Söï Caàn Thieát

THÖÏC HAØNH NIEÄM PHAÄT

Trong Thôøi Ñaïi Khoa Hoïc


Chöông 10
THÖÏC HAØNH BOÀ TAÙT ÑAÏO

Tieán só Martin Seligman, chuyeân gia taâm lyù, trong taùc phaåm veà haïnh phuùc thaät söï ñaõ phaân ra laøm ba loaïi ngöôøi coù ñôøi soáng haïnh phuùc:

Treân thöïc teá, ña soá trong chuùng ta, khoâng coù moät ai thuoäc rieâng moät nhoùm naøo. Nhö moät ngöôøi thích thuù trong coâng vieäc laøm ñoàng thôøi cuõng muoán ñoùng goùp vaøo vieäc töø thieän. Noùi khaùc ñi, ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi thöôøng phong phuù vaø ña daïng. Do ñoù, chuùng ta bieát roõ haïnh phuùc khi chuùng ta laøm vieäc, soáng ñôøi vui töôi, tu hoïc vaø laøm vieäc töø thieän.

Kinh Hoa Nghieâm noùi veà thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo, soáng an vui, haïnh phuùc, thaáy bieát roõ raøng chaân thaät, soáng ñôøi phaùt trieån vaø laøm caùc ngaønh ngheà trong xaõ hoäi ñeå ñem laïi lôïi ích cho moïi ngöôøi. Boà Taùt Ñaïo nhaán maïnh ñeán söï giaûi thoaùt trong moïi sinh hoaït xaõ hoäi. Noùi khaùc ñi, giaûi thoaùt naèm ngay trong sinh hoaït bình thöôøng haøng ngaøy vaø trong töông quan giöõa nhöõng con ngöôøi trong xaõ hoäi. Möùc ñoä giaûi thoaùt tuøy theo söï thöïc haønh tu taäp cuûa moãi ngöôøi duø Phaät taùnh ai cuõng coù nhö nhau.

Moãi ngöôøi phaûi bieát hoaøn caûnh mình ñang sinh soáng, coâng vieäc mình ñang laøm, lôïi töùc mình coù ñöôïc khi laøm vieäc, möùc ñoä phaùt tireån taâm linh cuûa mình, cuøng khaû naêng mình ñoùng goùp cho caùc chöông trình töø thieän vaø toân giaùo. Kinh ñieån thöôøng neâu leân nhöõng göông tuyeät ñoái, nhöõng ngöôøi coù theå xaû boû moïi thöù. Ñoù laø nhöõng baäc Ñaïi Boà Taùt hay Phaät. Coù nhieàu chuyeän keå laïi coù tính caùch saùng taïo ñeå khích leä ngöôøi tín ñoà höôùng ñeán söï laønh toát. Tuy nhieân, chuùng ta laø nhöõng con ngöôøi thaät, soáng trong moät moâi tröôøng xaõ hoäi coù thaät, coù traùch nhieäm thaät söï vôùi gia ñình, thaân höõu, xoùm gieàng, coäng ñoàng vaø quoác gia, chuùng ta phaûi bieát roõ nhöõng khaû naêng cuøng nhöõng giôùi haïn cuûa mình.

Trong kinh Hoa Nghieâm, phaåm Hieàn Thuû noùi veà baäc Boà Taùt soáng giöõa cuoäc ñôøi laøm nhöõng ñieàu toát laønh nhö sau:

"Boà taùt coù ñuû muoân phöông tieän,
Tuøy thuaän theá phaùp ñoä chuùng sanh,
Gioáng nhö hoa sen khoâng dính nöôùc,
Nhö vaäy vaøo ñôøi khieán tin saâu.

Taøi naêng, tö töôûng, vaên hay nhaát,
Ca muùa, ñaøm thuyeát, ai cuõng thích,
Taát caû ngheä thuaät ôû treân ñôøi,
Nhö nhaø aûo thuaät ngaøi bieát heát.

Hoaëc laøm tröôûng giaû, chuû moät aáp,
Hoaëc khaùch baùn buoân, ngöôøi quaûn lyù,
Hoaëc laøm quoác vöông vaø ñaïi thaàn,
Hoaëc laøm löông y gioûi moïi ngaønh.
Hoaëc laøm caây lôùn nôi hoang daõ,
Hoaëc laøm löông thöïc, kho taøng quyù,
Hoaëc laøm ngoïc baùu tuøy sôû caàu,
Hoaëc laøm chính ñaïo ñeå ngöôøi ñi.

Khi thaáy theá giôùi môùi thaønh laäp,
Chuùng sanh chöa coù vaät nuoâi thaân,
Baáy giôø Boà Taùt laøm thôï gioûi,
Chæ daïy cho hoï ñuû thöù ngheà.

Khoâng laøm nhöõng vaät böùc naõo ngöôøi,
Chæ noùi nhöõng vieäc lôïi ích ñôøi,
Chuù thuaät, döôïc thaûo vaø thöù khaùc,
Ngaøi ñeàu thuyeát ñöôïc nhöõng thöù ñoù.

Nhöõng haïnh thuø thaéng cuûa tieân nhaân,
Trôøi ngöôøi caùc loaøi ñeàu tín ngöôõng,
Nhöõng phaùp khoå haïnh khoù laøm ñoù,
Boà Taùt khi caàn ñeàu laøm ñaëng."

Chuùng ta chöa phaûi laø baäc Boà Taùt, vaäy chuùng ta coù laøm nhö treân ñöôïc khoâng? Chuùng ta nhôù laïi lôøi daïy cuûa Phaät Thích Ca, laøm vieäc gì cuõng coù lôïi ích cho mình vaø lôïi ích cho ngöôøi. Ngöôøi Phaät töû taïi gia coù boån phaän vôùi gia ñình vaø xaõ hoäi, laøm nhöõng coâng vieäc noùi treân ñeå coù tieàn baïc nuoâi soáng cho mình vaø gia ñình, ñoùng goùp cho xaõ hoâi qua tieàn thueá vaø daønh moät ít ñeå giuùp caùc chöông trình töø thieän vaø toân giaùo. Baäc Boà Taùt khoâng coù gia ñình ñeå chaêm lo neân coù theå cho heát cuûa caûi, nhöng moät ngöôøi coù traùch nhieäm vôùi gia ñình neáu cho heát cuûa caûi ñeå vôï con ñoùi khoå laø ngöôøi khoâng coù töø bi, tröø phi taát caû moïi ngöôøi trong gia ñình ñoàng thuaän cho heát cuûa caûi ñeå cuøng ñi tu.

1. Lôïi Ích Cuûa Boà Taùt Ñaïo

Khi noùi tôùi lôïi ích cuûa Boà Taùt Ñaïo, chuùng ta thöôøng nghe ñeán laøm nhöõng vieäc lôïi ích cho ngöôøi khaùc trong caùc coâng vieäc töø thieän nhö giuùp treû moà coâi, xaây döïng tröôøng hoïc, saên soùc ngöôøi beänh, höôùng daãn ngöôøi khaùc bieát veà ñaïo phaùp, v.v... Trong phaåm Hieàn Thuû, kinh Hoa Nghieâm, chuùng ta vöøa ñoïc ôû phaàn treân laïi chuù trong ñeán coâng vieäc laøm, vaø trong coâng vieäc laøm ñoù chuùng ta ñoùng goùp söï an vui vaø thònh vöôïng cho nhöõng ngöôøi khaùc. Ñoäng löïc naøo thuùc ñaåy chuùng ta laøm ñieàu treân hay chæ laø nhöõng yù töôûng mình muoán gaùn cho coâng vieäc laøm coù moät yù nghóa naøo ñoù trong ñôøi soáng?

Tieán só Martin Seligman, trong baøi vieát "Laøm Theá Naøo Thaáy Coøn Ñöôïc Moät Nöûa Ly Nöôùc Ñaày" ñaõ baøn veà yù nghóa söï laøm vieäc. OÂng noùi caùc hoïc giaû phaân chia söï laøm vieäc thaønh ba khuynh höôùng:

 1. moät vieäc laøm: laøm heát vieäc ñeå laõnh löông, khi löông khoâng taêng thì nghæ laøm,
 2. moät ngheà nghieäp: coù söï daán thaân nhieàu hôn vaø ño löôøng söï phaùt trieån ngheà nghieäp qua thaønh quaû, tieàn baïc, ñòa vò vaø quyeàn haïn cuøng söï thaêng tieán ngheà nghieäp,
 3. laøm vieäc coù tính caùch thieâng lieâng: trong söï noã löïc laøm vieäc thì ñaõ coù saün söï töôûng thöôûng maø khoâng lieân heä ñeán tieàn baïc hay söï khen ngôïi cuûa ngöôøi khaùc.

Thöôøng ngöôøi ta nghó raèng chæ coù nhöõng ngöôøi say meâ ngheä thuaät hay moät coâng vieäc naøo ñoù môùi coù khuynh höôùng ham thích, thích thuù, thieát tha vôùi söï laøm vieäc. Treân thöïc teá, baát cöù ngöôøi naøo thieát tha laøm lôïi ích cho tha nhaân thì hoï raát sieâng naêng vaø thích thuù duø laøm coâng vieäc taàm thöôøng nhö ngheà lau chuøi nhaø cöûa hay quan troïng hôn nhö ngheà baùc só, kyõ sö, vì khi laøm vieäc hoï coù ñöôïc nieàm an vui lôùn lao.

OÂng Seligman ñaõ ñôn cöû veà cuoäc nghieân cöùu cuûa vieän ñaïi hoïc New York University ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm vieäc lau chuøi nhaø thöông. Hoï thaáy nhöõng nhaân vieân lao coâng lau chuøi naøo xem vieäc laøm cuûa mình laø moät söï ñoùng goùp giuùp cho caùc beänh nhaân mau laønh maïnh thì hoï laøm vieäc sieâng naêng, nhieàu hieäu quaû, töï mình thaáy ñöôïc söï quan troïng trong vieäc ñaùp öùng söï mong muoán cuûa baùc só vaø y taù veà söï saïch seõ cuûa phoøng oác. Hoï cuõng quan taâm giuùp cho caùc beänh nhaân coù ñöôïc caên phoøng töôi saùng, qua caùch saép xeáp caùc thöù trong phoøng khi lau chuøi hoaëc trang hoaøng treân töôøng.

Cuoäc nghieân cöùu treân cho bieát, neàn taûng cuûa söï öa thích trong coâng vieäc laøm laø mình coù theå laøm moät caùch tuyeät haûo hay moät caùch toát ñeïp hôn coâng vieäc mình ñang laøm. Laøm vieäc vôùi tinh thaàn nhö vaäy thì haïnh phuùc raát nhieàu. Thaät khaùc vôùi yù nghó thoâng thöôøng laø chuùng ta chæ khi naøo coù ñöôïc moät coâng vieäc laøm thaät toát ñeïp nhö yù muoán thì môùi sung söôùng. Cuoäc nghieân cöùu noùi treân thì laïi ñi ñeán keát luaän: Laøm toát ñeïp coâng vieäc ñang laøm mang ñeán raát nhieàu söï thích thuù vaø haïnh phuùc.

Ngöôøi Phaät töû khoâng laï gì vôùi ñieàu ñoù vaø bieát roõ neàn taûng cuûa söï laøm vieäc theo chieàu höôùng ñoù laø Boà Taùt Ñaïo: laøm vieäc ñeå ñem laïi söï lôïi ích cho tha nhaân. Vaø khi phaùt nguyeän theo con ñöôøng Boà taùt Ñaïo thì thaân vaø taâm chuùng ta thaáy nheï nhaøng, thoaûi maùi, an vui, nhieàu naêng löïc, thoâng minh, hieåu bieát, bao dung vì caùi ngaõ hay caùi toâi meâ môø tan bieán.

Vaø ñeå nuoâi döôõng nieàm haïnh phuùc naøy, chuùng ta thöïc haønh nieäm Phaät vaø ngoài thieàn ñeå trôû veà vôùi taâm Phaät tröôùc khi ñi laøm. Khi naøo laøm vieäc meät moûi hay caêng thaúng thì ngoài hay ñöùng thôû thoaûi maùi. Sau khi thöïc haønh moät thôøi gian, neáu vaøo sôû laøm hay ñeán tröôøng hoïc, chæ caàn nieäm Phaät möôøi laàn theo caùch nieäm thaàm haøng ngaøy laø caûm nhaän ñöôïc nieàm an vui ñeå tieáp tuïc coâng vieäc.

Laø ngöôøi tu Boà Taùt Ñaïo taïi gia chuùng ta caàn phaûi nhôù thaät roõ raøng:

Chuùng ta laøm vieäc vaø ñoùng goùp vaøo haïnh phuùc chung theo khaû naêng vaø trong hoaøn caûnh cuûa mình. Neáu moãi ngaøy thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thôû thoaûi maùi, laøm vieäc sieâng naêng, hoïc haønh gioûi giaén, soáng ñôøi tích cöïc, luoân luoân nhôù laøm nhöõng vieäc toát ñeïp cho mình vaø lôïi ích cho ngöôøi thì moãi ngaøy chuùng ta soáng laø moät ngaøy kyø dieäu.

Ñoù laø chuùng ta goùp baøn tay, söùc löïc vaø söï thoâng minh hieåu bieát cuûa mình trong vieäc xaây döïng coõi Tònh Ñoä Nhaân Gian, hay Nöôùc Phaät nôi coõi ñôøi naøy. Ñoù laø thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo trong ñôøi soáng haøng ngaøy.

Thöïc haønh Boà taùt Ñaïo trong ñôøi soáng haøng ngaøy voán giaûn dò theo chöông trình nhö sau:

 1. Saùng nieäm Phaät, ngoài thieàn, tuïng hay ñoïc baøi kinh ngaén. Tieáp xuùc vôùi nieàm an vui nôi thaân vaø taâm.
 2. AÊn saùng vaø ñi laøm vieäc, neáu coù thì giôø thì taäp theå duïc. Khi laøm vieäc, nhôù phoái hôïp hôi thôû nôi vuøng buïng vaø caûm nhaän nieàm an vui.
 3. Toái tröôùc khi ñi nguû thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn vaø caàu nguyeän.
 4. Soáng tænh thöùc, an vui, thoaûi maùi, hieåu bieát, phaùt trieån, daønh thì giôø chaêm soùc cho söùc khoûe cuûa mình vaø giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khaùc. Khaû naêng mình tôùi ñaâu thì giuùp ñôõ tôùi ñoù, dung hoøa töï lôïi vaø lôïi tha ñeå coù theå ñi treân con ñöôøng ích lôïi vaø an vui laâu daøi.

Trong phaàn tuïng kinh buoåi saùng sau khi nieäm Phaät, ngoài thieàn, chuùng ta coù theå ñoïc theâm phaàn ñaàu cuûa baøi tuïng Kinh Laêng nghieâm ñeå gia taêng naêng löïc:

Nam Moâ Laêng Nghieâm Hoäi Thöôïng Phaät Boà Taùt

Taâm chaùnh ñònh nhö nhö baát ñoäng
Phaät ba thaân nhaân theá khoù tìm
Traêm ngaøn muoân kieáp ñaûo ñieân
Voâ minh döùt saïch chöùng lieàn Phaùp Thaân.

Nay con nguyeàn chöùng ngoâi Chaùnh Giaùc
Ñoä chuùng sanh nhö caùt Soâng Haèng
Thaân, taâm naøy naùt nhö traàn (buïi)
Hoàng aân chö Phaät chuùt phaàn baùo ôn. (Chuoâng)

Cung thænh Theá Toân laïi chöùng minh
Ñôøi naêm tröôïc con xin vaøo tröôùc
Moät chuùng sanh quaû Phaät chöa thaønh
Con nguyeàn khoâng chöùng voâ sanh Nieát baøn.

Ñaïi Huøng, Ñaïi Löïc, Ñaïi Töø Bi
Giuùp con döùt saïch saân, si, buoàn, phieàn
Ñeå sôùm ñöôïc leân mieàn Thöôïng Giaùc
Ngoài Ñaïo Traøng baùt ngaùt möôøi phöông
Hö khoâng coù theå tieâu tan
Nguyeän con kieân coá khoâng heà lung lay. (Chuoâng)

Nam Moâ Thöôøng Truï Thaäp Phöông Phaät
Nam Moâ Thöôøng Truï Thaäp Phöông Phaùp
Nam Moâ Thöôøng Truï Thaäp Phöông Taêng
Nam Moâ Thích ca Maâu Ni Phaät
Nam Moâ Phaät Ñaûnh Thuû Laêng Nghieâm
Nam Moâ Quaùn Theá AÂm Boà Taùt
Nam Moâ Kim Cang Taïng Boà Taùt. (Chuoâng)

Neáu nhöõng vò naøo muoán ñoïc theâm xin duøng quyeån Nghi Thöùc Tuïng Nieäm Haøng Ngaøy hieän coù taïi caùc chuøa Vieät Nam.

2. Moät Vò Boà Taùt ÔÛ Thoân Queâ Laøm Haøng Trieäu Ngöôøi Bieát Ñeán Ñaïo

ÔÛ ñaàu cuoán saùch naøy coù noùi ñeán cuoäc ñôøi cuûa moät vò Boà taùt thaät söï ñoù laø baø cuï Chaâu Phuïng Thaàn, khi coøn soáng thöïc haønh ñaïo Phaät, khi qua ñôøi ñeå laïi moät thaân theå toát ñeïp cho nhieàu ngöôøi ñeán chieâm ngöôõng. Töø ñoù maø ñaùnh ñoäng ñöôïc söï tænh thöùc cuûa nhieàu ngöôøi, laøm cho hoï töø boû ñôøi soáng theo thoùi quen sai laàm, trôû veà vôùi ñaïo phaùp, laøm nhieàu ñieàu toát cho xaõ hoäi.

Khi baø cuï coøn soáng thì ít ai bieát ñöôïc ñaïo haïnh vaø nhöõng khaû naêng kyø dieäu cuûa baø. Caû ñeán con chaùu trong gia ñình cuõng xem cuï nhö moät ngöôøi giaø caû, khoâng bieát gì nhieàu theá giôùi chung quanh. Nhöng khi baø cuï qua ñôøi, nhöõng gì baø laøm, nhöõng söï saép ñaët tröôùc khi baø maát, nhöõng lôøi noùi tröôùc ñaây khoâng ai hieåu, thaân theå coøn toát ñeïp sau khi baø maát ñaõ nhieàu naêm, cuøng söï kính ngöôõng cuûa haøng trieäu ngöôøi trong ñoù coù caùc vò taêng ni thì ai cuõng thaáy roõ ñaây laø cuoäc ñôøi cuûa moät vò Boà Taùt soáng laãn loän trong ñaùm daân ngheøo ôû thoân queâ.

Luùc coøn treû baø raát thöông ngöôøi vaø phaùt nguyeän chöõa trò beänh taät cho nhöõng ngöôøi bò ñau oám. Baø ñaõ chöõa trò cho nhieàu ngöôøi laønh beänh, keå caû nhöõng ngöôøi bò beänh nan y maø beänh vieän khoâng coøn caùch chöõa trò. Nhöõng ai bò beänh ñeán caàu cöùu, baø cöùu giuùp ngay, nhöõng ngöôøi khoâng ñeán maø baø bieát caàn giuùp, baø cuõng ñeán nhaø hoï ñeå giuùp chöõa trò beänh taät. Baø cuõng khoâng cho thaân nhaân mình bieát veà caùc vieäc naøy. Veà sau, nhöõng ngöôøi ñöôïc baø saên soùc toû loøng bieát ôn thì hoï môùi bieát.

Vaøo thôøi Hoàng Veä Binh ñaùnh phaù vaên hoùa coå truyeàn vaø Phaät giaùo vaøo thaäp nieân 1970, baø bò hoï coâng kích, khaùm xeùt nhaø cöûa, caám caûn khoâng cho baø ñi trò bònh. Nhöõng vaät quyù giaù trong nhaø baø ñeàu bò tòch thu, baø coá giaáu moät bình maät ong ñeå chöõa trò cho caùc treû em ñau yeáu. Ban ngaøy baø bò caám caûn thì ban ñeâm baø leùn luùt trò beänh cho daân laøng. Baø cuõng khoâng nhaän thuø lao, coù ngöôøi taëng tieàn baø cuõng khoâng nhaän, thænh thoaûng chæ nhaän ít traùi caây hay thöùc aên ñeå cuùng Phaät. Baø coù nieàm tin raát lôùn lao vôùi chö Phaät vaø nhaát laø ñöùc boà taùt Quaùn Theá AÂm ñaõ gia hoä cho baø coù khaû naêng chöõa trò beänh taät ñaëc bieät.

Baø coù khaû naêng nghe thaáy nhöõng chuyeän xaûy ra ôû xa, nhö khi nguï taïi Baéc Kinh, baø bieát roõ nhöõng chuyeän gì xaûy ra ôû huyeän Höông Haø, nôi queâ quaùn cuûa baø. Coù nhöõng ngöôøi döôùi queâ leân, hoaëc laø baø con, hoaëc laø daân laøng, thì baø ñaõ bieát tröôùc vaø daën ngöôøi nhaø lo côm nöôùc tröôùc vì tröa seõ coù ngöôøi ñeán thaêm.

Baø luùc gaàn qua ñôøi, tuy ñaõ 88 tuoåi, maø trí oùc coøn minh maãn. Tröôùc ngaøy ra ñi, baø toå chöùc moät ngaøy lau chuøi nhaø cöûa thaät saïch seõ. Moãi ngöôøi ñöôïc baø phaân coâng laøm moät vieäc khaùc nhau thích hôïp vôùi hoï. Coâ con gaùi ñöôïc baø giao cho vieäc lau nhaø, ngoài xuoáng laáy khaên maø lau. Töø laâu, coâ con gaùi baø bò ñau chaân vaäy maø khi hoaøn taát vieäc chuøi nhaø, coâ laønh beänh luoân.

Khi baø bò beänh, con chaùu ñem vaøo beänh vieän, nôi ñaây thaân baø baøi tieát ra moïi thöù vaø trôû neân nheï nhaøng, trong saïch. Ñeán ngaøy 10 thaùng 11 naêm 1992, baø toû yù muoán veà nhaø. Con chaùu khoâng chòu vì sôï ruûi ro. Baø noùi neáu khoâng cho baø veà thì caùc con seõ hoái haän. Sau ñoù baø nhaém maét, thaân theå baát ñoäng. Ngöôøi chaêm soùc nhìn thaáy baø im lìm, rôø thaáy tim ngöng ñaäp, phoåi ngöng thôû beøn voäi noùi seõ ñöa baø veà ngay. Baø soáng laïi vaø vui möøng noùi chuùng ta cuøng veà nhaø. Veà nhaø, baø laïi khoûe maïnh hôn xöa.

Möôøi ngaøy sau, baø cuï muoán veà Baéc Kinh vì baø bieát tröôùc neáu qua ñôøi ôû vuøng thoân queâ thì vaøi ngaøy sau hoï seõ ñem choân hay hoûa taùng theo phong tuïc daân laøng. Baø cuõng daën doø khi baø maát khoan baùo tin cho nhöõng ngöôøi ôû döôùi queâ bieát, vì hoï seõ theo tuïc leä daân laøng, ñoøi hoûi phaûi choân caát baø ngay sau ba ngaøy. Baø ñeå laïi di huaán cho con chaùu phaûi noùi nhöõng lôøi chaân thaät, baùo ñaùp aân nghóa nhöõng ngöôøi giuùp ñôõ mình, khi laøm vieäc gì cuõng neân nghó ñeán lôïi laïc cho ngöôøi chöù khoâng neân chæ nghó lôïi laïc cho mình, neân thöïc haønh haïnh cuùng döôøng, boá thí, xaây döïng chuøa chieàn, giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo ñoùi vaø coá gaéng laøm nhöõng ñieàu thieän caøng nhieàu caøng toát. Noùi xong nhöõng ñieàu ñaïo lyù cho con chaùu, baø noùi muoán ñi nguû roài an nhieân qua dôøi.

Hai möôi boán giôø sau thaân theå baø vaãn coøn aám ôû nhieät ñoä bình thöôøng. Nhieàu ngaøy sau ñoù, thaân theå baø vaãn meàm dòu nhö thöôøng, da deû vaø moùng tay hoàng haøo nhö luùc coøn soáng. Con chaùu trong nhaø raát thöông meán baø cuï, duø baø ñaõ maát nhieàu ngaøy, hoï vaãn thaáy baø noäi mình nhö ñang naèm nguû neân khoâng ai muoán noùi tôùi chuyeän choân caát hay hoûa taùng. Hoï mong chôø baø cuï seõ tænh laïi nhö sau giaác nguû. Vaø dó nhieân, khi ñeå moät thaân theå ngöôøi ñaõ maát nhieàu ngaøy trong nhaø laø ñieàu traùi luaät neân ngöôøi nhaø tìm ñeán quyù thaày ñeå hoûi yù kieán vaø ñöôïc höôùng daãn laø phaûi nhôø ñeán khoa hoïc xaùc nhaän. Töø ñoù hoï ñeán Vieän Nhaân Khoa ñeå xin pheùp baûo toàn di theå.

Tröôùc khi thaân theå cuûa baø ñöôïc phaùi ñoaøn Vieän Nhaân Khoa khaùm nghieäm vaø cho pheùp baûo toàn thì baø baùo moäng cho ngöôøi chaùu laø oâng Döông Hoïc Cöôøng bieát: "Baét ñaàu töø ngaøy nay, caùc con lo saép ñaët vieäc cuûa baø khoâng caàn leùn luùt nöõa."

OÂng Cöôøng, chaùu ñích toân cuûa baø cuï laø moät só quan trong quaân ñoäi, tröôùc ñaây chaúng bieát gì veà Phaät phaùp. Khi nghe baø noäi noùi nhöõng ñieàu theo ñaïo lyù thì hay caõi laïi: "Baø maø bieát gì!" Baø rôi nöôùc maét maø noùi: "Baø baây giôø khoâng noùi laïi caùc con, baø chæ muoán daïy cho caùc con hieåu roõ. Thöïc ra baø nhaém maét maø coøn saùng suoát hôn caùc con môû maét nöõa!" OÂng raát aân haän veà söï ngoan coá cuûa mình. Giôø ñaây oâng hoïc hoûi vaø thaâm tín Phaät phaùp.

Chuùng ta thöôøng nghe quyù vò taêng ni vaø Phaät töû ñoïc lôøi phaùt nguyeän:

"Chuùng sanh voâ bieân theà nguyeän ñoä
Phieàn naõo voâ taän theà nguyeän ñoaïn
Phaùp moân voâ löôïng theà nguyeän hoïc
Phaät ñaïo voâ thöôïng theà nguyeän thaønh."

Chuùng ta chæ caàn thöïc haønh moät phaàn traêm lôøi phaùt nguyeän noùi treân thì söï kyø dieän cuûa söï thaáy bieát chaân thaät, aùnh saùng röïc rôõ cuûa tình thöông vaø nieàm haïnh phuùc aám aùp toûa saùng cuoäc ñôøi chuùng ta vaø nhöõng ngöôøi chung quanh.

Do ñoù, neàn taûng cuûa ñôøi soáng haïnh phuùc chaân thaät laø môû roäng coõi loøng höôùng ñeán nhöõng ngöôøi khaùc ñang bò ñau oám, ngheøo khoå, taät nguyeàn. Vaø duø chuùng ta ñang ôû trong baát cöù hoaøn caûnh vaø vò theá naøo trong xaõ hoäi, töø moät baø laõo ngheøo ít hoïc ôû thoân queâ, moät ngöôøi coâng chöùc laøm cho chính phuû, moät ngöôøi thôï trong xöôûng maùy, moät baùc só hay kyõ sö, moät quaân nhaân hay moät hoïc sinh, sinh vieân, moät ngöôøi buoân baùn hay moät giaùm ñoác coâng ty, chuùng ta cuõng ñeàu thöïc haønh deã daøng phaùp moân nieäm Phaät, ngoài thieàn, ñeå giuùp mình gia taêng söï thoaûi maùi, an vui, söùc khoûe vaø phaùt trieån toát ñeïp coâng aên, vieäc laøm hay söï hoïc haønh cuøng taïo moái töông quan toát ñeïp vôùi nhöõng ngöôøi chung quanh. Vaø khi laøm coâng vieäc gì chuùng ta cuõng nghó ñeán lôïi ích cho mình vaø lôïi ích cho nhöõng ngöôøi khaùc.

Thöïc haønh ñieàu treân laø chuùng ta soáng thaät haïnh phuùc vaø khi lìa ñôøi thì ra ñi raát bình an.

3. Choïn Moät Lôøi Nguyeàn

Chuùng ta bieát ñöùc Phaät A Di Ñaø thaønh Phaät vì ngaøi muoán ñem laïi söï ích lôïi, toát ñeïp, an vui, sung tuùc, lôïi laïc cho moïi chuùng sanh ôû moïi nôi. Ngaøi thaønh Phaät vì tình thöông yeâu roäng lôùn ñoái vôùi chuùng sanh vaø thaønh taâm thöïc hieän moïi ñieàu toát ñeïp cho hoï qua 48 lôøi nguyeän lôùn.

Nhöõng lôøi nguyeän cuûa Phaät A Di Ñaø ñöôïc trình baøy theo neàn vaên hoùa coå truyeàn cuûa Phaät giaùo caùch ñaây nhieàu ngaøn naêm. Do ñoù, neáu chuùng ta ñoïc lôøi nguyeàn xöa vôùi tinh thaàn cuûa con ngöôøi soáng trong theá kyû thöù 21 chuùng ta thaáy raát thích thuù vì nhöõng lôøi nguyeàn ñoù ñaùp öùng nhöõng nhu caàu phaùt trieån xaõ hoäi chuùng ta ñang sinh soáng. Chuùng ta ñeàu bieát ñaïo Phaät laø ñaïo khai môû caùi taâm ñeå giuùp chuùng ta thaáy bieát roõ raøng veà chính mình. Nhöõng ñieàu ñaïo Phaät noùi veà ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh cuõng coøn coù nghóa laø choán khoå ñau raát nhieàu, ngöôøi ñoùi khoå vaø ngöôøi khoâng coù söï hieåu bieát hay ngu si. Vaø vôùi taâm roäng môû chuùng ta thaáy nhöõng lôøi nguyeàn treân cuõng chính laø nhöõng lôøi nguyeàn cuûa chuùng ta, nhöõng ngöôøi thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo trong theá kyû 21 naøy.

Phaät A Di Ñaø phaùt lôøi nguyeän lôùn ñoái vôùi chuùng sanh moïi nôi trong vuõ truï, chuùng ta, nhöõng ngöôøi theo haïnh nguyeän cuûa ngaøi laø nhöõng con ngöôøi soáng treân quaû ñaát naøy, cuõng theo göông ngaøi maø phaùt nguyeän. Vì khaû naêng vaø quoác ñoä chuùng ta nhoû beù hôn neân chuùng ta chæ choïn möôøi lôøi nguyeän quan troïng cuûa ngaøi vaø coá gaéng laøm cho thaønh töïu ñeå ñem laïi lôïi ích cuï theå cho chuùng ta vaø moïi ngöôøi.

48 Lôøi Ñaïi Nguyeän cuûa Ñöùc Phaät A Di Ñaø
10 Lôøi Phaùt Nguyeän cuûa chuùng ta trong theá kyû 21

4. Ñoïc Laïi Möôøi Ñieàu Phaùt Nguyeän

Chuùng ta coù theå ñoïc laïi möôøi lôøi phaùt nguyeän cuûa ngöôøi thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo noùi treân vaø phaùt nguyeän thöïc haønh ñieàu naøo hôïp vôùi khaû naêng vaø yù muoán cuûa mình nhaát:

 1. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo, neáu trong nöôùc toâi coøn coù coøn coù ngu si, ñoùi raùch vaø khoå ñau thì toâi nguyeän tham gia vaøo caùc chöông trình y teá, giaùo duïc, xaõ hoäi ñeå laøm giaûm ñi nhöõng khoå ñau, ñoùi keùm vaø naïn thaát hoïc."
 2. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo. Toâi töï mình thöïc haønh vaø khuyeán khích moïi ngöôøi thöïc haønh chöông trình laøm gia taêng söùc khoûe vaø soáng ñôøi laønh maïnh."
 3. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo vaø nguyeän thöïc hieän caùc chöông trình truyeàn hình toát ñeïp cho daân chuùng trong nöôùc toâi ñeå hoï bieát roõ Phaät phaùp cuøng caùc sinh hoaït tu taäp cuøng nhöõng tin töùc coù lôïi ích."
 4. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo vaø nguyeän thöïc hieän chöông trình truyeàn thanh ñeå phoå bieán nhöõng lôøi thuyeát giaûng Phaät phaùp ñeán moïi nôi."
 5. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo vaø ñoùng goùp vaøo vieäc thöïc hieän nhöõng phöông tieân chuyeân chôû nhanh choùng, toát ñeïp vaø an toaøn cho ngöôøi daân trong nöôùc toâi."
 6. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo vaø ñoùng goùp vaøo caùc chöông trình hoaèng phaùp ñeå ngöôøi daân trong nöôùc khoâng coøn ích kyû chæ bieát lo cho thaân mình maø coøn bieát giuùp ñôõ ngöôøi khaùc cuøng phaùt trieån coäng ñoàng."
 7. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo vaø tinh taán tu taäp cuøng thöïc haønh chöông trình hoaèng phaùp ñeå moïi ngöôøi coù ñöôïc taâm an vui, vöõng chaõi, thaûnh thôi, vaéng laëng trong saùng ñeå khi soáng hoï coù haïnh phuùc, luùc qua ñôøi hoï ra ñi bình an."
 8. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo, neáu ngöôøi daân trong nöôùc toâi tuoåi thoï thaáp thôøi toâi nguyeän tham gia vaø caùc chöông trình y teá vaø xaõ hoâi ñeå giuùp hoï gia taêng tuoåi thoï."
 9. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo vaø phoå bieán phöông phaùp nieäm Phaät, ngoài thieàn maàu nhieäm ñeå ngöôøi soáng ñöôïc an vui, khoûe maïnh vaø phaùt trieån, coøn nhöõng keû saép lìa ñôøi bình an nieäm Phaät ñeå vaõng sanh veà nöôùc Phaät. Ñoù laø thöïc haønh soáng haïnh phuùc, cheát bình an."
 10. "Toâi nguyeän thöïc haønh Boà Taùt Ñaïo, neáu nöôùc toâi coøn ngheøo naøn, toâi nguyeän ñoùng goùp vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá vaø phaùt trieån coäng ñoàng ñeå moïi ngöôøi coù ñöôïc nhaø cöûa toát ñeïp, coâng vieân töôi maùt, thaønh phoá saïch seõ, chuøa chieàn roäng raõi vôùi boâng hoa thôm tho ñeïp ñeõ taïo thuaän duyeân cho moïi ngöôøi tu haønh. Nhöõng ngöôøi töø phöông xa ñeán thaáy ñöôïc söï toát ñeïp naøy maø phaùt taâm tu hoïc ñeå soáng ñôøi haïnh phuùc."

Chuùng ta khoâng ai coù ñuû khaû naêng thöïc haønh heát möôøi lôøi nguyeän treân. Chuùng ta choïn moät hay vaøi ñieàu nguyeän chính mình muoán thöïc haønh nhaát vì coù ñuû kieán thöùc vaø khaû naêng vaø phaùt loøng thieát tha muoán laøm cho thaønh töïu toát ñeïp.

Nguyeän caàu Hoàng AÂn Chö Phaät gia hoä quyù vò thaønh töïu troøn ñaày con ñöôøng an vui cuûa Boà Taùt Ñaïo.

 

5. Thöïc Haønh Nieäm Phaät, Toùm Taét

NGOÀI THIEÀN 10 PHUÙT

Quyù vò ñoïc ñeán ñaây ñaõ hieåu roõ söï caàn thieát cuûa vieäc thöïc haønh nieäm Phaät, ngoài thieàn, xin baét ñaàu thöïc haønh 10 phuùt, trong ñoù nieäm Phaät 5 phuùt, ngoài thôû 5 phuùt theo caùc böôùc sau:

 1. Ngoài treân gheá hay goái troøn thoaûi maùi.
 2. Buoâng xaû caùc baép thò ñaàu, coå, maët, tay vaø chaân.
 3. Thôû vaøo vaø ra ba hôi thaät saâu.
 4. Môû maùy nieäm Phaät vaø nieäm thaàm theo.
 5. Phoái hôïp hôi thôû vaø lôøi nieäm Phaät: Thôû vaøo laø Nam Moâ A, thôû ra laø Di Ñaø Phaät.
 6. Khi caùc yù töôûng xuaát hieän, nhaän bieát chuùng vaø trôû veà vôùi hôi thôû vaø lôøi nieäm Phaät.
 7. Sau 5 phuùt, taét maùy vaø ngoài thôû thoaûi maùi trong 5 phuùt: Thôû vaøo thôû ra baèng muõi. Thôû vaøo, thôû ra ñeám 1, thôû vaøo thôû ra ñeám 2 ...cho ñeán 10 roài ñeám moät trôû laïi vaø tieáp tuïc nhö treân.
 8. Keát quaû chaéc toát ñeïp. Xin thöïc haønh moät laàn nöõa nhö treân.

 

THÖÏC HAØNH MOÃI NGAØY HAI LAÀN
MOÃI LAÀN 20 PHUÙT

Sau khi ñaõ thöïc haønh nhö treân vaø thaáy coù keát quaû toát, moãi ngaøy thöïc haønh hai laàn moãi laàn 20 phuùt:

Nieäm Phaät 10 phuùt, ngoài thôû 10 phuùt.

Toát nhaát moät laàn vaøo buoåi saùng tröôùc khi aên saùng vaø moät laàn vaøo buoåi toái tröôùc khi ñi nguû. Trong tröôøng hôïp nhöõng vò laøm vieäc vaøo ca ñeâm thì saép xeáp cho thuaän thôøi gian cuûa mình.

 

TAÊNG LEÂN 30 PHUÙT

Sau khi thöïc haønh 20 phuùt vaø thaáy keát quaû toát ñeïp gia taêng thì chuyeån qua gia ñoaïn keá tieáp:

Nieäm Phaät 15 phuùt vaø ngoài thieàn 15 phuùt.

Nhôù phoái hôïp vôùi hôi thôû vuøng ñan ñieàn (buïng) ñeå gia taêng keát quaû.

Kính chuùc quyù vò ñaït keát quaû toát ñeïp nhö yù.


Chöông Tröôùc    Muïc Luïc    Ñoïc Tieáp Chöông Sau