöïc haønh nhö vaäy thì neàn taûng ñaïo ñöùc xaõ hoäi vöõng beàn vaø phuùc lôïi xaõ hoäi gia taêng.

1. Daïy Con Nieäm Phaät

Caùc treû em AÙ Chaâu khi ñeán Hoa Kyø thöôøng ñöôïc tieáng toát laø hoïc gioûi vì cha meï caùc em muoán con caùi ñöôïc thaêng tieán trong xaõ hoäi môùi. Coù luùc vaøi tröôøng hoïc noåi tieáng taïi Hoa Kyø ñaõ muoán haïn söï ghi danh cuûa sinh vieân goác AÙ Chaâu vì coù quaù nhieàu sinh vieân goác AÙ Chaâu ghi danh hoïc laøm cho caùc sinh vieân khaùc gaëp khoù khaên trong vieäc ñöôïc chaáp thuaän vaøo hoïc.

Ñöùc Phaät khuyeán khích luùc nhoû thì hoïc haønh cho gioûi. Muoán hoïc gioûi thì taâm hoàn treû thô coù ñöôïc nieàm vui: cha meï thöông meán, höôùng daãn caùch hoïc haønh, thoâng caûm vôùi nhöõng khoù khaên cuûa con caùi, khuyeán khích con caùi phaùt trieån khaû naêng cuûa mình. Ngaøi nhaéc nhôû caùc phuï huynh nhö sau:

"Sanh con quyù con ngoan,
Cha saùng suoát mong muoán,
Chaúng muoán sinh con keùm,
Vì chaúng theå tieáp noái,
Laøm con trong nhaân ñaïo,
Seõ laøm Öu Baø Taéc,
Ñoái Phaät, Phaùp, Taêng Baûo,
Sieâng tu haïnh thanh tònh,
Maây tan, aùnh traêng hieän,
Laøm raïng rôõ quyeán thuoäc."

Cha meï naøo cuõng muoán con mình thoâng minh, saùng suûa, ngoan ngoaûn, maïnh khoûe, hoïc gioûi. Ñoù laø ñieàu töï nhieân. Ñöùc Phaät nhaéc nhôû neàn taûng cuûa söï thaønh coâng cuûa caùc em beù laø ñôøi soáng taâm linh toát ñeïp. Cha meï giuùp cho con caùi coù ñöôïc taâm hoàn trong saïch, coù söï thaáy bieát chaân thaät. Trong ñôøi soáng caùc em duø laø thieáu nieân hay thanh nieân, caùc em hoïc hoûi veà ñaïo, bieát nhöõng ñieàu ñuùng sai. Caùc em cuõng sieâng tu hay thöïc haønh thöôøng xuyeân moät phöông phaùp laøm cho taâm caùc em ñöôïc thoaûi maùi. Nhö muoán hoïc gioûi, cha meï höôùng daãn cho caùc em nieäm Phaät vaø ngoài thôû thoaûi maùi tröôùc khi hoïc baøi.

Cha meï saùng suoát, coù hieåu bieát chaân thaät vaø coù tình thöông con caùi thì bieát roõ chính mình laø taám göông saùng cho caùc em. Neân khi höôùng daãn con caùi hoïc haønh thì cuøng vôùi caùc con nieäm Phaät vaø ngoài thôû thoaùi maùi sau ñoù caùc em hoïc vaø laøm baøi taäp. Tröôùc khi caùc con ñi nguû, cuøng nieäm Phaät vaø caàu nguyeän cho caùc em ñöôïc an laønh vaø hoïc gioûi. Lôøi nieäm Phaät phaùt ra töø maùy laø lôøi haùt eâm dòu, thoaûi maùi. Khi caùc em ñöôïc höôùng daãn phoái hôïp vôùi hôi thôû thì caùc teá baøo naõo caùc em seõ dòu laïi, nieàm vui xuaát hieän vaø caùc em ñi vaøo giaác nguû an laønh.

Nhö theá, muoán caùc em hoïc gioûi chuùng ta höôùng daãn caùc em thöïc haønh ba phaàn nhö sau:

  1. Nieäm Phaät, ngoài thôû thoaûi maùi, ñoïc lôøi caàu nguyeän.
  2. Tieáp theo laø hoïc hay laøm baøi.
  3. Khi naøo meät, ñöùng daäy ñi boä chöøng 15 ñeán 20 phuùt roài vaøo hoïc tieáp.

Vì caùc em coøn nhoû, thôøi gian nieäm Phaät ñoä 5 phuùt, ngoài yeân thôû thoaûi maùi sau ñoù 5 phuùt. Khi naøo hoïc meät, höôùng daãn caùc em ñi boä vôùi taâm buoâng xaû. Trí oùc trong saùng thì vaøo baøn ngoài hoïc tieáp. Baùc só Dean Ornish öôùc mong caùc thaày vaø coâ giaùo taïi tröôøng hoïc daønh cho caùc em hoïc sinh thì giôø ngoài yeân laëng vaø thôû thoaûi maùi ñeå gia taêng khaû naêng hoïc haønh.

Chuùng ta ñöøng queân soá treû em beänh taät ñang gia taêng theo vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá, kyõ thuaät, cuøng vôùi söï tieâu thuï gia taêng caùc chaát ñöôøng, chaát hoùa hoïc, caùc loaïi thöïc phaåm saûn xuaát nhieàu, nhanh, ñeå cung öùng thò tröôøng.

Ñöùc Phaät caên daën ñöøng uoáng röôïu, khoâng phaûi chæ vì say söa maø coøn vì nhöõng tai haïi khaùc do röôïu gaây neân. Chuùng ta bieát taïi Hoa Kyø coù nhieàu treû em khi sinh ra boä naõo ñaõ bò hö haïi. Caùc baùc só nghieân cöùu vaø tìm ra moät trong caùc nguyeân nhaân laø do ngöôøi meï uoáng röôïu khi mang thai. Chæ caàn moät ly röôïu uoáng vaøo thôøi kyø ñang thai ngheùn thì boä naõo cuûa thai nhi trong buïng meï bò toån thöông naëng neà. Khi sinh ra, em beù ñoù seõ bò chöùng chaäm phaùt trieån. Vaø caùc vò baùc só ñoù nhaéc nhôû ñaây khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi meï nghieän röôïu, ngaøy naøo cuõng uoáng. Chæ voâ tình uoáng moät ly thoâi trong suoát thôøi gian mang thai laø em beù seõ bò taät nguyeàn. Coøn nhöõng ngöôøi ñang mang thai maø uoáng thuoác an thaàn, duøng caàn sa, ma tuùy thì haøi nhi trong buïng bò toån thöông naëng neà.

Do ñoù, ñaïo Phaät nhaéc nhôû phaûi chaêm soùc con khi coøn ôû trong buïng meï. Nhöõng ngöôøi meï theo phaùp moân nieäm Phaät khi mang thai thöôøng ñi ñeán caùc chuøa, nhìn leân töôïng ñöùc Quaùn Theá AÂm coù neùt maët raát deïp vaø hieàn töø vaø caàu nguyeän ngaøi vôùi taát caû loøng thaønh: "Con caàu nguyeän ñöùc Quaùn Theá AÂm ban cho con coù ñöôïc moät em beù deã thöông, thoâng minh, taùnh tình ngoan ngoaûn".

Khi caùc baø meï caàu nguyeän nhö vaäy thì trong thaân theå cuûa hoï ñaõ phaùt ra söï maàu nhieäm: traïng thaùi thö giaûn xuaát hieän, hai baùn caàu naõo gia taêng sö trao ñoåi caùc tin töùc toát laønh, caûm giaùc an laïc traøn ñaày thaân vaø taâm cuûa baø meï. Thai nhi trong buïng baø meï "uoáng" ñöôïc cheùn nöôùc cuûa tình thöông vaø naêng löôïng laønh toát töø thaân vaø taâm cuûa meï mình. Ñoù laø nöôùc Cam Loà: nöôùc trong laønh, maùt meû, ngoït ngaøo, toát laønh.

Ngaøy nay nhieàu baùc só khuyeán khích caàu nguyeän. Caàu nguyeän nhö treân laø söï bieåu loä tình thöông ñoái vôùi em beù saép sinh ra ñôøi, mong cho em nhöõng ñieàu laønh vaø toát. Vaø khi taâm laéng dòu, trong saùng, thoaûi maùi, buoâng xaû thì söï maàu nhieäm coù maët.

Nhöõng ngöôøi meï ñang mang thai, moãi saùng nieäm Phaät 15 phuùt sau ñoù ngoài thôû thoaûi maùi vaø töôûng thaáy khuoân maët ñeïp ñeõ, saùng ngôøi ñaày tình thöông cuûa ñöùc Quaùn Theá AÂm, quaùn thaáy aùnh saùng töø ñöùc Quaùn Theá AÂm chieáu vaøo trong buïng mình vaø bao boïc laáy thai nhi. Ngöôøi meï ngoài thôû vaø chuyeån tình thöông cuûa mình ñeán em beù vaø thaáy khuoân maët em beù vui töôi, an oån. Sau ñoù ñoïc lôøi caàu nguyeän: "Con nguyeän caàu ñöùc Phaät, ñöùc ñaïi töø ñaïi bi linh caûm öùng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt gia hoä cho con cuûa con ñöôïc nhieàu an laønh söùc khoûe." Buoåi toái tröôùc khi ñi nguû cuõng vaäy.

Ngöôøi meï nhôù traùnh duøng caùc loaïi thuoác an thaàn hay baát cöù loaïi thuoác gì aûnh höôûng khoâng toát cho thai nhi. Thôøi kyø thai nhi naèm trong buïng meï laø thôøi kyø eâm ñeàm aám aùp nhaát cuûa ñôøi soáng con ngöôøi. Khi ngöôøi meï bieát nieäm Phaät, ngoài thôû thoaûi maùi, ñi boä, aên uoáng nhieàu rau traùi, ñaäu khuoân, uoáng söõa ñaäu naønh cuøng caùc thöïc phaåm toát laønh khaùc thì em beù nhaän ñöôïc chaát dinh döôõng toát ñeïp. Neáu ngöôøi meï khoå ñau, giaän döõ thì thai nhi bò aûnh höôûng nhieàu. Neáu ngöôøi meï uoáng röôïu thì boä naõo cuûa em seõ bò taøn phaù vaø khi sinh ra bò taät nguyeàn. Trong töông quan giöõa meï con, luaät nhaân quaû bieåu loä raát roõ raøng.

2. Giuùp Cho Con Hoïc Gioûi

Ai cuõng muoán cho con caùi mình hoïc haønh gioûi daén vaø ngoan ngoaûn. Ñieàu kieän ñeå caùc em hoïc gioûi vaø ngoan laø caùc em coù haïnh phuùc. Khi naøo caùc em ñöôïc cha meï thöông yeâu thì caùc em coù haïnh phuùc vaø deã daøng laøm nhöõng ñieàu toát ñeïp nhö cha meï muoán.

Coù nhieàu em luùc nhoû hoïc keùm nhöng lôùn leân hoïc raát gioûi. Coù em luùc hoïc trung tieåu hoïc raát gioûi nhöng vaøo ñaïi hoïc thì lui suït. Cha meï phaûi tìm hieåu nguyeân do vaø giuùp ñôõ cho caùc em thay vì la raày hay giaän hôøn taïo ñau khoå chung cho hai beân.

Vaøo naêm 1990 taïi vuøng Virginia, anh chò Thaûo coù con caùi hoïc haønh raát gioûi. Anh chò raát vui söôùng khi con trai ñaàu leân ñaïi hoïc vôùi hoïc boãng nhaø tröôøng caáp cho sinh vieân öu tuù. Nhöng khi em leân ñaïi hoïc, em khoâng coøn hoïc gioûi nhö khi ôû trung hoïc. Ba meï em thuùc ñaåy vaø nhaéc nhôû em coá gaéng hoïc. Naêm keá tieáp em maát hoïc boãng vì ñieåm thaáp, cha meï buoàn raàu. Em caûm thaáy mình laø ñöùa con toäi loãi vì laøm cho cha meï buoàn neân em töï saùt. Cha meï em khoå ñau voâ cuøng.

Taïi vuøng Massachusetts, coù em Trang hoïc trung hoïc raát gioûi neân ñöôïc hoïc boång toaøn phaàn ñeå theo hoïc ñaïi hoïc. Khi baét ñaàu hoïc xa nhaø, em thöôøng theo baïn beø ñi chôi neân khoâng hoïc gioûi nhö tröôùc. Ñieåm em caøng ngaøy caøng thaáp neân cuoái naêm em maát hoïc boång. Cuõng may laø cha meï em coù tieàn, tieáp tuïc ñoùng cho em ñi hoïc.

Meï em ban ñaàu raát lo laéng cho con neân ñôøi soáng cuõng bò aûnh höôûng nhieàu. Cuõng may meï em coù tu taäp theo ñaïo Phaät: nieäm Phaät, tuïng kinh, thöïc haønh ñi boä trong tænh thöùc, ñoïc kinh vaø caùc truyeän ñaïo, laøm caùc chuyeän phöôùc thieän nhö gôûi tieàn giuùp caùc em moà coâi, cöùu trôï baõo luït, giuùp nhöõng ngöôøi ngheøo khoù neân tinh thaàn cuõng thoaûi maùi daàn. Em Trang thöông cha meï, thaáy roõ söï lo laéng cuûa cha meï neân höùa seõ coá gaéng hoïc gioûi laïi nhö tröôùc. Cuoái naêm thöù hai em ñöôïc ñieåm soá cao neân laïi ñöôïc hoïc boãng nhö cuõ.

Do ñoù, chuùng ta muoán con caùi hoïc gioûi thì phaûi giuùp cho caùc em coù ñöôïc nieàm an vui trong khi hoïc haønh. Caùch hay nhaát laø giuùp cho caùc em bieát caùch nieäm Phaät vaø ngoài thôû thoaûi maùi khi caùc em coøn nhoû. Kinh nghieäm an vui seõ tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån trong ñôøi soáng haïnh phuùc gia ñình vaø tình thöông yeâu cuûa cha meï. Khi vaøo ñaïi hoïc, caùc em coù theå vöõng vaøng töï mình tieáp tuïc thöïc haønh phöông phaùp treân ñeå laøm cho tinh thaàn thoaûi maùi, giaûm bôùt caùc aùp löïc cuûa ñôøi soáng sinh vieân phaûi hoïc haønh raát nhieàu vaø coù ñöôïc nieàm haïnh phuùc trong ñôøi soáng.

Vôùi caùc em sinh vieân, buoåi saùng ngoài thoaûi maùi nieäm Phaät 15 phuùt. Neáu coù baïn chung phoøøng thì ñeo maùy nghe vaøo vaø nieäm thaàm theo. Sau ñoù ngoài thôû thoaûi maùi theâm 10 phuùt roài aên saùng vaø ñi hoïc. Thöïc haønh ñieàu naøy giuùp caùc sinh vieân hoïc gioûi, nhieàu saùng taïo vaø nhôù laâu caùc baøi vôû ñaõ hoïc hay laøm. Buoåi toái thöïc haønh moät laàn nöõa tröôùc khi ñi nguû.

3. Laøm Vieäc Coù Keát Quaû Toát Hôn

Anh Taøi laø moät ngöôøi chaêm chæ laøm vieäc. Anh coù vôï vaø hai con vaø gia ñình haïnh phuùc. Anh vöøa ñoåi sôû laøm vì ñöôïc löông cao hôn maëc duø coâng vieäc nhieàu hôn haõng cuõ. Coù moät ñieàu anh khoâng tieân lieäu tröôùc laø nôi sôû môùi coù moät ngöôøøi laøm vieäc laâu naêm, ngöôøi naøy quen bieát vôùi caáp treân cuûa anh duø ngöôøi aáy laøm döôùi quyeàn anh. Ngöôøi naøy thöôøng hay phaùt bieåu nhöõng lôøi cheâ bai veà coâng vieäc cuûa toaùn nhaân vieân do anh ñieàu haønh khi ngöôøi giaùm ñoác, caáp treân cuûa anh, coù maët trong phieân hoïp. Moãi laàn nhö vaäy anh thaáy böïc töùc nhöng coá daèn laïi.

Anh coù noùi chuyeän vôùi ngöôøi naøy nhieàu laàn, anh ta höùa seõ thay ñoåi nhöng roài thoùi naøo taät aáy, moïi vieäc cöù dieãn ra nhö vaäy. Anh laøm vieäc raát chaêm chæ, vaø laø ngöôøi tröôûng nhoùm cuûa moät döï aùn nghieân cöùu, anh coá gaéng laøm cho ñuùng thôøi haïn, laøm vieäc ôû sôû veà anh coøn phaûi suy nghó nhieàu veà coâng vieäc ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên. Beân caïnh ñoù, ngöôøi nhaân vieân trong nhoùm gaây nhöõng phieàn toaùi laøm anh böïc boäi.

Vaøi thaùng sau, moät buoåi saùng thöùc daäy anh thaáy tim mình ñaäp loaïn xaï, nhòp tim khoâng ñeàu nhö tröôùc. Anh ñeán baùc só khaùm beänh vaø ñöôïc bieát mình bò chöùng tim ñaäp khoâng ñeàu (fibrillation) vaø huyeát aùp taêng ñeán möùc ñoä nguy hieãm.

Ngoaøi söï chaêm soùc thuoác men, baùc só khuyeân anh neân ñi boä cho thoaûi maùi, bôùt suy nghó quaù nhieàu taïo ra söï caêng thaúng vaø thay ñoåi caùch nhìn vaán ñeà ñeå laøm vieäc höõu hieäu maø khoâng lao taâm meät trí quaù nhieàu.

Anh thöôøng hay ñi chuøa vuøng Quaän Cam, gaëp thaày giaùo thoï trình baøy veà khoù khaên ñang gaëp phaûi. Thaày chæ cho anh caùch nieäm Phaät phoái hôïp vôùi hôi thôû cuøng caùch ngoài thôû thoaùi maùi vaø taëng anh moät maùy nieäm Phaät. Moãi ngaøy tröôùc khi ñi laøm vieäc anh nieäm Phaät 15 phuùt, ngoài thôû thoaûi maùi 10 phuùt vaø aên saùng vôùi vôï con. Moãi buoåi toái tröôùc khi ñi nguû anh ngoài buoâng xaû thaät thoaûi maùi, thöïc haønh nieäm Phaät 15 phuùt vaø ngoài thieàn hay ngoài thôû thoaûi maùi 10 phuùt sau ñoù ñi nguû. Tröôùc ñaây anh thöôøng thöùc ñeán 2 hay 3 giôø saùng suy nghó ñuû moïi thöù, caàn thieát cuõng nhö khoâng caàn thieát, giôø ñaây giaác nguû ñeán deã daøng.

Chæ hai tuaàn sau tim anh daäp bình thöôøng. Anh vaãn tieáp tuïc ñeo maùy theo doõi nhòp ñaäp cuûa tim vaø baùc só cho bieát vieäc chöõa trò tieán trieån toát ñeïp.

Khi ñeán sôû laøm, anh khoâng coøn bò söï böïc boäi nhö tröôùc. Trí oùc anh thanh thaûn vaø beùn nhaïy hôn, anh ñieàu haønh coâng vieäc toát ñeïp hôn. Trong caùc phieân hoïp, ai coù trình baøy ñieàu gì anh nghe roõ raøng hôn vaø phaùt bieåu yù kieán thích hôïp ñeå giuùp hoï giaûi quyeát khoù khaên. Ngöôøi nhaân vieân gaây khoù khaên cho anh vaãn tieáp tuïc coù thaùi ñoä nhö cuõ. Tuy vaäy, anh khoâng coøn xem ñoù laø söï ñe doïa. Neáu caàn giaûi thích trong phieân hoïp thì anh giaûi thích, neáu caàn chæ roõ cho ngöôøi ñoù thaáy yù kieán anh ta khoâng ñuùng thì anh trình baøy roõ raøng. Thaùi ñoä anh vui veû, lòch söï nhöng raát vöõng chaõi vaø hieåu roõ coâng vieäc phaûi laøm, caùch giaûi quyeát nhöõng khoù khaên cuûa coâng vieäc, traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi trong nhoùm neân anh thaáy raát thích thuù vôùi caùc phieân hoïp.

Ñieàu naøy xaûy ra cuõng deã hieåu vì chuùng ta ñaõ bieát anh ñaõ thöïc haønh phöông phaùp laøm thö giaûn thaân taâm qua vieäc nieäm Phaät vaø ngoài thôû thoaûi maùi. Töø ñoù hai baùn caàu naõo gia taêng söï giao thoâng ñöa ñeán traïng thaùi an vui, thö thaùi, thoâng minh vaø saùng taïo. Anh cuõng thöôøng ñoïc saùch veà ñaïo neân hieåu roõ hôn veà ngaõ chaáp hay dính maéc vaøo caùc yù töôûng vaø phaûn öùng ñöa ñeán nhieàu phieàn naõo.

Caøng thöïc haønh vaø hoïc ñaïo anh caøng thaáy tính caùch voâ ngaõ cuûa caùc hieän töôïng vaø tröïc tieáp kinh nghieäm khi traïng thaùi voâ ngaõ coù maët thì moät nguoàn naêng löïc maïnh meõ cuûa söï thaáy bieát chaân thaät raát thoâng minh, beùn nhaïy, tænh thöùc ñoàng thôøi thoaûi maùi vaø an vui coù maët. Luùc ñoù, caùc lôøi noùi, haønh ñoäng, phaûn öùng cuûa anh ñuùng möùc vaø toát ñeïp trong moãi hoaøn caûnh, ñem laïi nieàm vui cho mình vaø cho ngöôøi cuøng hieäu quaû toát ñeïp cuûa vieäc laøm cuõng nhö trong töông quan vôùi vôï con, baïn beø vaø nhöõng ngöôøi trong sôû laøm. Töø ñoù anh thaáy thöông yeâu cuoäc ñôøi hôn vaø saün saøng chæ daãn cho nhöõng ngöôøi khaùc veà caùch thöïc haønh toát ñeïp naøy.

4. Phaùt Trieån Ngheà Nghieäp Chuyeân Moân

Khi lôùn leân, moãi ngöôøi choïn moät ngheà ñeå nuoâi soáng baûn thaân vaø gia ñình. Nhieàu khi ngheà mình thích laïi khoâng laøm ñöôïc vì hoaøn caûnh kinh teá nhö moät ngöôøi thích aâm nhaïc nhöng khoâng ñuû soáng vôùi ngheà ñaùnh ñaøn neân hoïc ngaønh vi tính ñeå coù coâng vieäc laøm vöõng chaéc. Coù ngöôøi khaùc vì cha meï khuyeán khích hoïc ngaønh y khoa hay nha khoa ñeå ñôøi soáng coù lôïi töùc oån ñònh vaø coù ñòa vò xaõ hoäi toát.

Neáu chuùng ta laøm moät ngheà ñuùng nhö yù mình öa thích thì ñoù laø ñieàu raát toát ñeïp. Tuy nhieân, moät ngheà khoâng phaûi mình choïn löïa öu tieân nhöng vieäc laøm ñem laïi lôïi töùc ñeå chi tieâu haøng thaùng thì chuùng ta cuõng neân trau ñoài khaû naêng laøm vieäc ñeå taïo töông lai toát ñeïp cho mình vaø trong hieän taïi, khi laøm vieäc haøng ngaøy, chuùng ta coù ñöôïc nieàm vui.

Nieàm vui hay buoàn laø do nôi caùi nhìn cuûa mình ñoái vôùi nhöõng thöù mình ñoái dieän haøng ngaøy. Moät ngöôøi vui veû, thoaûi maùi thì nhöõng ngöôøi hoï gaëp gôõ hay nhöõng hieän töôïng hoï thaáy nghe ít khi trôû thaønh nhöõng vaán ñeà laøm cho hoï phieàn naõo. Nhöõng ngöôøi taùnh tình buoàn raàu, böïc boäi hay khoù tính thöôøng thaáy nhöõng ngöôøi khaùc laø moái ñe doïa, thaùch ñoá hay ñaàu moái cuûa nhöõng khoå ñau cuûa mình.

Do ñoù ñöùc Phaät noùi "Taâm bình laø theâá giôùi bình". Taâm mình yeân oån, trong saùng, vaéng laëng thì nhöõng thöù chuùng ta thaáy nghe cuõng baøy toû söï yeân oån, trong saùng, vaéng laëng. Do ñoù, chuùng ta coù nhieäm vuï taïo döïng haïnh phuùc cho chính mình. Haïnh phuùc xuaát hieän khi taâm trôû veà vôùi söï trong saùng, thoaûi maùi, vaéng laëng. Vaø ñieàu naøy xuaát hieän khi chuùng ta thöïc haønh nieäm Phaät vaø ngoài thôû thoaûi maùi moãi ngaøy.

Khi ñeán sôû laøm vieäc, neân ñeå vaøi phuùt ngoài nieäm thaàm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät tröôùc khi laøm vieäc. Khi nieàm vui coù maët thì chuùng ta coù nhieàu naêng löôïng ñeå laøm vieäc hôn vaø coù nieàm vui cuøng söï saùng taïo.

5. Phaùt Trieån Taøi Naêng Trong Caùc Boä Moân Giaûi Trí

Ngoaøi coâng vieäc laøm, chuùng ta coù nhöõng sinh hoaït giaûi trí öa thích nhö ñaùnh ñaøn, chöng hoa, tæa caây bonsai, laøm vöôøn, chôi caùc boä moân theå thao nhö quaàn vôït, bôi loäi, boùng chuyeàn, boùng roå, tuùc caàu, khuùc coân caàu, hay caùc moân voõ thuaät nhö khoâng thuû ñaïo, thieáu laâm, nhu ñaïo, v.v... Nhieàu ngöôøi coøn tham döï vaøo caùc cuoäc thi laáy giaûi thöôûng.

Nhöõng sinh hoaït treân raát toát vì ñoù laø nhöõng thöù chuùng ta thích thaät söï vaø ñem laïi nieàm vui, söï thích thuù vaø chuù taâm töï nhieân. Neáu trong caùc sinh hoaït ñoù coù theâm tinh thaàn saùng taïo thì raát hay.

Nhö chuùng ta ñaõ ñeà caäp tröôùc ñaây, baùn caàu naõo beân traùi coù nhieàu khaû naêng veà tính toaùn, phaân tích, lyù luaän coøn baùn caàu naõo beân phaûi coù khaû naêng ‘saùng taïo’. Baùc só Howard Gardner, moät chuyeân gia nghieân cöùu taâm lyù taïi beänh vieän Boston Veterans’ Hospital, cho raèng coù con ngöôøi coù söï thoâng minh veà caùc laõnh vöïc khaùc nhau nhö coù ngöôøi coù khaû naêng vaø saùng taïo veà ngoân ngöõ, ngöôøi thì veà toaùn, ngöôøi khaùc veà aâm nhaïc hay moät moân theå thao, v.v...

Nhieàu chuyeân gia ñoàng yù vôùi nhau laø saùng taïo khoâng phaûi laø chæ laø moät giaây phuùt böøng leân maø coøn lieân heä ñeán söï chuaån bò vaø thöïc haønh laâu daøi. Nhö moät thi só laøm thô hay thì phaûi hoïc veà ngoân ngöõ, bieát caùc nieâm luaät, vieát laùch deã daøng. Khi côn höùng khôûi xuaát hieän, nhaø thi só vieát xuoáng nhöõng vaàn thô ñaày saùng taïo. Moät ngöôøi ñaùnh ñaøn, coù nhöõng luùc thaáy taâm hoàn mình laâng laâng vaø caùc ngoùn tay chuyeån ñoäng ñaày "thaàn höùng" hay saùng taïo. Ñieàu naøy cuõng xaûy ra cho nhöõng ngöôøi chôi caùc moân theå thao hay voõ thuaät.

Vaäy muoán coù nhöõng giaây phuùt saùng taïo trong boä moân giaûi trí cuûa mình thì chuùng ta phaûi luyeän taäp hay thöïc haønh nhieàu laàn tröôùc ñoù. Sau khi ñaõ coù moät khaû naêng töông ñoái vöõng chaõi veà boä moân mình öa thích thì chuùng ta ‘môøi’ taâm saùng taïo ñeán qua caùch taïo cô hoäi cho hai baùn caàu naõo löu thoâng baèng caùch taïo ra söï thö giaûn.

  1. Tröôùc khi chôi nhaïc, vieát vaên, tranh giaûi theå thao: ngoài thôû thoaûi maùi vaø nieäm thaàm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät thöôøng nieäm haøng ngaøy töø 5 ñeán 10 phuùt.
  2. Ngoài thôû thoaûi maùi trong yeân laëng vôùi taâm buoâng xaû theâm 5 hay 10 phuùt. Tröôøng hôïp khoâng coù thì giôø thì nieäm Phaät 5 phuùt cuõng ñuû.
  3. Sau ñoù, duy trì söï thoaûi maùi töï nhieân vaø baét ñaàu vieát vaên, ñaùnh ñaøn, taäp voõ, ñaùnh banh, v.v...

Trong tröôøng hôïp ñang ôû nhaø sau khi nieäm Phaät, ngoài thieàn quaùn töôûng (töôûng töôïng thaáy hình aûnh) mình ñang ñaùnh ñaøn hay chôi moân theå thao nhö bôi loäi, boùng chuyeàn, boùng baøn hay ñaùnh ñaøn trong 10 phuùt.

Toát nhaát khi thöïc haønh nhöõng ñieàu treân ñöøng mong muoán noåi danh hay muoán thaéng keû khaùc. Vì khi caùi muoán ñoù xuaát hieän vaø keùo daøi thì laøm cho tinh thaàn bò caêng thaúng, traïng thaùi thö giaûn khoâng coøn, söï saùng taïo tan bieán vaø nieàm lo laéng gia taêng.

Nieàm haïnh phuùc laø bieåu loä khaû naêng cuûa mình moät caùch töï nhieân qua caùc sinh hoaït öa thích maø khoâng mong caàu ngöôøi khaùc ca ngôïi hay chöùng toû mình hôn ngöôøi. Vôùi taâm nhö theá thì söï saùng taïo coù nhieàu cô hoäi böøng daäy.


Chöông Tröôùc    Muïc Luïc    Ñoïc Tieáp Chöông Sau