Söï Caàn Thieát

THÖÏC HAØNH NIEÄM PHAÄT

Trong Thôøi Ñaïi Khoa Hoïc


Chöông 8
PHUÏC HOÀI NHANH CHOÙNG KHI BÒ BEÄNH

Vaøo naêm 1990 baùc só Dean Ornish baùo ñoäng loái sinh hoaït, aên uoáng vaø thaùi ñoä cuûa ngöôøi daân Hoa Kyø ñoùng goùp vaøo trong vieäc gia taêng beänh taät: 40 trieäu ngöôøi bò beänh tim maïch, vaø coù theå coù moät soá lôùn khaùc khoâng bieát laø mình ñang bò bònh tim, 60 trieäu ngöôøi bò beänh cao maùu, 80 trieäu ngöôøi coù möùc ñoä cholesterol cao, vaø moãi naêm coù 1.5 trieäu ngöôøi bò chöùng nhoài maùu cô tim. Moät phaàn ba soá beänh nhaân noùi treân khoâng heà bieát mình ñang bò beänh tim, khi chöùng nhoài maùu cô tim xuaát hieän thì hoï môùi bieát mình coù beänh.

Laø chuyeân gia veà tim maïch, baùc só Ornish nhaän thaáy cho beänh nhaân uoáng thuoác giaûm huyeát aùp vaø giaûm cholesterol ñeå chöõa trò beänh tim chæ thaønh coâng trong moät soá ít beänh nhaân. Ñoù laø chöa noùi ñeán coù ngöôøi bò caùc bieán chöùng laøm beänh naëng hôn. Do ñoù, oâng ta môùi thöïc haønh moät chöông trình trò lieäu beänh tim maïch maø khoâng duøng thuoác men, khoâng moå tim (thay theá ñoäng maïch vaønh tim), khoâng uoáng thuoác haï cholesterol. Caùch thöïc haønh laø söï thay ñoåi veà loái soáng: aên chay vaø raát ít chaát beùo, thöïc haønh thieàn, quaùn töôûng (töôûng töôïng thaáy nhöõng hình aûnh toát), phaùt trieån khaû naêng noùi chuyeän, caùc caùch laøm cho söï caêng thaúng giaûm bôùt. Hoï cuõng ñöôïc khuyeán khích ngöng huùt thuoác vaø taäp theå thao vöøa phaûi vaø an toaøn.

Chöông trình chöõa trò naøy thaønh coâng toát ñeïp vaø baùc só Ornish trôû thaønh moät ngöôøi raát noåi tieáng vaø ñöôïc toång thoáng Hoa Kyø Bill Clinton môøi ñeán Toøa Baïch OÁc ñeå trình baøy phöông phaùp trò lieäu naøy.

Chöông trình trò lieäu cuûa oâng ta ñöôïc goïi laø Môû Con Tim, Opening Your Heart, vì oâng thaáy beänh taät coù moät neàn taûng saâu xa nôi ñôøi soáng tình caûm vaø taâm linh: söï coâ quaïnh, söï xa caùch vôùi nhöõng ngöôøi khaùc vaø söï khoâng tieáp xuùc ñöôïc vôùi coäi nguoàn taâm linh cuûa mình. Do ñoù, chöông trình Môû Con Tim cuûa oâng khoâng phaûi chæ ñeå chöõa beänh maø coøn giuùp cho ngöôøi ta soáng vui veû, haïnh phuùc, ñieàu hoøa ñöôïc caùc caêng thaúng, soáng traøn treà haïnh phuùc hôn trong xaõ hoäi, chöù khoâng phaûi chaïy troán cuoäc ñôøi; cho ngöôøi ta bieát laøm sao töï saên soùc ñeå gia taêng an vui vaø coù söùc khoûe ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.

Nhöõng ñieàu noùi treân raát phuø hôïp vôùi loái soáng cuûa ngöôøi Phaät töû höôùng ñeán: aên chay theâm nhieàu, thöïc haønh tu taäp, môû roäng coõi loøng, soáng vôùi taâm töø, bi, hyû, xaû, tham döï vaøo caùc coâng vieäc töø thieän vaø taïo neân moái lieân heä vui töôi, toát ñeïp vôùi vôï choàng, con caùi, cha meï, anh em, baïn beø vaø nhöõng ngöôøi khaùc trong xaõ hoäi. Neàn taûng cuûa söï thöïc haønh laø taâm buoâng xaû, khoâng caâu chaáp heïp hoøi, loøng môû roäng vaø thaáy bieát moïi thöù chaân thaät trong ñôøi soáng haøng ngaøy.

Khi ñeán chuøa, chuùng ta thöôøng thaáy töôïng Phaät Thích Ca ngoài traàm laëng vaø thanh thaûn. Tuy vaäy, khi coøn taïi theá, ñöùc Phaät ñi boä nhieàu hôn laø ngoài. Ngaøi ñi boä töø laøng naøy qua laøng kia ñeå höôùng daãn Phaät töû vaø quyù thaày coâ tu taäp trong moät vuøng roäng lôùn cuûa nhieàu quoác gia khaùc nhau thuoäc nöôùc Nepal vaø AÁn Ñoä ngaøy nay. Ñi boä laø moät caùch taäp theå thao raát hieäu nghieäm.

Tröôùc ñaây, chuùng ta ñaõ coù dòp noùi veà gia taêng söï hoaït ñoäng thaân theå qua chöông trình taäp theå duïc, theå thao, ñi boä giuùp cho chuùng ta traùnh ñöôïc raát nhieàu beänh taät. Ñoù laø caùch thöùc ngöøa beänh taät raát toát. Nhö baùc só Dean Ornish noùi veà söï caàn thieát cuûa ñôøi soáng taâm linh trong vieäc chöõa trò beänh taät, giôø ñaây chuùng ta tìm hieåu thöïc haønh nieäm Phaät vaø ngoài thôû thoaûi maùi giuùp ích gì trong vieäc giaûm bôùt söï ñau ñôùn cuûa beänh taät cuõng nhö giuùp cho beänh taät thuyeân giaûm.

Tröôùc heát, chuùng ta tìm hieåu veà phöông phaùp thöïc haønh cuûa ñöùc Phaät trong ñôøi soáng haøng ngaøy cuûa ngaøi. Chuùng ta ñöøng queân lôøi daïy ñaàu tieân cuûa ñöùc Phaät Thích Ca laø veà Boán Söï Thaät hay Töù Ñeá: (1) khoå, (2) nguyeân nhaân cuûa khoå, (3) caùch dieät khoå, vaø (4) soáng an vui haïnh phuùc. Moät trong nhöõng caùi khoå laø beänh taät cuûa thaân theå vaø cuûa taâm thaàn. Khi beänh ñeán thì laøm sao maø khoâng bò söï ñau ñôùn laøm cho mình khoå naõo. Tuy nhieân, ña soá thôøi gian soáng cuûa chuùng ta laø khoûe maïnh, an vui. Khi chuùng ta thöïc haønh ñaïo Phaät laø luùc trí oùc coøn thoâng minh, tinh thaàn coøn maïnh meõ vaø thaân theå coøn khoûe maïnh. Ñöøng ñôïi luùc saép bò khieâng vaøo hoøm môùi thöïc haønh, luùc ñoù quaù treã vì chuùng ta khoâng coøn ñuû saùng suoát ñeå nghe vaø hieåu, ñuû söùc khoûe ñeå thöïc haønh.

1. Chuù YÙ Thoaûi Maùi Nôi Caûm Giaùc

Baùc só Dean Ornish nhaéc nhôû laø moãi ngöôøi neân tieáp xuùc, bieát roõ nhöõng gì nôi thaân vaø taâm cuûa mình. Trong ñaïo Phaät ñoù laø soáng coù chaùnh nieäm. Soáng coù chaùnh nieäm laøø tieáp xuùc ñöôïc nhöõng caûm giaùc nôi thaân vaø taâm. Ñöùc Phaät nhaéc nhôû chuùng ta soáng troïn veïn trong hieän taïi qua söï thaáy bieát roõ raøng veà thaân theå cuûa chuùng ta khi ñang ngoài yeân hay ñang chuyeån ñoäng; thaáy bieát veà caûm giaùc söôùng, khoå hay khoâng söôùng khoâng khoå, caùc taâm tö nhö vui, buoàn, thöông, gheùt, yeân oån hay chao ñoäng, thöông yeâu hay thuø haän, cuøng moïi thöù ta thaáy bieát qua naêm giaùc quan vaø yù thöùc. Chính söï thaáy bieát roõ raøng ñoù giaûi phoùng chuùng ta khoûi moïi söï khoå ñau.

Khi chuùng ta laøm ñieàu ñoù laø chuùng ta thöïc haønh thaáy roõ, bieát roõ veà boán laõnh vöïc ñôøi soáng cuûa mình hay töù nieäm xöù. Soáng vôùi söï thaáy bieát nhö vaäy laø soáng ñôøi coù söï thaáy bieát chaân thaät hay giaùc ngoä. Trong kinh Boán Laõnh Vöïc Quaùn Nieäm ngaøi noùi chæ caàn noã löïc thöïc haønh vaøo buoåi saùng laø toái laïi coù keát quaû ngay; neáu thöïc haønh vaøo buoåi toái thì saùng ra ñaõ thaáy coù söï tieán boä toát ñeïp, chöù khoâng caàn phaûi thöïc taäp laâu daøi môùi coù keát quaû.

Vaø ñeå laøm cho söï thöïc haønh ñöôïc roõ raøng vaø giaûn dò hôn, ngaøi daïy chæ caàn chuù taâm thoaûi maùi nôi caûm giaùc ñang coù maët nôi thaân vaø taâm thì cuõng coù theå giaûi phoùng mình ra khoûi moïi söï khoå ñau vaø ñaït ñöôïc nieàm an vui kyø dieäu. Ñeå noùi leân söï quan troïng cuûa söï thöïc haønh nieäm thoï, ñöùc Phaät coù noùi baøi Kinh Hö Khoâng, trong kinh Töông Öng Boä. Ngaøi ví caùc caûm giaùc goàm ñuû moïi thöù vaø xuaát hieän baát cöù luùc naøo. Khi thöïc haønh chuù taâm thoaûi maùi thì thaáy roõ taùnh chaát cuûa moãi loaïi caûm giaùc naøy:

"Gioáng nhö giöõa hö khoâng,
Gioùù nhieàu loaïi thoåi leân
Töø phöông ñoâng, phöông taây,
Töø phöông nam, phöông baéc.

Gioù coù buïi khoâng buïi,
Gioù coù laïnh coù noùng,
Gioù coù lôùn coù nhoû,
Gioù nhieàu loaïi thoåi leân.

Cuõng vaäy trong thaân naày,
Khôûi leân nhieàu caûm thoï,
Laïc thoï vaø khoå thoï,
Baát khoå baát laïc thoï.

Khi Tyø kheo nhieät taâm,
Tænh giaùc khoâng sanh yù,
Vò aáy lieãu tri thoï,
Ngay hieän taïi voâ laäu,
Thaân hoaïi baäc phaùp truù,
Ñaïi trí vöôït öôùc löôøng."

Chuùng ta thaáy caùch thöïc haønh thaät laø roõ raøng: ñöøng suy nghó vaø duøng yù töôûng ñeå phaân taùch, maø tröïc tieáp nhaän bieát tính chaát cuûa moãi caûm giaùc khi chuùng xuaát hieän vaø thaáu suoát ñöôïc taùnh chaát cuûa moãi caûm giaùc. Thöïc haønh nhö vaäy thì ñaït ñöôïc söï thaáy bieát chaân thaät vaø nieàm an vui giaûi thoaùt khoûi moïi khoå ñau.

Trong Kinh Nieäm Xöù thuoäc Kinh Trung Boä, ñöùc Phaät höôùng daãn chi tieát hôn veà söï thaáy bieát tröïc tieáp naøy veà caûm giaùc:

"Naøy quyù thaày, khi quyù thaày caûm giaùc laïc thoï thì duøng trí tueä maø bieát laïc thoï; khi caûm giaùc khoå thoï thì duøng trí tueä maø bieát khoå thoï; khi caûm giaùc baát khoå baát laïc thoï thì duøng trí tueä maø bieát baát khoå baát laïc thoï. Hay khi caûm giaùc laïc thoï thuoäc vaät chaát thì duøng trí tueä maø bieát caûm giaùc laïc thoï thuoäc veà vaät chaát; hay khi caûm giaùc laïc thoï khoâng thuoäc vaøo vaät chaát, duøng trí tueä maø bieát caûm giaùc laïc thoï khoâng thuoäc veà vaät chaát ..."

Vaø cuõng nhö vaäy maø ngaøi daïy chuùng ta duøng trí tueä maø nhaän bieát khoå cuøng xaû thoï (caûm giaùc khoâng söôùng khoâng khoå).

Taïi sao ñöùc Phaät laïi chuù taâm nhieàu vaøo nieäm thoï? Vì ngaøi thaáy trong boán laõnh vöïc quaùn nieäm noùi treân, chuù taâm vaøo caûm giaùc laø deã daøng nhaát vì caûm giaùc töï noù coù söùc loâi cuoán söï chuù taâm naøy, khoâng caàn chuùng ta phaûi coá gaéng thöïc haønh. Neáu chuùng ta töï quan saùt mình chuùng ta nhaän thaáy luùc naøo mình cuõng bieát veà moät thöù caûm giaùc naøo ñoù nôi thaân hay taâm. Caûm giaùc ñoù coù theå laø söôùng (laïc thoï), khoå (khoå thoï) hay xaû thoï (trung tính). Nhö aên ngon laø moät caûm giaùc söôùng kích thích chuùng ta aên nhieàu hôn ñeå ñöôïc söôùng hôn. Ñau nhöùc laø caûm giaùc khoå neân chuùng ta muoán uoáng thuoác ñeå heát ñau. Coøn khi coù caûm giaùc trung tính, khoâng söôùng hay khoå (xaû thoï) thì chuùng ta thöôøng thaáy chaúng coù gì vui hay nhieàu khi coøn sôï haõi vì thaáy mình khoâng coù caûm giaùc gì caû.

Ngoaøi ra ngaøi nhaéc nhôû phaûi laáy trí tueä maø bieát roõ raøng töùc laø tröïc tieáp thaáy bieát chaân thaät taùnh chaát cuûa moãi thöù caûm giaùc maø khoâng qua caùc danh töø gaùn cho chuùng nhö söôùng hay khoå. Nhö khi aên moät cheùn cheø chuoái nuôùc coát döøa coù nhöõng haït ñaäu phuïng ñaâm nhoû raéc leân chuùng ta thöôøng khen laø cheø chuoái vöøa ngoït vöøa buøi. Treân thöïc teá chöõ ngoït, buøi chæ dieãn taû moät thöù gì maø chuùng ta ñaõ caûm nhaän trong quaù khöù roài ñaët cho moät caùi teân nhö vaäy. Vò cuûa cheùn cheø goàm coù vò cuûa traùi chuoái naáu chín trong ñöôøng, vò cuûa nöôùc coát döøa, vò cuûa caùc ñaäu phuïng ñaâm nhoû, roài vò do nhöõng thöù noùi treân taùc ñoäng qua laïi. Khi chuùng ta chuù taâm thoaûi maùi vaøo caûm giaùc thì nhaän thöùc chuùng ta raát tinh teá vaø bieát raát cuï theå, roõ raøng, saâu saéc, chaân thaät veà moãi thöù chuùng ta caûm nhaän moät caùch tröïc tieáp vaø khoâng qua caùc danh töø.

Khi thaáy moät ñoùa hoa hoàng môùi nôû, khi nghe moät baûn nhaïc, khi uoáng taùch traø, khi noùi chuyeän vôùi baïn beø, moãi moãi ñeàu hieån baøy söï kyø dieäu cuûa ñôøi soáng. Ñoù laø ñieàu maàu nhieäm nhö ngaøi Phaùp Nhieân Thöông Nhaân noùi:

"Khi nieäm Phaät chæ coù
Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Nam Moâ A Di Ñaø Phaät."

Thaáy bieát taát caû caùc caûm giaùc moät caùch roõ raøng, tröïc tieáp, chaân thaät thì taâm cuûa chuùng ta trôû neân raát laø tænh thöùc, beùn nhaïy, trong saùng, thaûnh thôi vaø ñaày saùng taïo. Moät thöïc taïi kyø dieäu xuaát hieän vaø nguoàn naêng löôïng laâu nay dính maéc vaøo caùc thöù öa gheùt khi caùc caûm giaùc xuaát hieän ñöôïc giaûi phoùng vaø traøn ngaäp thaân vaø taâm chuùng ta.

2. Thuaàn Tuùy Bieát Caûm Giaùc

Sau khi nieäm Phaät chuùng ta ngoài yeân laëng bieát hôi thôû vaøo, hôi thôû ra vaø caûm giaùc ñang coù maët. Neáu chuùng ta taäp thôû baèng buïng hay ñan ñieàn ñaõ quen thì ñieàu naøy giuùp chuùng ta nhaän bieát caùc caûm giaùc raát tinh teá nhöng ñoàng thôøi khoâng dính maéc. Thöïc haønh nhö vaäy laø tieáp xuùc vôùi caùc caûm giaùc hay nieäm thoï. Caùi thaáy bieát roõ raøng, tröïc tieáp, tænh thöùc, beùn nhaïy, trong saùng, chaân thaät ñoù chính laø taùnh giaùc, coøn goïi laø Phaät taùnh hay töï taùnh Di Ñaø.

Nieäm thoï coù lôïi ích lôùn lao laø chuùng ta thaáy bieát roõ raøng veà nhöõng nieàm vui trong ñôøi soáng haøng ngaøy hay laïc tho,ï maø coøn bieát ñöôïc caû söï kyø dieäu cuûa caûm giaùc trung tính khoâng söôùng khoâng khoå. Caûm giaùc khoâng söôùng khoâng khoå naøy ñöôïc goïi laø xaû thoï. Ña soá thôøi gian trong ngaøy xaû thoï coù maët. Chuùng ta khoâng ñeå yù vì xaû thoï khoâng coù gì loâi keùo. Tuy vaäy, khi chuùng ta nieäm Phaät, ngoài thôû thoaûi maùi, sau ñoù thöïc haønh thôû ñan ñieàn theo nhòp ñoä töï nhieân, thì söï thö giaûn thaân taâm xuaát hieän. Luùc ñoù taâm trôû neân vaéng laëng, caùc teá baøo naõo laéng dòu, hai baùn caàu naõo gia taêng söï giao löu, nieàm vui xuaát hieän. Taùnh thaáy bieát chaân thaät tröïc tieáp nhaän bieát xaû thoï, caûm giaùc khoâng söôùng khoâng khoå thöôøng ngaøy, chöùa ñöïng moät noäi dung kyø dieäu: ñoù chính laø nieàm vui laëng leõ, tieáp tuïc coù maët, chöùa ñöïng söï trong saùng, thoâng minh.

Nhö theá, töø caùi thaáy bieát laâu naøy chæ naèm trong trung khu thaàn kinh hay boä naõo chuùng ta ñaõ thoaùt ra khoûi thoùi quen hay taäp khí giam mình trong caùc kinh nghieäm quaù khöù maø trôû veà vôùi theá giôùi roäng lôùn kyø dieäu cuûa taùnh thaáy bieát chaân thaät. Caùi maø thaáy bieát roõ raøng chaân thaät tröïc tieáp caùc caûm giaùc söôùng khoå ñoù töùc laø taùnh giaùc. Taùnh giaùc hay taâm thaáy bieát chaân thaät cuõng laø moät thöù. Trong Truyeàn Taâm Phaùp Yeáu , thieàn sö Hoaøng Baù noùi veà ñieàu ñoù nhö sau:

"Chö Phaät vôùi chuùng sanh cuõng chæ laø moät taâm, chaúng coù phaùp khaùc. Taâm naøy töø voâ thuûy ñeán nay chöa töøng sanh, chöa töøng dieät, chaúng xanh, chaúng vaøng, voâ hình voâ töôùng, chaúng thuoäc höõu voâ, chaúng phaûi môùi cuõ, khoâng daøi khoâng ngaén, khoâng lôùn khoâng nhoû, sieâu vieät taát caû haïng löôïng, teân goïi, daáu tích, ñoái ñaõi. Vaät naøo vaøo ngay baûn theå vaät ñoù laø phaûi, ñoäng nieäm lieàn sai. Cuõng nhö hö khoâng chaúng coù bieân giôùi, chaúng theå ño löôøng, chæ moät taâm naøy töùc laø Phaät."

Ñoù chính laø haïnh phuùc kyø dieäu cuûa söï coù maët cuûa chuùng ta trong cuoäc ñôøi. Hieän höõu laø haïnh phuùc, haïnh phuùc laø hieän höõu!

Dó nhieân, coù nhöõng luùc chuùng ta bò caûm, cuùm, ñau nhöùc tay chaân hay caùc thöù beänh. Vaø vì naém vöõng kyõ thuaät thöïc haønh nieäm thoï neân chuùng ta thoaûi maùi bieát veà caùc caûm giaùc coù maët trong thaân theå nhö ñau, nhöùc, moûi, noùng hay laïnh. Tröïc tieáp thaáy bieát nhöõng khoå thoï maø khoâng dính maéc vaøo caùc phaûn öùng khôûi leân trong taâm nhö böïc boäi, lo laéng, buoàn raàu, sôï haõi thì nhöõng caûm giaùc khoå ñoù coù maët, nhöng chuùng khoâng böùc baùch chuùng ta.

Chuùng ta thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn vaø soáng tænh thöùc haøng ngaøy thì söï thoaûi maùi gia taêng vöõng chaõi. Beänh taät khoâng ai muoán coù, nhöng khi xaûy ra chuùng ta coù theå yeân oån ñöôïc trong côn ñau. Vaø khi thöïc haønh söï thö giaõn thì caûm giaùc ñau, khoå thoï bôùt ñi. Coù tröôøng hôïp caûm giaùc ñau ñôùn laïi chuyeån thaønh moät caûm giaùc an vui!

Taïi sao nhö vaäy? Baùc só Benson noùi coù moät giaû thuyeát cho raèng khi thöïc haønh söï buoâng xaû thaân taâm thì boä naõo tieát ra endorphin laø moät hôïp chaát hoùa hoïc coù saün trong naõo laøm cho giaûm ñau hay heát ñau hoaëc vì söï xuaát hieän cuûa laøn soùng alpha trong boä naõo neân caûm giaùc ñau giaûm ñi hoaëc bieán maát.

Thieàn sö Joshu Sasaki thuoäc doøng Laâm Teá Nhaät Baûn thöôøng toå chöùc caùc khoùa nhieáp taâm baûy ngaøy. Thôøi khoùa tu taäp töø ba giôø saùng ñeán möôøi giôø ñeâm. Caùc thieàn sinh ngoài nöûa giôø roài ñi boä nhanh ngoaøi saân, thieàn haønh, 15 phuùt. Xen keõ laø phaàn tuïng kinh, phaùp thoaïi, ñieåm taâm, côm tröa, côm chieàu vaø tham vaán rieâng cho moãi thieàn sinh. Vì ngoài thieàn nhieàu neân qua ngaøy thöù ba laø chaân nhieàu ngöôøi baét ñaàu ñau. Ngaøy thöù tö vaøi ngöôøi ñaõ ñi caø nhaéc vì chaân ñau quaù. Ñeán ngaøy thöù naêm, thöù saùu vaø thöù baûy thì côn ñau taêng ñeán möùc toái ña.

Trong soá ngöôøi ñeán döï khoùa nhieáp taâm baûy ngaøy coù anh Böûu. Ñeán ngaøy thöù naêm chaân anh ñau quaù, ñau ñeán ñoä coù caûm töôûng nhö ngoài treân loø löûa. Thieàn sö Sasaki bieát roõ trình traïng chaân ñau cuûa caùc thieàn sinh vaøo nhöõng ngaøy cuoái neân trong baøi phaùp thoaïi oâng coù noùi: "Ñau ñôùn laø xa xí phaåm!" Anh Böûu nghe caâu ñoù, trong giôø ngoài thieàn keá tieáp anh buoâng xaû thaân taâm thì boãng nhieân caûm giaùc ñau buoát töï tan bieán. Nieàm vui söôùng traøn ñaày thaân vaø taâm anh.

Ñoù laø ñieàu Phaät Thích Ca nhaán maïnh: neáu tröïc tieáp thaáy bieát caûm giaùc maø khoâng qua caùc yù töôûng thì ngöôøi thöïc haønh seõ thaáu suoát moät caùch saâu xa tính chaát chaân thaät, roõ raøng cuûa caùc caûm giaùc söôùng, khoå vaø xaû thoï. Thaáy bieát nhö vaäy thì ngay hieän taïi khoâng coøn bò khoå ñau vaø vaø an ngöï trong söï kyø dieäu.

Chuùng ta phaûi bieát roõ ñieàu treân ñeå öùng duïng vaøo trong vieäc chöõa trò caùc beänh taät vì khi ñau chuùng ta höôùng ñeán söï phuïc hoài söùc khoûe.

3. Caùc Chöùng Beänh Lieân Quan Ñeán Taâm Thaàn

Coù nhieàu chöùng beänh caàn ñöôïc baùc só chaêm soùc vaø chöõa trò. Ñau raêng thì phaûi ñeán nha só, ñau tim thì phaûi ñeán baùc só chuyeân khoa veà tim, neáu coù saïn thaän thì chuyeân gia veà thaän seõ khaùm nghieäm vaø laáy saïn ra. Do ñoù, khi bò beänh laø phaûi nhôø baùc só ñieàu trò. Tuy vaäy, coù nhieàu chöùng beänh phaùt sinh lieân heä ñeán traïng thaùi taâm thaàn nhö moät soá chöùng ñau ñaàu, nhöõng thöù baát an taïo ra nhöõng trieäu chöùng nhö tieâu chaûy, taùo boùn, maát nguõ, sôï haõi, v.v...

Trong taùc phaåm Program for Reversing Heart Disease, baùc só Dean Ornish keå laïi caâu chuyeän khaù vui. Khi coøn laø sinh vieân y khoa saép toát nghieäp, oâng ta coù nghieân cöùu veà yoga, thöïc haønh yoga vaø thaáy söï lôïi ích cuûa yoga trong vieäc trò lieäu chöùng tim maïch. Vaøo naêm 1979 oâng vaø boán sinh vieân khaùc ñi AÁn Ñoä vaø Tích Lan ñeå nghieân cöùu theâm veà caùc heä thoáng y khoa caùc nöôùc naøy.

Khi ñeán AÁn Ñoä, nhoùm sinh vieân ñeán vieáng vieän nghieân cöùu y hoïc All India Institute Of Medical Sciences. Tröôùc haøng traêm baùc só AÁn, oâng ta trình baøy veà söï lôïi ích cuûa yoga trong vaán ñeà trò lieäu. Ña soá caùc baùc só coù maët hoâm ñoù khoâng xem yoga laø quan troïng vaø coù giaù trò. Ñoái vôùi hoï, y hoïc taây phöông laø hôn caû. Hoï xem yoga nhö moät ñöùa con hoang. Baùc só Ornish thaáy mình ôû trong moät vò theá ñaëc bieät: moät ngöôøi taây phöông ñeà cao giaù trò cuûa moät phöông phaùp AÁn Ñoä, trong khi caùc baùc só AÁn Ñoä laïi cho raèng thöù ñoù khoâng coù giaù trò vaø laïi ñeà cao y hoïc taây phöông.

Keá ñoù phaùi ñoaøn sinh vieân ñi thaêm nhieàu nôi vuøng baéc vaø nam AÁn Ñoä. Sau moät tuaàn oâng Ornish bò bònh tieâu chaûy vaø oâng ta duøng cô hoäi naøy ñeå öùng duïng caùc phöông phaùp chöõa trò coå truyeàn cuûa AÁn Ñoä. Duø thöû nhieàu phöông phaùp khaùc nhau, beänh oâng ta khoâng giaûm. Cuoái cuøng oâng duøng thuoác truï sinh vaø beänh laønh. Töø ñoù oâng thaáy roõ giaù trò cuûa taây y nhöng ñoàng thôøi cuõng thaáy roõ giaù trò cuûa caùc phöông phaùp trò lieäu coå truyeàn. Hai thöù boå tuùc cho nhau chöù khoâng loaïi tröø nhau.

Caùch ñaây moät thaäp nieân coù nhieàu chöông trình nghieân cöùu rieâng bieät veà nhöõng thöù laøm gia taêng söùc khoûe nhö baùc só Herbert Benson vaø baùc só Walter R. Hess nghieân cöùu veà aûnh höôûng toát cuûa thieàn, baùc só Ralph Paffenberger nghieân cöùu veà söï lôïi ích cuûa theå duïc, baùc só Frank Sacks nghieân cöùu veà dinh döôõng, nhöng chæ coù baùc só Dean Ornish laø thöïc haønh moät chöông trình phuïc hoài söùc khoûe cho beänh nhaân tim maïch baèng caùch phoái hôïp caùc phöông phaùp treân moät caùch cuï theå vaø toaøn dieän. Ñieàu quan troïng beân caïnh chöông trình theå duïc haøng ngaøy, thay ñoåi caùch aên uoáng, taäp thieàn quaùn laø söï choïn löïa moät thaùi ñoä soáng thoaûi maùi, nheï nhaøng, bao dung, thoâng caûm, hieåu bieát, vaø bieát roõ traùch nhieäm cuûa chính mình ñoái vôùi söùc khoûe vaø nieàm haïnh phuùc cuûa mình.

Do ñoù, khi thöïc haønh phaùp moân nieäm Phaät, ngoài thieàn, khoâng phaûi chuùng ta chæ thöïc haønh nöûa giôø vaøo buoåi saùng, nöûa giôø vaøo buoåi toâái, maø ñoù laø moät söï choïn löïa moät neáp soáng laønh maïnh lieân heä ñeán söï phaùt trieån ñôøi soáng haïnh phuùc, hieåu bieát vaø thöông yeâu nhöõng ngöôøi trong gia ñình, thoaûi maùi vôùi nhöõng ngöôøi mình tieáp xuùc, bieát caùch aên uoáng traùnh nhieàu chaát ñöa ñeán beänh taät, môû roäng coõi loøng, soáng tích cöïc, vui töôi.

Thöïc haønh nieäm thoï, tieáp xuùc vôùi caùc caûm giaùc ñang coù maët nôi thaân vaø taâm cuûa mình laø neàn taûng cuûa söï môû roäng coõi loøng. Khi mình hieåu roõ vaø bieát saâu saéc qua thöïc nghieäm nhöõng caûm giaùc, nhöõng phaûn öùng, nhöõng aùp löïc, nhöõng söôùng khoå ñang thaät söï coù maët thì moïi thöù trôû neân giaûn di, roõ raøng, eâm dòu, trong saùng vaø bình an. Söï thaáy bieát chaân thaät ñoù töùc laø trí tueä. Söï thaáy bieát ñoù giuùp chuùng ta raát nhieàu trong chöông trình phuïc hoài, trôû laïi laønh maïnh khi bò beänh.

Baùc só Herbert Benson nghieân cöùu vaø thaáy moät soá caùc chöùng beänh lieân heä ñeán taâm vaø neáu thöïc haønh söï buoâng xaû thaân taâm, thö giaûn vaø caàu nguyeän, thì giuùp cho söï phuïc hoài ñöôïc nhanh choùng. Ñoù laø caùc chöùng beänh:

Chín naêm sau, vaøo naêm 1996, baùc só Benson laïi ghi theâm caùc chöùng bònh sau ñaây vaøo danh saùch noùi treân:

Caùc thöù treân coù söï lieân heä ñeán taâm thaàn, do ñoù neáu thöïc haønh söï thö giaûn, söï buoâng xaû thaân taâm thoaûi maùi, caàu nguyeän thì goùp phaàn raát toát trong vieäc laøm beänh thuyeân giaûm. Ngöôøi beänh phaûi ñi khaùm baùc só vaø nhaän söï chaêm soùc thuoác men, vaø beân caïnh ñoù, töï mình nhaéc nhôû raèng duø beänh taät khoâng ai muoán coù, nhöng khi beänh taät xaûy ra thì ñaây laø moät dòp ñeå mình thöïc haønh moät phöông phaùp taâm linh.

4. Taâm Khoûe Maø Thaân Cuõng Khoûe

Chuùng ta ñaõ noùi veà söï thöïc haønh cuûa nieäm thoï: tieáp xuùc thoaûi maùi vaø ñi saâu vaøo caùc caûm giaùc nôi thaân vaø taâm cuûa mình. Neáu chuùng ta khoâng thöïc haønh nieäm thoï thì thaân vaø taâm chuùng ta bò chia caét. Töø ñoù chuùng ta cuõng khoâng tieáp xuùc ñöôïc vôùi ñôøi soáng cuûa chính mình. Baùc só Ornish noùi:

"Toâi coù dòp chöõa trò cho moät nhoùm beänh nhaân nhoû trong moät thôøi gian raát laâu. do ñoù toâi bieát hoï khaù töôøng taän vaø thaáy raèng duø hoï khaùc nhau theo phöông caùch phaân loaïi thoâng thöôøng nhöng hoï thaät laø gioáng nhau. Haàu nhö taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu coù caûm giaùc caùch bieät vôùi chính caùc caûm xuùc cuûa mình, moät phaàn cuûa chính ñôøi soáng hoï, caùch bieät vôùi nhöõng ngöôøi chung quanh vaø caùch bieät vôùi ñôøi soáng taâm linh. Hoï coù caûm giaùc xa rôøi, caùch bieät moïi thöù thay vì thaáy mình laø moät thaønh phaàn lieân heä. Vaø vôùi caûm töôûng nhö vaäy thì thì thaùi ñoä cuûa hoï phaùt sinh ra moät chuoãi phaûn öùng töï huûy dieät."

Vaø caùch chöõa trò cuûa oâng laø giuùp cho hoï tieáp xuùc laïi vôùi chính mình, bieát roõ caùc caûm giaùc nôi thaân vaø trong taâm, toû baøy nhöõng caûm xuùc toát ñeïp vôùi ngöôøi chung quanh, nhö toû baøy tình thöông, söï quan taâm, vaø cuøng taâm söï vôùi nhau. Ñoù laø moät yeáu toá quan troïng trong vieäc giuùp beänh nhaân choùng phuïc hoài.

Kyù giaû Frank Smith cuûa tôø The Hartford Courant ñaõ töôøng thuaät roõ raøng phöông phaùp chöõa trò thaønh coâng cuûa baùc só Ornish qua nhöõng daãn chuùng cuï theå:

OÂng Hank Ginsberg, chuû nhaân cuûa moät ngaân haøng chuyeân ngaønh ñaàu tö cho bieát thaân phuï cuûa oâng ta cuøng boán ngöôøi chuù ñaõ cheát vì beänh tim vaøo khoaûng thôøi gian 50 tuoåi. Coøn chính baûn thaân oâng ta thì ñaõ bò chöùng beänh ñau tim caùch ñaây 20 naêm. Naêm oâng 58 tuoåi, oâng ñaõ phaûi giaûi phaãu tim vaø gheùp vaøo saùu ñöôøng ñoäng maïch vaønh tim maø giôø ñaây naêm ñöôøng ñaõ bò ngheõn laïi nhö cuõ. Caùc baùc só chöõa trò cho oâng khuyeân oâng neân veà nhaø, lo chuyeän mua baûo hieåm vaø ñöøng mong öôùc mình ñöôïc soáng laâu. Giôø ñaây oâng ta ñaõ 64 tuoåi vaø soáng khoûe maïnh nhôø oâng theo chöông trình phuïc hoài söùc khoûe cuûa baùc só Ornish.

Moät ngöôøi khaùc laø oâng Werner Hebenstreit, 75 tuoåi, thaân theå quaù yeáu gaàn nhö khoâng coøn böôùc ñi döôïc khi oâng ta baét ñaàu ñeán xin chöõa trò trong chöông trình naøy. Giôø ñaây oâng ta ñi leo nuùi. Coøn oâng Joe Cecena ñaõ xin höu trí vì beänh hoaïn, naèm suoát ngaøy treân gheá daøi thì nay, sau khi tham döï chöông trình, töï mình sôn nguyeân caên nhaø töø trong ra ngoaøi.

Khoâng nhöõng caùc beänh nhaân khoûe maïnh vaø tích cöïc hôn, hoï cuõng thay ñoåi tính tình thaønh hieàn laønh vaø bieát caûm thoâng hôn. Coù ngöôøi beänh laø Dwayne Buttler, tröôùc ñaây chuyeân ñi gaây goå vaø ñaùnh ñaäp ngöôøi khaùc ñeå taïo nieàm vui cho mình, nay ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi thaùi ñoä khi bieát mình bò beänh tim vaø tham döï chöông trình phuïc hoài söùc khoûe cuûa baùc só Ornish. Vieän Quoác Gia Söùc Khoûe Hoa Kyø thaáy roõ söï ích lôïi cuûa chöông trình laøm cho ngöôøi bò beänh tim ñöôïc laønh maïnh trôû laïi neân caáp cho baùc só Ornish moät trieäu taùm traêm ngaøn myõ kim ñeå tieáp tuïc chöông trò chöõa trò lôïi ích noùi treân vaøo caùc naêm thuoäc thaäp nieân 90.

Do ñoù, chuùng ta thaáy roõ, khi thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thôû thoaûi maùi ñeå tieáp xuùc vôùi caûm giaùc an vui töø thaân vaø taâm, chuùng ta ñaõ töï mình laøm cho söùc khoûe gia taêng vaø ñoàng thôøi traùnh ñöôïc nhieàu thöù beänh taät. Neáu luùc ñoù khoâng may bò chöùng beänh gì thì söï thöïc haønh ñoù cuõng ñoùng goùp vaøo vieäc chöõa trò beänh taät vaø giuùp choùng phuïc hoài.

Caùch thöïc haønh phöông phaùp taâm linh ñeå mau maïnh khoûe laïi nhaát laø ñoái vôùi caùc thöù beänh ñaõ noùi trong phaàn tröôùc ñaây laø traùnh caùc coäi nguoàn taïo ra söï caêng thaúng trong taâm, tieáp xuùc thoaûi maùi vôùi caùc thöù caûm giaùc xuaát hieän qua nieäm thoï, haøng ngaøy thöïc haønh nieäm Phaät vaø ngoài thieàn.

Moãi saùng vaø moãi toái nieäm theo maùy 15 ñeán 20 phuùt, sau ñoù ngoài hay naèm theo doõi hôi thôû thoaûi maùi. Khi coù caûm giaùc ñau xuaát hieän thì tieáp xuùc vôùi taâm bình laëng khoå thoï ñoù. Neáu nhöõng phaûn öùng böïc boäi, khoù chòu, buoàn raàu, giaän döõ xuaát hieän vì côn ñau thì cuõng nhaän bieát moät caùch bình thaûn, khoâng bò loâi keùo caùc yù töôûng ñoù.

Sau phaàn thôû thoaûi maùi ñoïc thaàm hay tuïng thaønh tieáng theo nhòp moõ baøi Lôïi Ích Nieäm Phaät vaø caàu nguyeän. Sau phaàn caàu nguyeän thöïc haønh quaùn töôûng. Töôûng thaáy khi mình thôû vaøo thì aùnh saùng trong laønh, aám aùp nhö aùnh saùng maët trôøi traøn vaøo thaân theå. Khi thôû ra, aùnh saùng trong laønh töø trong thaân toûa chieáu ra ngoaøi.

Noùi toùm laïi, thöïc haønh nieäm Phaät vaø thôû thoaûi maùi trong voøng nöûa giôø sau ñoù ñoïc baøi Lôïi Ích Nieäm Phaät, caàu nguyeän vaø quaùn töôûng. Trong ngaøy, thöïc haønh chaùnh nieäm vaø tieáp xuùc vôùi caùc caûm giaùc xuaát hieän nôi taân cuøng nhöõng caûm xuùc nôi taâm.

5. Nhöõng Tröôøng Hôïp Laønh Bònh Kyø Dieäu

Baø cuï Nguyeãn thò Ñeàu phaùp danh Dieäu An cö nguï taïi thaønh phoá Houston, tieåu bang Texas. Vaøo naêm 1992, cuï bò ñau nôi caùnh tay, nhöùc vai vaø xöông löng. Côn ñau ñoù lan daàn xuoáng chaân neân cuï ñi ñöùng raát khoù khaên. Ban ñeâm cuï khoâng nguû ñöôïc vì côn ñau nhöùc khoâng khaùc gì coù con vaät ñang caén vaøo chaân. Caùc con cuûa cuï thay phieân nhau ñöa cuï ñi ñeán nhieàu baùc só chöõa trò nhöng khoâng laønh. Luùc baét ñaàu uoáng thuoác thì côn ñau giaûm bôùt nhöng sau ñoù laïi tieáp tuïc nhö tröôùc hay naëng theâm.

Moät trong caùc baùc só saên soùc cuï coù baùc só Duõng thaáy cuï bò ñau chaân quaù neân ñeà nghò ñoùng moät ñoâi giaøy ñaëc bieät ñeå khi cuï ñi cho bôùt ñöôïc söï ñau nhöùc. Baø Löông AÙi Lieân, moät trong caùc ngöôøi con cuûa cuï keå laïi: "Luùc ñoù chò em trong nhaø chuyeån meï sang Ñoâng Y. Heát thuoác baéc roài laïi uoáng thuoác nam. Baát cöù nôi ñaâu coù thaày hay laø ñöa meï tôùi. Tieáp ñoù, moãi ngaøy ñöa baø cuï ñi chaâm cöùu nhöng cuõng khoâng laønh. Sau cuøng laïi phaûi ñi khaùm baùc só Myõ, oâng ta ñeà nghò phaûi moã chaân thì môùi laønh beänh ñöôïc."

Hai chò em baø Lieân khoâng muoán baø cuï phaûi giaûi phaãu vì ñaõ lôùn tuoåi, nhöng côn ñau nhöùc laøm cho baø cuï suùt giaûm söùc khoûe neân hoï quyeát ñònh theo lôøi ñeà nghò cuûa baùc só vaø choïn ngaøy vaøo beänh vieän. Tuy nhieân, ngaøy Teát Vieät Nam laïi gaàn keà neân hoï saép ñaët ñeå baø cuï aên teát xong roài seõ vaøo nhaø thöông.

Trong thôøi gian ñoù, baø Lieân ñoïc cuoán saùch Haïnh Phuùc Kyø Dieäu coù noùi ñeán caùch nieäm Phaät, trì chuù vaø caàu nguyeän khi bò beänh taät. Baø noùi cho baø cuï ñieàu ñoù. Baø cuï Dieäu An laø moät Phaät töû thuaàn thaønh, baø thöïc haønh moãi ngaøy: daâng höông, leã Phaät, laàn xaâu chuoãi nieäm Phaät vaø caàu nguyeän moãi ngaøy. Moät thaùng sau baø AÙi Lieân keå roõ keát quaû toát ñeïp cho quyù thaày ôû Trung Taâm Phaät Giaùo Vieät Nam taïi Houston:

"Sau Teát ta, khoaûng moät thaùng sau ngaøy meï con chuyeân taâm caàu nguyeän, gia ñình con thaáy ñöôïc söï maàu nhieäm cuûa caàu nguyeän: chaân meï con khoâng coøn bò nhöùc nöõa vaø meï con cuõng boû luoân vieäc giaûi phaãu..."

Thöïc haønh daâng höông, leã Phaät, nieäm Phaät, trì chuù, tuïng kinh ñöa ñeán caûm giaùc buoâng xaû thaân taâm hay thö giaûn. Laïi nöõa, daâng lôøi caàu nguyeän chí thaønh vaø höôùng ñeán söï laønh beänh laø ñuùng theo phöông phaùp maø baùc só Benson ñeà nghò. Nhieàu ngöôøi ñaõ thöïc haønh ñieàu treân maø hoï khoâng bieát laø mình ñang thöïc haønh ñuùng theo caùch cuûa phöông phaùp naøy.

Ca só daân ca Myõ danh tieáng Naomi Judd bò beänh bò beänh xô gan loaïi C (hepatitis C) vaø thay ñoåi loái soáng cuøng thöïc haønh caàu nguyeän ñeå ñöôïc laønh beänh. Caâu chuyeän ñaëc bieät naøy ñöôïc baùo chí vaø truyeàn hình Myõ loan baùo roäng raõi vaøo naêm 1996.

Beänh naøy laøm cho laù gan cuûa coâ bò hö haïi, cô theå suy nhöôïc ñeán ñoä coâ phaûi ngoài xe laên. Cô theå coâ thöôøng bò chöùng moõi meät vaø yeáu ñuoái. Chöùng hepatitis C naøy chöa coù loaïi thuoác men naøo chöõa ñöôïc. Coâ xuaát hieän trong moät chöông trình trình dieãn chung vôùi coâ con gaùi, sau ñoù trôû veà trang traïi, thöïc haønh töï chöõa trò beänh naøy qua chöông trình 8 böôùc:

Sau khi thöïc haønh nhöõng böôùc noùi treân giôø ñaây ca só Judd ñaõ laønh beänh, khoûe maïnh nhö xöa. Coâ ñi laïi ñöôïc vaø khoâng caàn duøng ñeán xe laên nöõa. Coâ hoaït ñoäng haêng haùi, thöôøng ñi ñeán nhieàu nôi ñeå noùi veà kinh nghieäm baûn thaân: söï kyø dieäu cuûa söùc maïnh tinh thaàn chieán thaéng beänh taät.

Nhö vaäy söï thöïc haønh caàn coù noã löïc cuûa chính mình (töï löïc) cuøng vôùi söï naâng ñôõ beân ngoaøi nhö baø con baïn beø thaân tình, khung caûnh thuaän lôïi vaø nieàm tin vaøo toân giaùo (tha löïc).

6. Haùt Lôøi Nieäm Phaät Laøm Bôùt Chöùng Laõng Trí

Baùc só O.J. Sahler, giaùo sö nhi khoa, phaân taâm hoïc vaø u böôùu hoïc, cho raèng ngöôøi ta xem thöôøng vieäc xöû duïng nhòp ñieäu vaø tieát taáu cuûa aâm nhaïc trong vaán ñeà taïo ra moät traïng thaùi taâm lyù toát ñeïp cho vieäc chöõa trò beänh taät. Nhieàu chuyeân gia nghieân cöùu ñaõ baét ñaàu tìm hieåu tính caùch chöõa trò beänh taät cuûa aâm nhaïc.

Hoï cho raèng aâm nhaïc lieân heä raát nhieàu ñeán caûm xuùc neân coù ngöôøi xöû duïng aâm nhaïc nhö moät caùch taïo ra nhöõng caûm xuùc. AÂm nhaïc cuõng laøm cho tinh thaàn ñöôïc laéng dòu vaø bôùt bò caêng thaúng, nhôø ñoù coù theå laøm cho caùc chöùng aùm aûnh thuùc duïc hay beänh laõng trí, töï kyû (autism) hay chöùng laõng trí. Vaø ai cuõng coù theå xöû duïng aâm nhaïc ñeå töï chöõa trò maø khoâng sôï bò caùc bieán chöùng.

Baùc só Sahler coøn cho bieát trong nhöõng tröôøng hôïp caáy tuûy xöông neáu beänh nhaân ñöôïc phoái hôïp vôùi aâm nhaïc trò lieäu thì heä thoáng mieãn nhieãm choùng phuïc hoài hôn.

Ngöôøi ta chöa bieát roõ nhöõng dieãn tieán trong cô theå ñöa ñeán söï toát ñeïp naøy khi nghe nhaïc, tuy vaäy, caùc chuyeân gia nghó raèng neàn taûng cuûa aâm nhaïc laø nhòp ñieäu vaø ñieàu naøy lieân heä ñeán söï söï saép xeáp thôøi gian cuûa boä naõo. Do ñoù, aûnh höôûng cuûa nhòp ñieäu nôi thôøi gian trong boä naõo giuùp cho caùc beänh nhaân bò chöùng hoäi chöùng lieät rung (Parkinson) vaø chöùng ñoät quî (stroke) coù theå duy trì khaû naêng böôùc theo nhòp aâm nhaïc. AÂm nhaïc cuõng giuùp cho nhöõng ngöôøi beänh noùi khoâng roõ phaùt aâm roõ raøng hôn. Ngoaøi ra, aâm nhaïc cuõng coù theå ñöôïc xöû duïng ñeå cho nhöõng ngöôøi bò chöùng sa suùt trí nhôù do suy thoaùi teá baøo naõo, Alzheimer, gia taêng trí nhôù.

Chuùng ta khi ñeán chuøa tham döï caùc khoùa Baùt Quan Trai Giôùi thöôøng ñöôïc höôùng daãn tuïng kinh, nieäm Phaät vaø ñi kinh haønh nieäm Phaät. Neáu chuùng ta quan saùt thì thaáy coù nhieàu baø cuï thöôøng ngaøy ñi ñöùng khoâng thoaûi maùi, nhaát laø phaûi ñi theo haøng vôùi moät toác ñoä ñeàu ñaën. Nhöng trong khoùa tu hoïc vöøa ñi vöøa nieäm Phaät theo tieáng nhòp ñeàu cuûa tieáng moõ thì caùc cuï böôùc raát thoaûi maùi. Tieáng nieäm "Nam Moâ A Di Ñaø Phaät" luùc ñoù thaät ra laø tieáng haùt hoøa ñieäu. Chaân phaûi vaø traùi böôùc theo tieáng nieäm: Khi nieäm chöõ A trong "Nam Moâ A..." thì böôùc chaân traùi leân. Khi nieäm ñeán chöõ Phaät trong " Di ÑaøPhaät" thì chaân maët ñaët treân saøn. Kinh haønh nieäm Phaät ñem laïi caûm giaùc thö giaûn vaø trong saùng nôi thaân taâm.

Thieàn Laâm Teá Nhaät Baûn taïi Mount Baldy cuõng coù thöïc haønh ñi chaäm vaø moãi böôùc ñoïc moät chöõ trong kinh Tinh Yeáu Baùt Nhaõ Ba La Maät Ña Taâm Kinh. Moãi chöõ phaùt aâm ra töø vuøng ñan ñieàn nghe traàm huøng laøm daâng leân moät nguoàn naêng löôïng toát laønh traøn ñaày thaân taâm.

Nhö theá, chuùng ta thaáy khi haùt caâu nieäm Phaät thì nhòp ñieäu vaø aâm thanh giuùp cho boä naõo chuùng ta nhieàu söï toát ñeïp, taïo ra nhöõng kyù hieäu thaàn kinh, nhöõng hoaït ñoäng lieân hôïp cuûa haøng trieäu teá baøo phoái hôïp hoaït ñoäng, löu laïi nhöõng nhòp ñieäu, aâm thanh cuûa lôøi nieäm Phaät vaø caùc keát quaû toát ñeïp xuaát hieän: Caùc teá baøo thaàn kinh buoâng xaû, thoaûi maùi vaø traøn ñaày nguoàn naêng löôïng trong laønh, nhöõng rung ñoäng hay giao caûm nhieäm maàu cuûa taâm khi taâm trôû neân vaéng laëng vaø môû roäng cuøng nieàm haïnh phuùc lôùn lao xuaát hieän.

ÔÛ vuøng San Jose coù moät ngöôøi theo phaùp moân nieäm Phaät laø oâng Ñöùc. Meï cuûa oâng, baø cuï Nguyeãn Thò Ngöï phaùp danh Dieäu Sôn naêm nay 87 tuoåi. OÂng Ñöùc veà queâ thaêm vaø thaáy baø cuï trí nhôù khoâng coøn nhö tröôùc. Con caùi ñeán thaêm nhieàu khi cuï khoâng bieát laø ai, coù nhaéc nhôû vaø noùi laïi thì cuï môùi nhôù. Nhöõng ngöôøi quaù lôùn tuoåi bò chöùng suy thoaùi caùc teá baøo naõo thöôøng bò nhö vaäy. OÂng Ñöùc khuyeán khích baø cuï nghe baêng kinh tuïng vaø nieäm Phaät. Khi trôû veà Hoa Kyø, oâng ñöôïc taëng cho maùy nieäm (thaät ra laø haùt) Phaät neân gôûi veà ñeå baø cuï nghe lôøi nieäm trong maùy. Thaân sinh cuûa oâng ñaõ 94 tuoåi maø trí oùc coøn minh maãn neân tình nguyeän môû maùy cho baø cuï nghe lôøi nieäm (haùt) "Nam Moâ A Di Ñaø Phaät".

Moät thôøi gian sau, oâng Ñöùc ñöôïc thô beân nhaø cho bieát laø baø cuï ñaõ coù phaàn phuïc hoài trí nhôù, Bieát nhaän ra con caùi khi ñeán thaêm. Caùc sö coâ ôû chuøa ñeán thaáy neùt maët cuûa cuï raát phuùc haäu vaø coù khen veà keát quaû söï tu taäp cuûa cuï. Cuï vui veû traû lôøi: "Toâi ñöôïc nhö vaày laø do toâi nieäm Phaät vaø caùc Sö Coâ cuõng nieäm Phaät cho toâi." Baø cuï noùi ñöôïc caâu treân thì chuùng ta cuõng bieát baø cuï coøn saùng suoát.

Do ñoù, haùt thaàm hay thaønh tieáng lôøi nieäm Phaät quaû thaät coù ích lôïi lôùn lao trong vieäc chöõa trò beänh taät, giuùp cho choùng phuïc hoài vaø gia taêng söùc khoûe.

Chuùng ta coù theå toùm löôïc caùch thöïc haønh ñeå choùng phuïc hoài:

ÔÛ Nhaø

Taïi Beänh Vieän

Khi ñau phaûi naèm beänh vieän thì ñem theo maùy nieäm Phaät, nhöõng cuoán saùch hay cuûa quyù thaày coâ bieân soaïn, nhöõng baêng giaûng thích nghe vaø moät taám hình ñeïp cuûa ñöùc Phaät maø mình thích nhìn. Saép xeáp thì giôø ñeåmoãi ngaøy coù theå thöïc haønh 3 laàn chöông trình nieäm Phaät, thôû thoaûi maùi, caàu nguyeän vaø quaùn töôûng nhö sau:

Thöïc haønh moãi ngaøy ba laàn. Traùnh bôùt xem truyeàn hình coù nhöõng tin töùc chieán tranh, gieát choùc hay nhöõng hình aûnh kích ñoäng. Neáu naèm trong phoøng coù hai ngöôøi maø ngöôøi kia muoán coi truyeàn hình thì xin hoï vaën nuùt phaùt aâm nhoû laïi. Neáu nghe maùy nieäm Phaät hay baêng kinh giaûng thì ñem theo oáng nghe raát tieän.

7. Tröôøng Hôïp Phaûi Giaûi Phaãu

Coù nhöõng tröôøng hôïp phaûi giaûi phaãu hay moå thì tröôùc khi moå thöïc haønh nhö treân vaø tieáp theo muïc sau laø caàu nguyeän: "Con caùm ôn chö Phaät ñaõ gia hoä con ñöôïc söï chaêm soùc toát ñeïp cuûa baùc só. Khi giaûi phaãu veát moã khoâ raùo, sau khi giaûi phaåu thaân theå con mau choùng laønh maïnh. Nguyeän caàu cho moïi chuùng sanh ñeàu ñöôïc an laønh.".

Vaøo naêm 1992, anh Quaân cö nguï taïi Houston thuoäc tieåu bang Texas bò ñau löng. Anh ñi khaùm beänh vaø baùc só cho bieát anh phaûi moå môùi laønh ñöôïc beänh. Tröôùc khi moå, anh cuøng vôùi moät ngöôøi baïn thaân ñeán Trung Taâm Phaät Giaùo Vieät Nam ôû Sugar Land vuøng ngoaïi oâ thaønh Phoá Houston vaø hoûi yù kieán quyù thaày anh phaûi caàu nguyeän ra sao tröôùc khi moå. Anh ñöôïc quyù thaày höôùng daãn:

Anh coù heïn moät tuaàn sau khi ôû beänh vieän veà seõ ñeán thaêm chuøa. Hai tuaàn troâi qua khoâng thaáy anh ñeán. Quyù thaày lo khoâng bieát tình traïng söùc khoûe cuûa anh ra sao, hoûi ngöôøi baïn cuøng ñi vôùi anh ñeán chuøa thì ñöôïc bieát sau khi veà nhaø, anh bình phuïc raát nhanh vaø hieän nay ñaõ ñi qua tieåu bang khaùc thaêm gia ñình vaø ñi du lòch cho vui!

8. Thöïc haønh Quaùn Thaân An Laïc

Khi khoâng may bò beänh, nhôù chuyeån caùc yù töôûng laønh maïnh an vui ñeán khaép thaân theå ñeå caùc boä phaän trong cô theå höôùng ñeán söï toát laønh. Caùch thöïc haønh voán giaûn dò:

Caùch deã daøng nhaát laø xin moät cuoán baêng ghi saün lôøi höông daãn Quaùn Thaân An Laïc, môû maùy ra nghe vaø laøm theo raát deã daøng vaø coù keát quaû toát.

Khoâng ai muoán vaøo beänh vieän. Tuy nhieân khi phaûi vaøo beänh vieän thì chuùng ta xöû duïng thôøi gian naøy nhö moät cô hoäi ñeå trôû veà veà vôùi coäi nguoàn chaân thaät cuûa mình. Thöïc haønh phöông phaùp nieäm Phaät, thôû thoaûi maùi vaø tieáp xuùc vôùi caùc caûm giaùc nôi thaân vaø taâm (nieäm thoï) ñeå phaùt trieån khaû naêng soáng töï taïi, an oån, thaáy bieát roõ raøng trong moïi hoaøn caûnh vaø nhaát laø töï mình ñoùng goùp phaàn toát ñeïp nhaát trong vieäc chöõa laønh beänh taät, mau choùng phuïc hoài.


Chöông Tröôùc    Muïc Luïc    Ñoïc Tieáp Chöông Sau